...

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA

Grafika przedstawia komputer z napisem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

W artykule „wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika” znajdziesz wzór oraz informacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę.

Sposoby rozwiązania stosunku o pracę:

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, czyli przedłożeniem drugiej stronie na piśmie wypowiedzenia (oświadczenia woli). Dodatkowo musi upłynąć okresu wypowiedzenia wyznaczonego przez ustawodawcę, o terminach dowiesz się z dalszej części artykułu.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zaistnieją przesłanki wymienione w art. 55 kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny, jaka uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje, gdy dwie strony stosunku pracy, czyli pracownik i pracodawca, dojdą do porozumienia. Strony ustalą między sobą warunki zakończenia współpracy, stanowi to najbardziej ugodowy sposób zakończenia współpracy pracodawcy z pracownikiem.

Termin wypowiedzenia a okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia jest to czas między skutecznym złożeniem wypowiedzenia do czasu jego upływu, czyli do nadejścia terminu wypowiedzenia i ustania stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kiedy wręczyć wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, bieg terminów?

Początek biegu okresu wypowiedzenia liczy się od momentu, gdy strona mogła zapoznać się z pismem. Więc w przypadku doręczenia wypowiedzenia na piśmie pocztą, okres wypowiedzenia biegnie dopiero od chwili zapoznania się z pismem przez stronę. W przypadku osobistego wręczenia wypowiedzenia, okres wypowiedzenia biegnie już od momentu wręczenia pisma.

Jak liczone są terminy?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 30 § 21 okres wypowiedzenia mierzony w tygodniach lub miesiącach kończą się odpowiednio w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład:

Dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony, którzy przepracowali u pracodawcy ponad 6 miesięcy, złożyli wypowiedzenie. Pierwszy 10 marca a drugi 25 marca, pomimo iż jeden z pracowników złożył wcześniej wypowiedzenie, to termin wypowiedzenia umowy dla dwóch pracowników będzie taki sam i ich stosunek pracy ustanie w dniu 30 kwietnia, gdyż zgodnie z powyższą zasadą, miesięczny okres wypowiedzenia musi obejmować co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. W sytuacji tygodniowego okresu wypowiedzenia, gdy pracownik lub pracodawca złożą wypowiedzenie w czwartek, termin wypowiedzenia wypadnie dopiero w przyszłą sobotę.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia

Przykład:

Pracownik zatrudniony na okres próby nieprzekraczający dwóch tygodni, złożył w poniedziałek 1 lipca wypowiedzenie, okres wypowiedzenia biegnie od 2 lipca i kończy się w czwartek 4 lipca.

Pisemna forma wypowiedzenia o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę np. ustnego wypowiedzenia takie oświadczenie jest skuteczne. Najlepiej ze względów dowodowych dochować wymogów wskazanych przez ustawodawcę, szczególnie w przypadku pracodawcy, który ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Obowiązki pracownika przy wypowiadaniu umowy

Pracownik w przypadku wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia również powinien podać do wiadomości pracodawcy przyczynę rozwiązania umowy.

POBIERZ WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA (odt., docx., pdf.):

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA DOCX.
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.docx – 16 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA ODT.
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.odt – 5 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA PDF
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.pdf – 71 KB

Podobne artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.