...

Wzory Dokumentów:

W artykule „Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx.

Przedsądowe Wezwanie do Zapłaty Wzór PDF

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem skierowanym przez wierzyciela do dłużnika, w którym wierzyciel żąda zapłaty wskazanej w nim kwoty oraz informuje o możliwości skierowania sprawy o zapłatę do sądu.

Wezwanie do zapłaty najczęściej dotyczy spełnienia świadczenia pieniężnego np. zapłaty za wykonanie usługi czy za sprzedaną rzecz.

Z czego składa się przedsądowe wezwanie do zapłaty?

W przedsądowym wezwaniu do zapłaty należy określić:

 • Dane dłużnika;
 • Dane wierzyciela;
 • Wysokość roszczenia, czyli kwoty, jaką żądamy;
 • Wysokość odsetek, jeżeli są należne;
 • Oznaczenie nazwy pisma;
 • Datę pisma;
 • Oznaczenie terminu płatności;
 • Wskazanie, z jakiego stosunku wynika żądanie np. żądanie wypłaty za wykonanie usługi;
 • Sposób uregulowania długu np. na konto bankowe;
 • Czytelny podpis.

Wezwanie powinno zawierać informację o krokach, jakie podejmie wierzyciel (np. złożenie pozwu) w przypadku niespełnienia żądania oraz inne elementy takie jak np. wskazanie ewentualnych kosztów, jakie będą wiązały się z postępowaniem sądowym.

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty a wytoczenie powództwa

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują obowiązek podjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku ich niepodjęcia, wyjaśnienia przyczyny, dlaczego nie podjęto takiej próby.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest najlepszym sposobem próby pozasądowego rozwiązania sporu, gdyż koszt wezwania sprowadza się do jego sporządzenia oraz wysyłki listem poleconym.

Wezwanie do zapłaty a wymagalność roszczenia

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wystosować, gdy roszczenie stało się wymagalne, a więc kiedy wierzyciel uzyskał prawo do żądania swojego świadczenia, gdy świadczenie jest jeszcze niewymagalne, to dłużnik nie ma obowiązku go spełniać.

Przykład:

Adam wykonał na rzecz Kamila usługę, która polegała na wstawieniu nowych drzwi w mieszkaniu Kamila, w umowie ustalili, że Kamil zapłaci 700,00 zł za usługę, a płatność nastąpi 2 stycznia bieżącego roku, gdyż wtedy Kamil miał otrzymać wypłatę, roszczenie o zapłatę za usługę stało się wymagalne 2 stycznia, gdyby Adam wezwał Kamila do zapłaty przed dniem 2 stycznia, to Kamil nie musiałby spełniać świadczenia, gdyż nie byłoby ono jeszcze wymagalne.

Odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Wierzyciel ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, chociażby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dowód doręczenia lub przekazania wezwania

Pamiętaj, aby wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty przesyłką poleconą, ponieważ powinniśmy posiadać dowód doręczenia listu zawierającego wezwanie. W przypadku osobistego wręczenia wezwania należy uzyskać na piśmie potwierdzenie przekazania wezwania.

Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Jeżeli otrzymaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty, to należy na nie odpowiedzieć, w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty należy przedstawić swoje stanowisko wobec żądania, jeżeli zgadzamy się z żądaniem wzywającego, możemy poprosić wierzyciela o rozłożenie długu na raty, natomiast, jeżeli nie zgadzamy się z jego żądaniem, powinniśmy uzasadnić swoją odmowę. Gdy wezwanie opiewa na znaczną kwotę, warto rozważyć skorzystanie z porady prawnej adwokata, który pomoże nam się obronić przed niezasadnym roszczeniem.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Co po przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

W przypadku niespełnienia żądania przez dłużnika wierzycielowi pozostanie złożenie pozwu o zapłatę do właściwego sądu.

Ile kosztuje przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Koszt sporządzenia przedsądowego pisma zależeć będzie od stopnia jego skomplikowania, najczęściej koszt mieści się w granicach od 200 do 500 zł, gdy sprawa jest skomplikowana, wezwanie będzie kosztować więcej.

Po jakim czasie można wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie należy wysłać, jeśli stanie się ono wymagalne, wierzyciel dopiero od momentu, gdy roszczenie staje się wymagalne, może skutecznie egzekwować swoje roszczenie.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest skuteczne?

Wezwanie jest skuteczne, gdy pozwala dłużnikowi określić, kto i z jakiego tytułu wystosował do niego żądanie zapłaty, ponadto ważne jest, aby mieć dowód doręczenia wezwania.

Ile razy trzeba wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty wystarczy wysłać raz w stosunku do danego roszczenia, nie ma obowiązku powtarzania wezwań do zapłaty.

Ostateczne wezwanie do zapłaty wzór:

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór docx.:

Pobierz: Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór docx.
Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor.docx – 18 KB

Wezwanie przedsądowe do zapłaty w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór pdf:

Pobierz: Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór pdf
Przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-wzor.pdf – 54 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że druk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Spodobał Ci się nasz artykuł Przedsądowe wezwanie do zapłaty wzór? Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
Masa Spadkowa
Współwłasność

Artykuł powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

Ostatnio aktualizowano 9 grudnia, 2022

W artykule „Wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx.

wezwanie do zapłaty wzór pdf

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane przez wierzyciela do dłużnika, które ma na celu nakłonienie dłużnika do spełnienia swojego obowiązku, jakim jest zapłata danej kwoty. Głównym celem wezwania do zapłaty jest szybkie odzyskanie pieniędzy od nierzetelnego dłużnika.

Wezwanie do zapłaty najczęściej dotyczy spełnienia świadczenia pieniężnego np. zapłaty danej kwoty wynikającej z faktury VAT, wynagrodzenia czy pożyczki.

Elementy wezwania do zapłaty

W wezwaniu do zapłaty należy określić:

 • Dane dłużnika;
 • Dane wierzyciela;
 • Wysokość roszczenia, czyli kwoty, jaką żądamy;
 • Wysokość odsetek, jeżeli są należne;
 • Oznaczenie nazwy pisma;
 • Datę pisma;
 • Oznaczenie terminu płatności;
 • Wskazanie, z jakiego stosunku wynika żądanie np. żądanie wypłaty za wykonanie usługi;
 • Sposób uregulowania długu np. na konto bankowe;
 • Czytelny podpis.

Ponadto wezwanie może zawierać informację o krokach, jakie podejmie wierzyciel (np. złożenie pozwu) w przypadku niespełnienia żądania oraz inne elementy takie jak np. wskazanie ewentualnych kosztów, jakie będą wiązały się z postępowaniem sądowym, gdy dojdzie do wytoczenia powództwa o zapłatę.

Należy pamiętać, aby informowanie o krokach, jakie podejmie wierzyciel w przypadku braku spełnienia żądania, nie przerodziły się w groźby wobec dłużnika!

Wezwanie do zapłaty a wytoczenie powództwa

Przed wytoczeniem powództwa o zapłatę powinniśmy wezwać dłużnika do dobrowolnej zapłaty, jednym z wymagań pozwu z art. 187 Kodeksu cywilnego, jest wskazanie czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty należy wysłać, gdy roszczenie stało się wymagalne, a więc kiedy wierzyciel uzyskał prawo do żądania swojego świadczenia.

Przykład:

Piotr wykonał na rzecz Pawła usługę, która polegała na wstawieniu nowego okna w mieszkaniu Pawła, w umowie ustalili, że Paweł zapłaci 500,00 zł za usługę, a płatność nastąpi 2 stycznia bieżącego roku, gdyż wtedy miał otrzymać wypłatę, roszczenie o zapłatę za usługę stało się wymagalne 2 stycznia, gdyby Piotr wezwał Pawła przed dniem 2 stycznia, to Paweł nie musiałby spełniać świadczenia, gdyż nie byłoby ono jeszcze wymagalne.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Nieważne jest wezwanie, które nie ma podstawy prawnej, najbardziej trzeba uważać na fałszywe wezwania do zapłaty, gdy przyjdzie nam podejrzane wezwanie do zapłaty, należy się upewnić czy wskazane w wezwaniu zobowiązanie istnieje oraz, czy ma ono podstawę, gdy sami nie jesteśmy w stanie zweryfikować wezwania, poprośmy kogoś o pomoc.

Wezwanie będzie nieskuteczne, gdy dłużnik nie może z niego rozczytać jakiego zobowiązania ono dotyczy, w związku z czym nie będzie on mógł powiązać wezwania ze sprawą, z której wezwanie wynika.

Wezwanie do zapłaty wysłane przed terminem wymagalności danego roszczenia, można uznać za nieskuteczne, gdyż do czasu wymagalności roszczenia wierzyciel nie powinien żądać świadczenia przyszłego, takie wezwanie można potraktować jak informację o zbliżającym się terminie płatności.

Ponadto wezwanie niepodpisane może być uznane za nieskuteczne, gdy nie będzie można stwierdzić jaki podmiot je wystosował.

Odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Wierzyciel ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, chociażby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dowód doręczenia lub przekazania wezwania

Pamiętaj, aby wysyłać wezwanie przesyłką poleconą, tak aby uzyskać dowód doręczenia listu zawierającego wezwanie, w przypadku złożenia wezwania osobiście zadbaj o potwierdzenie jego przyjęcia, w takim przypadku wystarczy wydrukować drugą kopię i poprosić osobę, do której zostało skierowane wezwanie, aby uczyniła na piśmie adnotację o zapoznaniu się z wezwaniem i przyjęciem wezwania.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Jeżeli otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty, to powinniśmy na nie odpowiedzieć, w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty należy przedstawić swoje stanowisko wobec żądania, jeżeli zgadzamy się z żądaniem wzywającego, możemy poprosić go o rozłożenie długu na raty, natomiast, jeżeli nie zgadzamy się z jego żądaniem, powinniśmy uzasadnić swoją odmowę. Gdy wezwanie opiewa na znaczną kwotę, warto rozważyć skorzystanie z porady prawnej adwokata, który pomoże nam się obronić przed niezasadnym roszczeniem.

Wezwanie przedsądowe do zapłaty

Wezwanie przedsądowe to wezwanie do zapłaty, które zostało tak określane najprawdopodobniej ze względu na zamiar wierzyciela, który przewiduje możliwość złożenia pozwu o zapłatę w przypadku niespełnienia jego żądania. W praktyce takie żądanie nie różni się od wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty, wzór do pobrania:

Wezwanie do zapłaty wzór DOCx.

Pobierz: Wezwanie do Zapłaty Wzór DOCx.
Wezwanie-do-zaplaty-wzor.docx – 18 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Wezwanie do zapłaty wzór PDF:

Pobierz: Wezwanie do Zapłaty Wzór PDF
Wezwanie-do-zaplaty-wzor.pdf – 53 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Co po wezwaniu do zapłaty?

W przypadku, gdy minie termin zapłaty, który został wskazany w wezwaniu, a strona wezwana nie uregulowała płatności, wzywający powinien wytoczyć powództwo o zapłatę, w którym będzie żądał zapłaty, w takim przypadku warto udać się po pomoc do adwokata, który poprowadzi za nas sprawę.

Czym grozi wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty stanowi sposób dobrowolnego wezwania dłużnika do zapłaty, niespełnienie żądania nie wywołuje co do zasady skutków prawnych, najprawdopodobniej podmiot, który wystosował wezwanie, wystąpi na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Niektóre podmioty mogą wprowadzać swoich dłużników do różnych rejestrów przykładowo do Krajowego Rejestru Długów.

Co po przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

Gdy dłużnik nie spełnia żądania po wystosowaniu do niego wezwania, należy wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Ile dni na wezwanie do zapłaty?

Jeżeli roszczenie jest wymagalne, to dłużnik powinien je spełnić jak najszybciej, natomiast w wezwaniach do zapłaty najczęściej udziela się 7 lub 14-dniowego terminu zapłaty.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
  Współwłasność
  Dziedziczenie Ustawowe
  Wniosek o Zniesienie Współwłasności
  Umowa Kupna Sprzedaży Skutera i Motoroweru

  Artykuł powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 8 grudnia, 2022

  Składanie fałszywych zeznań kara

  Składanie fałszywych zeznań

  Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań przewiduje ukaranie za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez osobę składającą zeznania, które mają służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.

  Ponadto przestępstwa z art. 233 Kodeksu karnego może dopuścić się osoba, która przedstawi fałszywą opinię, ekspertyzę, tłumaczenie lub złoży fałszywe oświadczenie.

  Warunkiem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań jest, aby przyjmujący zeznanie (np. sędzia, policjant), działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

  Przykład:

  Adam W. podczas zeznań na policji zataił, że widział, jak jego kolega pobił człowieka, później wyszło na jaw, że był świadkiem pobicia i celowo zataił tę informację. Pokrzywdzony złożył zawiadomienie o złożeniu przez Adama W. fałszywych zeznań, jednakże okazało się, że policjant przesłuchujący Adama W. nie uprzedził go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznać, w związku z czym nie doszło do ukarania Adama W.

  Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

  Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

  W przypadku gdy osoba, która złożyła fałszywe zeznania lub zataiła prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu, lub jego najbliższym, podlega ona karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Mając na uwadze zapisy ustaw, które umożliwiają odmowę złożenia zeznań np. osobom najbliższym oskarżonego bądź samemu oskarżonemu czy osobie, której samemu groziłaby odpowiedzialność karna, to karę za przestępstwo fałszywych zeznań poniesie osoba, która została uprzedzona o odpowiedzialności karnej i możliwości odmowy złożenia zeznań, a i tak złożyła fałszywe zeznania.

  Przykład:

  Adam i Paweł byli świadkami, jak ich brat Roman pobił mężczyznę, na pierwszy termin rozprawy został wezwany Adam, przy przesłuchaniu na rozprawie sąd poinformował Adama o możliwości odmowy złożenia zeznań i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, natomiast na drugim terminie Paweł nie został poinformowany o możliwości odmowy złożenia zeznań i odpowiedzialności karnej.

  Bracia zeznali nieprawdę, gdyż chcieli pomóc bratu, jak się później okazało, zdarzenie zarejestrowały kamery, na których widać wszystkich braci, w związku z czym wyszło na jaw, że składali oni fałszywe zeznania, jednakże konsekwencje poniesie tylko Adam, gdyż Paweł nie został poinformowany o możliwości odmowy złożenia zeznania i odpowiedzialności karnej.

  Osoba, która jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  Jak widać, kara za składanie fałszywych zeznań zależna jest od tego, kto i w jakich okolicznościach je składa, poniżej znajdziesz pełną treść przepisu art. 233 Kodeksu karnego.

  Składanie fałszywych zeznań, treść przepisu art. 233 Kodeksu karnego

  Art. 233. Kodeksu karnego

  §  1. 

  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  §  1a. 

  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  §  2. 

  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

  §  3. 

  Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

  §  4. 

  Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  §  4a. 

  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  §  5. 

  Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

  1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

  2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

  §  6. 

  Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Kto nie odpowiada za składanie fałszywych zeznań?

  Nie odpowiada za składanie fałszywych zeznań osoba, która składa wyjaśnienia w sprawie jako oskarżony lub podejrzany, gdyż oskarżony nie ma obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.

  Nie podlega karze osoba, która fałszywie zezna przed organem, który nie został wymieniony w art. 233 Kodeksu karnego, przykładem takiego organu może być sąd koleżeński danego związku zrzeszającego np. wędkarzy.

  Kto ma prawo do odmowy składania zeznań?

  Prawo do odmowy składania zeznań musi wynikać z przepisów prawa, w przypadku trzech najpowszechniejszych postępowań takie przepisy zostały zawarte w Kodeksie postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego.

  Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, a prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
  Prawo odmowy zeznań w postępowaniu karnym przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że małżonkowie stron, ich wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, jak również pozostający ze stronami w stosunku przysposobienia, mają prawo odmowy zeznań, które trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

  Świadek w postępowaniu cywilnym może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

  Kodeks postępowania administracyjnego natomiast przewiduje, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Świadek w postępowaniu administracyjnym może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich w na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

  Mając powyższe na uwadze, osoba, która zna fakty obciążające bliską jej osobę oraz ma prawo odmówić złożenia zeznania, powinna skorzystać z tej możliwości, gdy jednak świadomie po uprzedzeniu jej o możliwości odmowy złożenia zeznania i odpowiedzialności karnej takie zeznanie złoży i okażą się one fałszywe, to będzie ona odpowiadać z art. 233 Kodeksu karnego.

  Przykład:

  W sprawie o kradzież świadkami byli rodzice sprawcy, ojciec zrezygnował ze składania zeznań, a prawidłowo pouczona o odpowiedzialności karnej oraz możliwości odmowy składania zeznań matka, za wszelką cenę chciała pomóc synowi i zeznała nieprawdę, w takim przypadku matka najprawdopodobniej nie pomoże synowi, ale również sama narazi się na odpowiedzialność karną.

  Jak udowodnić składanie fałszywych zeznań?

  Mając na uwadze, że nie ma zamkniętego katalogu dowodów w postępowaniu karnym, to dowodem na złożenie przez daną osobę fałszywych zeznań może być wszystko, co potwierdzi tę okoliczność, przykładem może być nagranie wideo czy audio.

  Zeznania świadka karanego za składanie fałszywych zeznań

  Świadek, który został ukarany za składanie fałszywych zeznań, może być co do zasady tak samo wartościowym świadkiem, jak osoba niekarana. Dowód z zeznań takiego świadka podlega swobodnej ocenie dowodu, jednakże mając na uwadze doświadczenie życiowe sędziego, będzie on szczegółowo przyglądał się dowodowi z zeznań takiego świadka, zanim uzna go za wartościowy.

  Wyroki za składanie fałszywych zeznań

  Przykładowe wyroki za składanie fałszywych zeznań znajdziesz na portalu orzeczeń sądów powszechnych: Portal Orzeczeń. Po przejściu na portal orzeczeń wystarczy wpisać w szukane słowa: składanie fałszywych zeznań lub art. 233 § 1 k.k.

  Często Zadawane Pytania i odpowiedzi FAQ:

  Czy za składanie fałszywych zeznań można iść do więzienia?

  Tak, składanie fałszywych zeznań jest zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego zagrożone karą od 6 miesięcy do lat 8. Odpowiedzialność jest uzależniona od wielu czynników.

  Kiedy przedawnia się składanie fałszywych zeznań?

  Przedawnienie karalności za złożenie fałszywych zeznań następuje po 15 latach od popełnienia tego przestępstwa.

  Czy można kłamać w sądzie?

  Nie, złożenie fałszywych zeznań to przestępstwo, natomiast dla najbliższych osób oskarżonego ustawodawca przewidział możliwość odmowy złożenia zeznania.

  Jak złożyć zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań?

  Zawiadomienie o złożeniu fałszywych zeznań zawiadamia się tak jak każde inne przestępstwo tj. do organów ścigania, zawiadomienie należy złożyć na policji lub w prokuraturze.
  Więcej znajdziesz w artykule: Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa.

  Potrzebujesz pomocy? Napisz:

   Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

   Zniesienie Współwłasności
   Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

   Ostatnio aktualizowano 6 grudnia, 2022