...

Wzory Dokumentów:

glowne jak odzyskac potracony podatek budowlany

Jak odzyskać potrącony podatek budowlany?

Osoby, które prowadzą w Niemczech działalność gospodarczą oferującą usługi remontowo-budowlane, muszą wiedzieć, że w państwie tym obowiązuje podatek od usług budowlanych, czyli niem. Bauabzugsteuer. Przedsiębiorcy mogą jednak wnioskować o Freistellungsbescheinigung, czyli specjalne zaświadczenie umożliwiające zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Co zrobić jednak w sytuacji, gdy właściciel firmy nie wystąpił ze stosownym wnioskiem do urzędu skarbowego i w efekcie należny podatek budowlany został potrącony? Sprawdź, jak można go odzyskać!

Podatek budowlany w Niemczech – najważniejsze informacje

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech – jak je uzyskać?

Wspomniany wyżej Bauabzugsteuer to specjalny podatek dla każdej firmy, które świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec. W ich zakres wchodzą wszelkie działania związane z remontem, konserwacją, utrzymaniem, przebudową, a także wznoszeniem czy usuwaniem budynku. W praktycznym zastosowaniu niemiecki podatek od usług budowlanych oznacza, że osoba zlecająca usługę budowlaną potrąca 15% kwoty od każdej faktury wystawionej przez firmę realizującą zlecenie. To sprawia, że finalnie na konto przedsiębiorcy trafia jedynie 85% należnego wynagrodzenia.

Dobrą informacją dla właścicieli firm budowlanych jest jednak fakt, że niemiecki urząd skarbowy przewiduje możliwość zwolnienia z opisanego wyżej podatku budowlanego. W celu uzyskania Freistellungsbescheinigung przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek do jednego z tamtejszych urzędów, uprzednio upewniając się, że posiada numer identyfikacji podatkowej (niem. Steuernummer), który zostaje nadany w trakcie rejestracji firmy i stanowi odpowiednik polskiego numeru NIP.

Co do zasady, o zwolnienie z podatku budowlanego z Niemiec może ubiegać się każde polskie przedsiębiorstwo świadczące usługi remontowo-budowlane za naszą zachodnią granicą. Niemiecki urząd skarbowy przed wydaniem decyzji weryfikuje jednak, czy firma składająca wniosek o Freistellungbescheinigung nie posiada żadnych zaległości podatkowych – ewentualne nieprawidłowości najlepiej wyjaśnić z niemiecki Finanzamtem jeszcze przed złożeniem dokumentów. Zaległości z urzędem skarbowym mogą bowiem znacząco utrudnić lub nawet całkowicie uniemożliwić otrzymanie zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech.

Jak odzyskać potrącony podatek budowlany w Niemczech?

Warto wiedzieć, że nawet w sytuacji, gdy niemiecki urząd zdążył już potrącić należny podatek budowlany, przedsiębiorca może próbować go odzyskać. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi protokołami, stanowiącymi poświadczenie, że Bauabzugsteuer rzeczywiście został odprowadzony przez zleceniodawcę. Poszczególni przedsiębiorcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość – procedura zmierzająca do odzyskania potrąconego podatku budowlanego może być dość czasochłonna. Z tego powodu w interesie właścicieli firm budowlanych powinno leżeć dopilnowanie kwestii zwolnienia z podatku w odpowiednim terminie. Warto w tym celu zasięgnąć profesjonalnej pomocy ze strony polsko-niemieckiego biura rachunkowego – dzięki wsparciu ekspertów przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz inne nasze artykuły:

Artykuł partnera

Ostatnio aktualizowano 22 września, 2023

Śmiertelne potrącenie rowerzysty

W przypadku śmiertelnego potrącenia rowerzysty możliwość uzyskania odszkodowania może zależeć od różnych czynników, w tym obowiązujących przepisów, zakresu ubezpieczenia i konkretnych okoliczności związanych z wypadkiem. W jakich przypadkach będzie można otrzymać takie świadczenie?

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za śmierć rowerzysty?

Jeśli rowerzysta zginął w wyniku zaniedbania lub złamania przepisów przez inną osobę, na przykład jak lekkomyślna jazda lub nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu śmierci.

Roszczenia w tym przypadku dotyczą odszkodowania za szkody poniesione przez pozostałych przy życiu członków rodziny lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego. Wypłacane jest wtedy odpowiednie odszkodowanie dla rowerzysty za potrącenie w formie zadośćuczynienia.

Ustalenie odpowiedzialności ma kluczowe znaczenie w dochodzeniu odszkodowania za śmierć. Konieczne jest zebranie dowodów w celu wykazania, że strona odpowiedzialna, na przykład kierowca samochodu, ponosi winę za wypadek. W takich przypadkach sprawa jest często kierowana do sądu.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć rowerzysty?

Odszkodowanie za śmiertelny wypadek rowerowy jest często pokrywane z polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia.

Kierowca biorący udział w wypadku powinien zgodnie z przepisami posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje także śmierć spowodowaną przez jego działania. Konkretny zasięg i limity polisy mogą się jednak różnić, dlatego ważne jest, aby ocenić dostępny zakres ubezpieczenia.

Gdy natomiast sprawca nie był ubezpieczony, konieczne może być skorzystanie z regresu ubezpieczeniowego. Zalecane są wtedy konsultacje z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących ubezpieczeń.

Jaka może być wysokość odszkodowania za śmierć rowerzysty?

W przypadku śmiertelnego wypadku rowerowego odszkodowanie może obejmować różne szkody, w tym koszty pogrzebu, wydatki medyczne przed śmiercią dotyczące leczenia, utratę wsparcia finansowego i cierpienie emocjonalne członków rodziny albo innych bliskich osób.

Konkretne wysokości odszkodowania będą zależeć od okoliczności sprawy, dlatego też odszkodowanie dla rowerzysty jest w tym przypadku zawsze ustalane indywidualnie.

Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące uzyskania odszkodowań za śmierć mogą być bardzo trudne, dlatego w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy prawnika, który doradzi, jak postępować w danej sytuacji, aby otrzymać satysfakcjonującą kwotę.

Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu Współwłaściciel

Ostatnio aktualizowano 17 czerwca, 2023

Aktualizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 20 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany uwzględniają założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 (tzw. dyrektywa ECN+), która ma na celu zwiększenie kompetencji organów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jakie rozwiązania przewiduje aktualizacja przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

Jaki jest cel uchwalenia dyrektywy ECN+?

Dyrektywa 2019/1 zmierza do wyposażenia organów nadzoru konkurencji funkcjonujących w państwach członkowskich w zestaw silniejszych uprawnień do egzekwowania prawa w zakresie funkcjonowania rynku. Zmiany dotyczą szeregu sektorów, w tym nakładania kar, postępowania przed Prezesem UOKiK czy udziału w tzw. programie leniency.

Rozszerzenie podmiotowego zakresu kar

Artykuł 6b ustawy przewiduje możliwość nałożenia kary również na przedsiębiorcę, który wprawdzie sam nie dopuścił się naruszenia przepisów ustawy, ale wywiera decydujący wpływ na naruszyciela. O decydującym wpływie można mówić, kiedy między przedsiębiorcami istnieją takie powiązania ekonomiczne, prawne lub organizacyjne, których skutkiem jest wykonywanie lub dostosowywanie się przez przedsiębiorcę, na którego jest wywierany decydujący wpływ do instrukcji przedsiębiorcy wywierającego wpływ. W rezultacie niemożliwe lub ograniczone staje się samodzielne działanie na rynku.

Dodatkowo ustawa wprowadza domniemanie w tym zakresie. Zakłada się, że dominujący wpływ istnieje, jeżeli udział przedsiębiorcy wywierającego wpływ w kapitale przedsiębiorcy, którego działania są sterowane przekracza 90%.

Co więcej w sytuacji, gdy przedsiębiorca dopuszcza się nadużycia pozycji dominującej na rynku właściwym przyjmuje się, że nieuczciwa praktykę popełnia też przedsiębiorca wywierający wpływ.

Nowe kary dla związków przedsiębiorców

Ustawodawca w art. 106 ust. 1a wprowadza odpowiedzialność związków przedsiębiorców (np. izb lub zrzeszeń), których członkowie dopuścili się naruszenia art. 6 ustawy, czyli zawarcia porozumienia, którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji.

Nakładana kara pieniężna może sięgnąć nawet 10% sumy obrotów członków tego związku przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku, którego dotyczyło naruszenie osiągniętych w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Jeżeli związek okaże się niewypłacalny, wzywa swoich członków do uzupełnienia wkładów w celu pokrycia kwoty kary. Niewniesienie ich w wyznaczonym przez Prezesa UOKiK terminie uprawnia organ do pociągnięcia członków związku do odpowiedzialności solidarnej.

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca ma możliwość uniknięcia kary, jeżeli wykaże, że:

 • nie wdrożył decyzji powodującej naruszenie i nie wiedział o istnieniu takiej decyzji;
 • aktywnie zdystansował się do decyzji przed wszczęciem postępowania.

Nowe okresowe kary pieniężne

Do tej pory Prezes UOKiK, który sankcjonował działanie naruszające zasady konkurencji mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% rocznego obrotu. Nowelizacja przepisów wprowadziła zupełnie nową sankcję, tzw. okresowe kary pieniężne na mocy art. 107 ust. 1 ustawy.

Kary okresowe są nakładanie niezależnie od głównej kary pieniężnej i mają na celu przymuszenie przedsiębiorcy do wykonania nałożonych na niego obowiązków. Wysokość kary okresowej nie może przekroczyć 5%średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, za każdy dzień opóźnienia.

Zmiana zasad przeszukania

Znowelizowane przepisy zwiększają udział Policji w toku kontroli, która pomaga:

 • rozpocząć i przeprowadzić przeszukanie;
 • zapewnić porządek w miejscu przeszukania;
 • ustalić tożsamość osób biorących udział w przeszukaniu.
 • Funkcjonariusze zyskali również kompetencje do dyscyplinowania osób, które utrudniają realizację przeszukania.

Dodatkowo osoba reprezentująca podmiot kontrolowany, która oświadczy, że ujawnione w toku kontroli pisma lub dokumenty zawierają pisemną komunikację kontrolowanego z pełnomocnikiem albo zostały sporządzone w celu komunikacji z tym pełnomocnikiem i zmierzają do realizacji prawa do ochrony, powinna pozostawić je w miejscu kontroli. 

Warto zwrócić uwagę, że art. 105da ust. 2 ustawy dopuszcza możliwość „pobieżnego zapoznania się” kontrolującego z treścią dokumentu niezależnie od faktu, że dokument ten pozostaje w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Ustawa nie precyzuje też jak należy rozumieć pojęcie pobieżnego zapoznania się. Przepis wydaje się o tyle kontrowersyjny, że stwarza istotne ryzyko naruszenia tajemnicy zawodowej pełnomocnika, ponieważ o zapoznaniu się z treścią pisma będzie decydował pracownik UOKiK realizujący kontrolę.

Wśród zmian o mniejszej istotności można wymienić wydłużenie terminu na wydanie postanowienia w sprawie przeszukania z 48 do 72 godzin (art. 105n ust. 4). Ustęp 9 przepisu przyznaje podmiotowi kontrolowanemu prawo do złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie przeszukania.

Zmiany w zakresie programu łagodzenia kar (tzw. leniency)

Osoba fizyczna, która działa na rzecz przedsiębiorców biorących udział w programie łagodzenia kar może uniknąć odpowiedzialności finansowej za udział w kartelu albo kara ta może zostać obniżona.

Nowe zasady wyboru Prezesa UOKiK

Ustawa w art. 29 ust. 3 wprowadza nowe zasad wyboru Prezesa UOKiK. Organ będzie wybierany na 5-letnią kadencję w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Ta sama osoba może piastować stanowisko przez maksymalnie 2 kadencje. Jednocześnie ustawa wprowadza zamknięty katalog przesłanek pozwalających na odwołanie Prezesa UOKiK przed upływem kadencji, m.in.:

 • skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
 • złożenie rezygnacji;
 • złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.
 • Wejście w życie nowych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to dla przedsiębiorców przesłanka do analizy wewnętrznej struktury organizacyjnej i podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka. Więcej informacji na temat nowelizacji przepisów UOKiK znajdziesz na: https://rpms.pl/.

Zobacz inne nasze artykuły:

Artykuł Partnera

Ostatnio aktualizowano 10 czerwca, 2023