...

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór

Z artykułu „Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór” dowiesz się jak sporządzić skuteczne wypowiedzenie, a na końcu artykułu pobierzesz darmowy wzór wypowiedzenia w formacie pdf i docx.

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór pdf docx

Wypowiedzenie stosunku pracy to oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy, czyli pracownika lub pracodawcy, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie musi uwzględniać terminy bądź warunki wymagane przez prawo pracy.

Sposoby rozwiązania stosunku o pracę:

 1. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 2. Rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Każda ze stron (pracownik – pracodawca) może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Aby wypowiedzenie było skuteczne, muszą zaistnieć dwa warunki:

 1. złożenie drugiej stronie na piśmie wypowiedzenia (oświadczenia woli);
 2. upływ okresu wypowiedzenia wyznaczonego przez ustawodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy zaistnieją przesłanki wymienione w art. 55 kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Natomiast pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy zaistnieją przesłanki z art. 52 lub 53 kodeksu pracy.

Pracodawca może więc na podstawie art. 53 kodeksu pracy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o bez wypowiedzenia i bez winy pracownika

Ponadto zgodnie z art. 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i bez winy pracownika jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Gdy pracownik stawi się do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie może nastąpić.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje, gdy dwie strony stosunku pracy, czyli pracownik i pracodawca, dojdą do porozumienia. Strony ustalają między sobą warunki zakończenia współpracy, stanowi to najbardziej ugodowy sposób zakończenia współpracy pracodawcy z pracownikiem.

Termin wypowiedzenia a okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia to czas między skutecznym złożeniem wypowiedzenia do jego upływu, czyli do nadejścia terminu wypowiedzenia i ustania stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kiedy wręczyć wypowiedzenie, okres wypowiedzenia, bieg terminów?

Początek biegu okresu wypowiedzenia liczy się od momentu, gdy strona mogła zapoznać się z pismem. W przypadku doręczenia wypowiedzenia na piśmie pocztą okres wypowiedzenia biegnie dopiero od chwili zapoznania się z pismem przez stronę. W przypadku osobistego wręczenia wypowiedzenia, okres wypowiedzenia biegnie już od momentu wręczenia pisma.

Jak liczone są terminy?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 30 § 21 okres wypowiedzenia mierzony w tygodniach lub miesiącach kończą się odpowiednio w sobotę, lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład:

Dwóch pracowników zatrudnionych u pracodawcy na czas nieokreślony, którzy przepracowali u pracodawcy ponad 6 miesięcy, złożyli wypowiedzenie. Pierwszy 10 marca a drugi 25 marca, pomimo iż jeden z pracowników złożył wcześniej wypowiedzenie, to termin wypowiedzenia umowy dla dwóch pracowników będzie taki sam i ich stosunek pracy ustanie w dniu 30 kwietnia, gdyż zgodnie z powyższą zasadą, miesięczny okres wypowiedzenia musi obejmować co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. W sytuacji tygodniowego okresu wypowiedzenia, gdy pracownik lub pracodawca złożą wypowiedzenie w czwartek, termin wypowiedzenia wypadnie dopiero w przyszłą sobotę.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na okres próby nieprzekraczający dwóch tygodni, złożył w poniedziałek 1 lipca wypowiedzenie, okres wypowiedzenia biegnie od 2 lipca i kończy się w czwartek 4 lipca.

Upadłość i likwidacja – skrócony okres wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości, lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Pisemna forma wypowiedzenia o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę np. ustnego wypowiedzenia takie oświadczenie jest skuteczne, jednakże ze względów dowodowych najlepiej jest dochować wymogów wskazanych przez ustawodawcę, szczególnie w przypadku pracodawcy, który ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Obowiązki pracodawcy i pracownika przy wypowiadaniu umowy

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, lub rozwiązanie umowy. Natomiast pracownik w przypadku wypowiedzenia umowy bez wypowiedzenia również powinien podać do wiadomości pracodawcy przyczynę rozwiązania umowy.

Dodatkowo w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia należy zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy ze wskazaniem właściwego sądu pracy oraz terminu na wniesienie odwołania.

Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek poinformować związki o przyczynie wypowiedzenia umowy. Organizacja związkowa będzie mogła wyrazić swoje stanowisko.

Wypowiedzenie Umowy o Pracę Wzór:

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór – przez pracownika pdf:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA PDF
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.pdf – 71,00 KB

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór – przez pracownika docx.:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA DOCX.
Wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika.docx – 16,00 KB

WYPOWIEDZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ:

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór – przez pracodawcę pdf:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ PDF
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.pdf – 78,79 KB

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór – przez pracodawcę docx.:

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ DOCX.
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.docx – 13,09 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ ODT.
WYPOWIEDZENIE-UMOWY-O-PRACE-PRZEZ-PRACODAWCE.odt – 5,65 KB

Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Pozew o Alimenty Wzór
Podwyższenie Alimentów

Ostatnio aktualizowano 8 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *