...

Wzory Dokumentów:

Umowa Sprzedaży Samochodu

Zakup pojazdu może być stresujący sam w sobie, dlatego warto wiedzieć, co jest istotne przy sprzedaży samochodu. Umowa kupna to bardzo popularna umowa, ale wiele z nas nie wie, jak dokładnie powinna wyglądać umowa sprzedaży samochodu. Co to jest umowa kupna sprzedaży samochodu? Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu? Co sprawdzić, zanim podpiszesz umowę kupna sprzedaży pojazdu? Co musisz dokonać po podpisaniu umowy sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży – czym jest? Co sprawdzić przed podpisaniem umowy kupna?

Przy zakupie samochodu ważna jest odpowiednia umowa sprzedaży pojazdu. Może ona mieć formę wystawionej faktury vat lub faktury vat marża, jeśli jako konsument kupujesz auto od handlarza, komisu, firmy albo może mieć ona charakter umowy kupna sprzedaży, jeśli pojazd zakupujesz od innej osoby fizycznej, czyli innego konsumenta.

Umowa sprzedaży jest niezwykle ważna np. do ewentualnego dochodzenia późniejszych roszczeń, jeśli coś będzie nie tak. Umowa będzie ci też potrzebna, aby zgłosić nabycie pojazdu lub go przerejestrować.

Umowa kupna sprzedaży należy do czynności cywilnoprawnych. To znaczy, że jeśli w umowie czegoś nie ma, to w sprawach nieuregulowanych, rozstrzygnięcie mają przepisy kodeksu cywilnego. Umowa łączy ze sobą dwie strony, którymi są sprzedawca i nabywca. Sama umowa to rodzaj porozumienia, w którym obecny właściciel zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności auta na rzecz kupującego oraz zobowiązuje się do przekazania owego samochodu. Nowy właściciel, czyli kupujący natomiast, zobowiązuje się zapłacić i odebrać auto.

Zanim jednak zawrzesz umowę, warto pamiętać o kilku dobrych praktykach. Jeśli samochód ci się spodoba, dokładanie zapoznaj się ze stanem technicznym pojazdu. Możesz zabrać ze sobą zaufanego mechanika lub udać się do stacji kontroli pojazdów, gdzie oceniony zostanie stan samochodu. Nim dokonasz zakupu, warto także wziąć od sprzedawcy (lub z ogłoszenia) takie dane jak nr vin pojazdu, numer rejestracyjny i datę pierwszej rejestracji i sprawdzić pojazd w ogólnodostępnej bazie historiapojazdu.gov.pl lub skorzystać z płatnych stron, sprawdzających historię.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu – co musi zawierać?

Pamiętaj, że umowa podpisana przez dwie strony to niezwykle ważna rzecz! Ważne jest zawarcie umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Co jednak dokładnie powinna zawierać w sobie umowa?

Ważne jest określenie strony transakcji (informacja o stronach umowy) – powinna być zawarta informacja o imieniu nazwisku, adresie zameldowania, powinny znaleźć się tu numery pesel stron, a także podpisy oby stron.

Umowa powinna też zawierać oczywiście tytuł i okres zawarcia, a także dane pojazdu. Im jest ich więcej – tym lepiej. Są to: rok produkcji, marka i model, numer rejestracyjny, numer nadwozia, numer silnika, aktualny przebieg. Koniecznie sprawdź także zgodność numeru VIN pojazdu z dokumentami! Ponadto umowa powinna mieć określoną ustaloną cenę zakupu oraz informację o ewentualnych wadach pojazdu.

Co do ceny, pamiętaj, że cena jaką płacisz, musi się znaleźć na umowie! Nigdy nie gódź się na to, aby była ona zaniżona. W przypadku reklamacji i zwrotu, sprzedający zwróci ci bowiem kwotę, widniejącą na umowie, a nie realnie wpłaconą.

Warto też pamiętać o wpisach na umowach tj. oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu. Umowa może zawierać informację w tym zakresie, ale nie wyłącza to praw z rękojmi, którą określają przepisy kodeksu cywilnego.

Dodatkowo, przy zakupie, zwróć uwagę, czy sprzedawca to jedyny właściciel (umowa powinna zawierać podpisy wszystkich współwłaścicielu lub jeśli auto sprzedaje jeden z nich, musi przekazać ci także upoważnienie drugiego współwłaściciela), czy na umowie jest informacja o przeniesieniu praw własności, czy nie ma wyłączenia rękojmi, czy zawarta jest informacja o tym, że samochód nie jest obciążony zastawem.

Pamiętaj, że w sieci znajdziesz wiele wzorów umowy kupna sprzedaży. Możesz np. pobrać wzór umowy kupna sprzedaży samochodu (autoumowa.pl)

Na naszej stronie znajdą Państwo także inne przydatne wzory umów np. umowę użyczenia na stronie https://autoumowa.pl/umowa-uzyczenia-samochodu/

Po umowie sprzedaży musisz wykonać pewne czynności

Gdy już podpiszesz umowę kupna sprzedaży, zwróć uwagę, aby kupujący przekazał ci wszelkie niezbędne dokumenty tj. kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, zaświadczenie badania technicznego, polisę oc, podpisaną umowę oraz kopie ewentualnych poprzednich umów kupna.

Jakie formalności czekają cię po zakupie? Warto odwiedzić towarzystwo ubezpieczeniowe, aby zgłosić tam nabycie pojazdu i dokonać rekalkulacji obecnej polisy lub zawrzeć swoje własne ubezpieczenie na samochód. 

Drugą sprawą jest dokonanie zgłoszenia nabycia pojazdu lub jego przerejestrowanie w Wydziale Komunikacji. Masz na to 30 dni od daty zakupu samochodu.

Po trzecie, musisz załatwić formalności w urzędzie skarbowym. Jeśli kupujesz auto od osoby prywatnej, powinieneś opłacić podatek. W tym celu urząd skarbowy powinien dostać od Ciebie formularz PCC-3. Zapłacisz wówczas 2% wartości zakupionego pojazdu (czyli 2% wartości z umowy), o ile pojazd kosztował więcej niż 1000zł. Pamiętaj, że w przypadku zakupu samochodu od handlarza, firmy, komisu, salonu, gdy otrzymujesz od sprzedawcy fakturę VAT lub Vat-marża, opłata podatku ZAZWYCZAJ jest po stronie sprzedawcy, O ILE sama podpisana przez Was umowa nie stanowi inaczej.

Ostatnio aktualizowano 21 marca, 2023

Majątek osobisty i majątek wspólny małżonków

Ustawowa Wspólność Majątkowa

Aby dobrze zrozumieć, czym jest majątek osobisty i majątek wspólny, należy zapoznać się z pojęciem ustawowej wspólności majątkowej.

Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego.

Małżonkowie za pomocą umowy mogą rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową bądź ustanowić rozdzielność majątkową (intercyza).

Przykładem sytuacji, w której nie powstanie wspólność majątkowa małżonków, jest zawarcie przez nich umowy majątkowej tzw. intercyzy.

W artykule co do zasady będziemy opisywać małżeńską wspólność majątkową objętą reżimem wspólności ustawowej.

Majątek wspólny a majątki osobiste małżonków

Przed zawarciem małżeństwa dwie osoby mają własne majątki osobiste, natomiast po zawarciu małżeństwa powstaje dodatkowo majątek wspólny, a więc każdy małżonek będzie posiadał swój majątek osobisty oraz majątek wspólny.

Majątek Osobisty w małżeństwie

Skład majątku osobistego małżonka został określony przez ustawodawcę w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według którego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Prawo majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego

Prawo majątkowe nabyte w zamian za składnik majątku osobistego wchodzi do majątku osobistego małżonka, prawo to umożliwia nabycie nowego przedmiotu w miejsce innego przedmiotu, który wchodził w skład majątku osobistego bez przemieszczenia tego przedmiotu do majątku wspólnego małżonków.

Przykład majątek odrębny:

Piotr posiadał przed zawarciem małżeństwa dwie kawalerki, które wchodziły do jego majątku osobistego, postanowił on sprzedać kawalerki i w ich miejsce kupić jedno większe mieszkanie, pomimo iż do nabycia większego mieszkania doszło w trakcie trwania ustawowej wspólności małżeńskiej, to mieszkanie wejdzie w skład majątku osobistego Piotra, ponieważ mieszkanie zostało nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Cechy współwłasności ustawowej

Współwłasność ustawowa jest współwłasnością łączną i uregulowana jest w przepisach art. 34-46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego oraz nie może też rozporządzać hipotetycznym udziałem w majątku wspólnym. Podczas trwania małżeństwa majątek wspólny stanowi całość i nie można przypisać małżonką udziałów w nim.

Zarząd majątkiem wspólnym

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład wspólność majątkowa (majątku wspólnego) oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Do zarządu majątkiem wspólnym prawo i obowiązek mają małżonkowie. Małżonek, który sprawuje faktyczny zarząd nad danym przedmiotem wchodzącym do majątku wspólnego, ma obowiązek informowania drugiego małżonka o stanie tego przedmiotu. Każdy z małżonków ma co do zasady prawo zarządzać, w tym i rozporządzać przedmiotem majątku wspólnego.

Przykład wspólność majątkowa:

Anna sprzedała bez obecności męża samochód wchodzący do majątku wspólnego, czynność taka jest skuteczna i zgodna z prawem.

Czy żona dziedziczy majątek osobisty męża?

Tak, żona dziedziczy po mężu majątek osobisty, w części wskazanej w ustawie bądź w testamencie. W skład spadku po mężu wejdzie jego majątek osobisty oraz połowa majątku wspólnego.

Więcej na temat dziedziczenia w artykule: Dziedziczenie Ustawowe i Dziedziczenie Testamentowe.

Majątek Wspólny Małżonków

Definicja majątku wspólnego małżonków uregulowana została w art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, a więc od momentu jej powstania (np. ślub, czyli zawarcie małżeństwa) do momentu jej ustania (np. rozwód).

Dodatkowo ustawodawca wskazał jakie przedmioty w szczególności wchodzą do majątku wspólnego, zgodnie z czym do majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Katalog wskazany przez ustawodawcę ma na celu wyłącznie określenie przykładowych przedmiotów majątku wspólnego, do majątku wspólnego wejdą również inne prawa nabyte w trakcie małżeństwa jak na przykład wierzytelności, spółdzielcze prawo do lokalu czy udziały i akcje w spółkach.

Wynagrodzenie za pracę

Przy wspólności ustawowej wszelkie wynagrodzenia za pracę, świadczenia z tytułu renty czy emerytury wchodzą do majątku wspólnego małżonków.

Przykład wspólność majątkowa:

Anna wyszła za mąż za Adama (powstała między nimi ustawowa wspólność majątkowa), a w związku z założeniem rodziny Anna zrezygnowała z pracy, gdyż jej mąż zarabiał 12 000,00 zł, w takim przypadku cała pensja Adama wchodzi do majątku wspólnego i małżonkowie mają równe prawa do korzystania z tych pieniędzy.

Dochody

Dochody z majątku osobistego, majątku wspólnego oraz z działalności zarobkowej nabyte w czasie małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego.

Przykład wspólność majątkowa:

Kamila przed wstąpieniem w związek małżeński posiadała dwa mieszkania, które wchodzą do jej majątku osobistego, natomiast dochody z tych nieruchomości, czyli na przykład kwoty uzyskane z najmu tych mieszkań w czasie trwania wspólności ustawowej wchodzą do majątku wspólnego małżonków.

Własność

W skład majątku wspólnego wejdą co do zasady rzeczy i prawa nabyte w trakcie małżeństwa np. mieszkania, samochody, działki itd., jednakże należy pamiętać, że nie w każdym przypadku tak będzie, gdyż może dojść na przykład do nabycia rzeczy w zamian za składniki majątku osobistego.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego to rzeczy, z których korzystamy na co dzień np. telewizor, pralka, czajnik, żelazko itd.

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Wspólny Majątek po Rozwodzie

Po rozwodzie należy podzielić wspólny majątek, co do zasady każdy z małżonków powinien otrzymać połowę wspólnego majątku. Majątek możemy podzielić przy pomocy umowy między małżonkami bądź w trybie sądowego podziału majątku.

FAQ, najczęściej zadawane pytania:

Kiedy majątek osobisty staje się majątkiem wspólnym?

Przedmiot z majątku osobistego może przejść do majątku wspólnego na podstawie woli wyrażonej przez małżonka, do którego należy dany przedmiot.

Co to jest majątek osobisty?

Majątek osobisty to część majątku, która pomimo wspólności majątkowej małżeńskiej nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków, najlepszym przykładem przedmiotów należących do majątku osobistego, są przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa.

Artykuł powstał przy pomocy: Porada Prawna Online.

Zobacz również:

Zasiedzenie Nieruchomości

Ostatnio aktualizowano 18 stycznia, 2023

zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Zaniżone odszkodowanie z OC

W przytłaczającej większości odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy OC są przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżane. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób towarzystwa zaniżają odszkodowania oraz jak wywalczyć wyższe odszkodowanie.

Jak towarzystwo ustala wysokość szkody?

Towarzystwa co do zasady likwidują szkody tzw. metodą kosztorysową, która polega na wyliczeniu przez rzeczoznawcę kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku w profesjonalnym programie (Audatex lub EurotaxGlass’s) komputerowym, który pozwala oszacować wysokość szkody.

Po wyliczeniu wysokości szkody likwidator kwalifikuje szkodę jako częściową bądź całkowitą, a następnie wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie.

Przykład zaniżone odszkodowanie z OC:

Piotr miał wypadek, w którym uszkodzony został jego pojazd, po zgłoszeniu szkody przyjechał do niego rzeczoznawca, który wyliczył koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, likwidator uznał, że szkoda jest częściowa i wypłacił Piotrowi 2 000,00 zł odszkodowania, po sprawdzeniu szkody przez niezależnego rzeczoznawcę okazało się, że szkoda została zaniżona o 4 000,00 zł i Piotr łącznie otrzymał 6 000,00 zł.

Co się nam należy z tytułu szkody z OC?

Zgodnie z powszechnym orzecznictwem poszkodowany ma prawo uzyskać tzw. pełne odszkodowanie, czyli takie, które pozwala przywrócić pojazd do stanu sprzed wypadku, a więc jeżeli mieliśmy w pojeździe oryginalne części, to też takie powinien zastosować ubezpieczyciel, przy obliczaniu odszkodowania. Ponadto ubezpieczyciel musi zastosować rynkowe ceny za roboczogodzinę pracy warsztatu.

Przykład zaniżone odszkodowanie z OC:

Adam posiadał 10-letnie audi, po szkodzie otrzymał od ubezpieczyciela sprawcy kosztorys, w którym przyznana została mu kwota 6 000,00 zł, ubezpieczyciel uwzględnił części zamienne niższej jakości niż te, które były w uszkodzonym pojeździe, Adam udał się do niezależnego rzeczoznawcy i okazało się, że faktyczna wysokość szkody to 16 000,00 zł, a więc Adam może uzyskać jeszcze 10 000,00 zł odszkodowania więcej ponad już wypłacone 6 000,00 zł.

Co zrobić po otrzymaniu kosztorysu?

Niezależnie od tego, co zrobimy, należy nam się pełne odszkodowanie. Po otrzymaniu kosztorysu możemy, więc:

 • Naprawić pojazd we własnym zakresie (sami, u znajomego lub w wybranym warsztacie).
 • Nie naprawiać pojazdu.
 • Oddać pojazd do autoryzowanego serwisu.
 • Oddać pojazd do serwisu współpracującego z towarzystwem.

Niezależnie jaki sposób likwidacji szkody wybierzemy, zawsze mamy prawo do pełnego odszkodowania.

Jeżeli wybierzemy naprawę we własnym zakresie bądź nie będziemy naprawiać samochodu, to warto sprawdzić, czy nasz kosztorys nie został zaniżony.

Ile czasu mamy na uzyskanie wyższego odszkodowania?

Co do zasady mamy 3 lata od czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie, a w przypadku złożenia reklamacji, trzy lata od dnia wydania odpowiedzi na reklamację. Dodatkowo warto pamiętać, że termin 3-letni ubiega w ostatnim dniu roku, w którym wypada dzień przedawnienia.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Sprawdzenie kosztorysu towarzystwa

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy nasze odszkodowanie jest faktycznie zaniżone, dlatego musimy udać się do rzeczoznawcy, który przeliczy kosztorys i sprawdzi, czy odszykowanie zostało zaniżone oraz wyliczy prawidłowe odszkodowanie. Koszt sporządzenia kosztorysu to najczęściej od 150 do 300 zł.

Jeżeli nie masz pewności czy twoje odszkodowanie zostało zaniżone, możesz poprosić nas o pomoc przy pomocy niżej zamieszczonego formularza i damy Ci znać czy warto przeliczyć kosztorys towarzystwa.

Formularz Kontaktowy pomoc w odszkodowaniu z OC sprawcy:  Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy odwołanie

  Drugim krokiem, jaki powinniśmy zrobić po przeliczeniu kosztorysu przez niezależnego biegłego, jest zgłoszenie reklamacji do towarzystwa ubezpieczeniowego, któremu damy szansę naprawy swojej błędnej decyzji, jednakże większość reklamacji kończy się odmową, bądź częściową dopłatą.

  Towarzystwo będzie miało dodatkowe 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamacje, gdy dostaniemy decyzję odmowną, pozostanie nam pozwanie towarzystwa lub odsprzedanie szkody.

  Pozew do sądu, czyli sprawa o zaniżone odszkodowanie z OC

  Możemy zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi, który uzyska w naszym imieniu odszkodowanie poprzez pozwanie towarzystwa przed sąd.

  Plus takiego rozwiązania to przede wszystkim uzyskanie pełnego odszkodowania, minusem w porównaniu do odsprzedania szkody, jest czas oczekiwania na zakończenie sprawy, sprawy o zaniżone odszkodowanie trwają od 6 miesięcy (przy ugodzie) do nawet 2 lat.

  Odsprzedaż szkody

  Możemy również odsprzedać naszą szkodę podmiotowi, który zajmuje się dochodzeniem odszkodowań, przed skorzystaniem z usług takiej firmy, należy sporządzić kosztorys szkody, gdyż firmy skupujące odszkodowania nie zdradzają, o ile rzeczywiście szkoda została zaniżona.

  Plusem takiego rozwiązania jest szybkie uzyskanie gotówki, natomiast minus to odzyskanie części brakującej kwoty odszkodowania, gdyż firma skupująca szkody pobiera prowizję, uzyskując kosztorys przed negocjacją z taką firmą, będziemy wiedzieć, ile procent dopłaca nam taka firma, pamiętaj, aby nie sprzedawać szkody w ciemno!

  Jak towarzystwa zaniżają szkodę?

  Użycie zamienników części oryginalnych

  Towarzystwa najczęściej w swoich kosztorysach stosują nieoryginalne części zamienne, które są znacznie tańsze od oryginalnych, co powoduje znaczne obniżenie odszkodowania.

  Jeżeli pojazd przed wypadkiem był w dobrym stanie i składał się z części oryginalnych, to też takie części powinien uznać rzeczoznawca towarzystwa, tylko w przypadku, gdy rzeczoznawca towarzystwa wykaże, że wcześniej w pojeździe występowały zamienniki, będzie on miał prawo w kosztorysie je uwzględnić i obniżyć odszkodowanie.

  Obowiązkiem towarzystwa przy oględzinach jest zbadanie pojazdu, jeżeli pojazd miał wcześniej zamontowane części zamienne, to rzeczoznawca powinien to uwzględnić przy oględzinach, jednakże tak dogłębna analiza byłaby dla towarzystw nieopłacalna, więc najczęściej rzeczoznawca tylko powierzchownie bada pojazd czujnikiem lakieru.

  Uwzględnienie niskiej stawki roboczogodziny

  Drugim najczęściej stosowanym zabiegiem umożliwiającym obniżenie odszkodowania przez towarzystwo jest stosowanie zaniżonej stawki za roboczogodzinę pracy warsztatu, który by pojazd naprawiał.

  Zaniżenie wartości pojazdu i zaliczenie szkody jako całkowitej

  Kolejną praktyką jest zaniżenie wartości pojazdu i zaliczenie szkody jako całkowitej.

  Szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu sprzed wypadku, czyli koszt naprawy pojazdu nie może przewyższyć jego wartości w stanie przed wypadkiem.

  Przykład zaniżone odszkodowanie z OC:

  Miałeś/aś wypadek samochodem o wartości 10 000,00 zł, to zasadne jest jego naprawianie, gdy koszt takiej naprawy nie przewyższa 10 000,00 zł, natomiast gdy koszt naprawy przewyższa wspomnianą kwotę, dochodzi do wystąpienia szkody całkowitej.

  Szkoda całkowita z OC występuje, gdy przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą dla zobowiązanego (dla towarzystwa lub sprawcy wypadku) za wysokie koszty, a tj. takie koszty, które przewyższają wartość pojazdu w stanie sprzed wypadku.

  (np. wartość auta przed wypadkiem to 10 000,00 zł, natomiast koszt naprawy po wypadku wyniósłby 11 000,00 zł. W związku, z czym ubezpieczyciel wypłaca kwotę 10 000,00 zł, którą potrąca o wartość wraku).

  Należy mieć na uwadze, iż towarzystwa ubezpieczeniowe, likwidując szkodę całkowitą z OC, często zaniżają wartość aut, co prowadzi do uznania szkody całkowitej, ale można z tym walczyć, jeżeli podejrzewamy, że wartość pojazdu wskazana przez towarzystwo została zaniżona, również powinniśmy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy.

  Ile płacą za szkodę całkowitą?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe za szkodę całkowitą z OC wypłacają różnicę między wartością pojazdu sprzed wypadku oraz wartości pozostałości (gdy wartość auta sprzed wypadku wynosi 20 000,00 zł a wartość wraku 5 000,00 zł, to towarzystwo powinno wypłacić 15 000,00 zł).

  Podsumowanie zaniżone odszkodowanie z OC

  Reasumując, gdy tylko nabierzesz podejrzenia, że odszkodowanie z OC sprawcy pojazdu zostało zaniżone, to warto taką sprawę przeanalizować i sprawdzić, czy możesz uzyskać więcej.

  Jeżeli nie jesteś w stanie określić czy warto cokolwiek robić w swojej sprawie, możesz zadać nam pytanie poprzez poniżej zamieszczony formularz:

  Formularz Kontaktowy pomoc w odszkodowaniu z OC sprawcy:   FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania:

   Co zrobić, gdy ubezpieczalnia zaniża odszkodowanie?

   Należy przeanalizować sprawę, czyli przekazać kosztorys niezależnemu rzeczoznawcy, który sprawdzi, czy szkoda została zaniżona.

   Jak odzyskać zaniżone odszkodowanie?

   Aby odzyskać zaniżone odszkodowanie, należy upewnić się, czy faktycznie zostało ono zaniżone, a następnie wezwać towarzystwo do zapłaty i przy odmowie pozwać towarzystwo lub sprzedać szkodę.

   Jak uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

   Gdy jesteśmy pewni, że odszkodowanie zostało zaniżone, należy napisać reklamację do towarzystwa, a w przypadku jej nieuwzględnienia możemy pozwać towarzystwo lub sprzedać naszą szkodę firmie odszkodowawczej.

   Zaniżone odszkodowanie z OC – dlaczego?

   Najczęściej odszkodowanie z OC jest zaniżone, gdyż towarzystwo przewiduję naprawę na częściach nieoryginalnych oraz zaniża koszty roboczogodziny przez warsztat.

   Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy wypadku?

   Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Według nowych przepisów szkoda przedawnia się na koniec roku.

   Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

   Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

   Artykuł powstał przy pomocy: Adwokat Kielce Odszkodowania

   Ostatnio aktualizowano 15 lutego, 2023