...

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Przez Pracodawcę

Artykuł „Wypowiedzenie Umowy o Prace Przez Pracodawcę Wzór” zawiera wzór wypowiedzeniado pobrania na końcu treści, jak również podstawowe informacje dotyczące jej zawierania.

Wypowiedzenie Umowy o Prace Przez Pracodawcę Wzór

Sposoby rozwiązania stosunku o pracę:

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę przyczyny:

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, czyli przedłożeniem pracownikowi na piśmie wypowiedzenia (oświadczenia woli) i upływie okresu wypowiedzenia wyznaczonego przez ustawodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy zaistnieją przesłanki z art. 52 lub 53 kodeksu pracy.

Pracodawca może więc na podstawie art. 53 kodeksu pracy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Ponadto zgodnie z art. 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Ponadto rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje, gdy dwie strony stosunku pracy, czyli pracownik i pracodawca, dojdą do porozumienia i ustalą między sobą warunki zakończenia współpracy. Stanowi to najbardziej ugodowy sposób zakończenia współpracy pracodawcy z pracownikiem.

Termin wypowiedzenia a okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia jest to czas między skutecznym złożeniem wypowiedzenia do czasu jego upływu, czyli do nadejścia terminu wypowiedzenia i ustania stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartą na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kiedy wręczyć wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, bieg terminów?

Początek biegu okresu wypowiedzenia liczy się od momentu, gdy strona mogła zapoznać się z pismem. Więc w przypadku doręczenia wypowiedzenia na piśmie pocztą, okres wypowiedzenia biegnie dopiero od chwili zapoznania się z pismem przez stronę. W przypadku osobistego wręczenia wypowiedzenia, okres wypowiedzenia biegnie już od momentu wręczenia pisma.

Jak liczone są terminy?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 30 § 2(1) kodeksu pracy okres wypowiedzenia mierzony w tygodniach lub miesiącach kończą się odpowiednio w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład:

Dwóm pracownikom zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony, którzy przepracowali u pracodawcy ponad 6 miesięcy, złożono wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Pierwszemu 10 marca a drugiemu 25 marca. Pomimo iż jednemu z pracowników złożono wypowiedzenie wcześniej, to termin wypowiedzenia umowy dla dwóch pracowników będzie taki sam. Stosunek pracy obu pracowników ustanie w dniu 30 kwietnia, gdyż zgodnie z powyższą zasadą, miesięczny okres wypowiedzenia musi obejmować co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. Podobnie w sytuacji tygodniowego okresu wypowiedzenia. Gdy pracownik lub pracodawca złożą wypowiedzenie np. w czwartek, termin wypowiedzenia wypadnie dopiero w przyszłą sobotę.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na okres próby nieprzekraczający dwóch tygodni otrzymał wypowiedzenie w poniedziałek 1 lipca, okres wypowiedzenia biegnie od 2 lipca i kończy się w czwartek 4 lipca.

Upadłość i likwidacja – skrócony okres wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartą na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości, lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Pisemna forma wypowiedzenia o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę np. ustnego wypowiedzenia takie oświadczenie jest skuteczne. Ze względów dowodowych najlepiej jest dochować wymogów wskazanych przez ustawodawcę, szczególnie w przypadku pracodawcy, który ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Obowiązki przy wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca powinien wskazać przyczynę uzasadniająca wypowiedzenie, lub rozwiązanie umowy. 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy ze wskazaniem właściwego sądu pracy oraz terminu na wniesienie odwołania.

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek poinformować związki o przyczynie wypowiedzenia umowy. Organizacja związkowa będzie mogła wyrazić swoje stanowisko.

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Przez Pracodawcę Wzór:

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Przez Pracodawcę PDF

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ PDF
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.pdf – 78,79 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Przez Pracodawcę DOCx. (WORD)

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ DOCX.
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.docx – 13,09 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Spodobał Ci się artykuł Wypowiedzenie Umowy o Pracę przez Pracodawcę Wzór? Zobacz pozostałe artykuły:

  Aneks do Umowy o Pracę
  Umowa o Pracę na Czas Nieokreślony
  Umowa o Pracę Wzór

  Ostatnio aktualizowano 8 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *