...

Osoba Fizyczna

osoba fizyczna kim jest

Osoba fizyczna definicja

W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek. Każda osoba od urodzenia ma zdolność prawną.

Co to znaczy osoba fizyczna?

Osoba fizyczna to prawne określenie każdego człowieka, który posiada zdolność prawną.

Osoba prawna

Osoba prawna to podmiot powstały na podstawie przepisów prawa. Przykładem osób prawnych powstających na podstawie przepisów prawa są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uczelnia wyższa.

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

Przykład:
Osoba fizyczna, która ma dwa lata, może być właścicielem nieruchomości.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Przykład:

Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie ma zdolności do czynności prawnej. Może on posiadać dom, ale nie ma prawa sam go sprzedać.

Osoba fizyczna może:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadać ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • nie posiadać zdolności do czynności prawnych.

Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych?

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie. Co do zasady pełnoletność nabywa się wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia, jednakże również małoletni, który zawarł małżeństwo, jest pełnoletnim.

Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Kto nie ma zdolności do czynności prawnych?

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej.

Prowadzenie działalności przez osobę fizyczną

Osoba fizyczna ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, czyli prowadzenia zorganizowanej działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły. Osoba fizyczna za zobowiązania zaciągnięte przy prowadzeniu działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem.

Zobacz inne nasze artykuły:

Osoba Prawna
Osoba Fizyczna i Osoba Prawna

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *