...

Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadku

Artykuł „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku” zawiera na końcu treści, darmowy wniosek do pobrania w formacie PDF i Docx.

Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadu wzór

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mają na celu ustalenie i potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia pozwalają udowodnić prawa do odziedziczonego majątku, okazanie któregoś z tych dokumentów będzie niezbędne w przypadku przerejestrowania samochodu, wypłaty gotówki z konta spadkodawcy, załatwienia spraw w spółdzielni mieszkaniowej czy wpisu w księdze wieczystej. W przypadku wielu spadkobierców należy również dokonać działu spadku.

Przykład:

Adam P. odziedziczył po zmarłym ojcu samochód osobowy, który postanowił przerejestrować na własne nazwisko, udał się do wydziału komunikacji z aktem zgonu ojca, w wydziale komunikacji odmówiono mu rejestracji pojazdu, gdyż nie przedstawił dokumentu, który udowodniłby, że to on spadek odziedziczył. W związku z powyższym Adam P. udał się do notariusza, aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Co do zasady sąd na wniosek każdej osoby, która ma interes w uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku, podejmie postępowanie, najczęściej z wnioskiem występować będą spadkobiercy, co nie wyklucza, że inny podmiot (np. wierzyciel spadkobiercy) może również złożyć taki wniosek.

Sąd może stwierdzić nabycie spadku na wniosek:

 • Spadkobierców.
 • Wierzycieli spadku.
 • Dłużników spadku.
 • Wierzyciela spadkobiercy.
 • Nabywcy spadku.
 • Współwłaścicieli majątku spadkowego.
 • Innych uprawnionych podmiotów.

Stwierdzenie nabycia spadku sąd czy poświadczenie od notariusza?

Szybciej i prościej będzie uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, dlatego, jeżeli potrzebujemy szybko uzyskać dokument, który potwierdzi nasze prawo do spadku, to zdecydowanie warto postawić na wizytę u notariusza i uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Termin początkowy

Stwierdzić nabycie spadku lub wydać akt poświadczenia dziedziczenia można dopiero po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, więcej na temat otwarcia spadku w artykule: Data Nabycia Spadku.

Przykład:

Piotr B. trzy miesiące od śmierci ojca złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże jego siostra nie złożyła jeszcze oświadczenia o przyjęciu spadku, w związku z czym nie może jeszcze zostać wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku opłata

Uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku, będzie nas kosztować 100,00 zł, opłatę należy uiścić przy składaniu wniosku.

Natomiast koszty, jakie poniesiemy u notariusza, będą uzależnione od tego, czy dziedziczenie jest ustawowe, czy testamentowe, liczby wypisów itd., dlatego jednoznacznie nie można określić, ile zapłacimy, więc należy zadzwonić do kancelarii notarialnej, opisać sprawę i na tej podstawie notariusz wskaże nam, jaką kwotę będziemy zobowiązani zapłacić.

Czas, jaki stracimy na przygotowaniu wniosku do sądu i oczekiwanie na termin rozprawy, powodują, że wiele osób decyduje się na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu sporządzonego w formie szczególnej, notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

Właściwość sądu

Rzeczowo właściwym sądem do złożenia wniosku, jest sąd rejonowy, natomiast sądem miejscowo właściwym jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, na jakiej zasadzie dojdzie do dziedziczenia, w szczególności sąd ma za zadanie ustalić, czy spadkodawca pozostawił testament, ustalić krąg spadkobierców oraz w jakiej części dany spadkobierca odziedziczy spadek po zmarłym.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie wydane po przeprowadzeniu rozprawy, na którą zostaną wezwani potencjalni spadkobiercy oraz wnioskodawca.

Wpis do rejestru spadkowego

Zarówno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, muszą być zgłoszone do rejestru spadkowego, w którym gromadzone są informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie.

Zapewnienie spadkowe

Spadkobierca na rozprawie może złożyć zapewnienie, w którym wskaże, że nie ma innych spadkobierców oraz że spadkodawca nie pozostawił testamentu, bądź nie pozostawił innych testamentów od tych wyjawionych w postępowaniu. Zapewnienie znacznie upraszcza procedurę określenia kręgu spadkobierców.

Nabycie spadku a stwierdzenie jego nabycia

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, a więc z chwilą śmieci spadkodawcy, stwierdzenie nabycia spadku jest więc rodzajem potwierdzenia sytuacji, która istnieje już od śmierci spadkodawcy.

Przykład:

Adam N. zmarł 1 stycznia, natomiast jego córka, jedyny jego spadkobierca uzyskała postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 1 października tego samego roku, w którym zmarł ojciec. Cały majątek, jaki zostawił ojciec, należał do córki już od 1 stycznia, a stwierdzenie nabycia spadku jedynie ten fakt potwierdziło.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wymogi formalne

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi spełnić wymogi formalne, jakie stawia przed nim art. 126 (wymogi pisma procesowego) oraz art. 187 (wymogi pozwu) kodeksu postępowania cywilnego.

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma;
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
 5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7. wymienienie załączników.

Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
 5. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 2. oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
 3. wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 4. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 1. wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 2. dokonanie oględzin;
 3. polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 4. zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Podstawa prawna

Najważniejsze przepisy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku to art. 1025-10291 kodeksu cywilnego oraz art. 669-6792 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Jak załatwić stwierdzenie nabycia spadku?

Nabycie spadku możemy udowodnić poprzez stwierdzenie nabycia spadku, które uzyskamy na wniosek złożony do sądu bądź poprzez akt poświadczenia dziedziczenia, który uzyskamy u notariusza.

Ile jest czasu na stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzić nabycie spadku możemy zawsze, jednakże nie wcześniej niż sześć miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że już wszyscy znani spadkobiercy przyjęli lub odrzucili spadek.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu czy z ustawy?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy wnosimy w przypadku, gdy spadkobierca nie pozostawił testamentu, wtedy zastosowanie będą miały przepisy o dziedziczeniu ustawowym. Więcej na temat dziedziczenia ustawowego w artykule: Dziedziczenie Ustawowe.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu należy złożyć, gdy spadkodawca pozostawił testament, wtedy może dojść do dziedziczenia wyłącznie z testamentu lub częściowo z testamentu i częściowo z ustawy, będzie to zależne od tego, czy spadkodawca uwzględnił w testamencie cały swój majątek. Więcej na temat dziedziczenia testamentowego w artykule: Testament.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Napisanie wniosku możemy zlecić adwokatowi lub gdy mamy odpowiednią wiedzę, możemy napisać własny wniosek na podstawie wzorów znalezionych na stronach internetowych, warto sprawdzić, czy sąd, do którego mamy złożyć wniosek nie posiada wzoru wniosku.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Stawka ustalana jest indywidualnie i zależy od nakładu pracy adwokata, samo sporządzenie wniosku to koszt około 500 zł i więcej, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy, koszty mogą wzrosnąć. Najlepiej będzie zadzwonić do adwokata i zapytać o wycenę takiej usługi.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór DOCx.:

Pobierz: Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadku DOCx.
Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku.docx – 14,66 KB

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór PDF:

Pobierz: Wniosek o Stwierdzenie Nabycia Spadku PDF
Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku.pdf – 58,63 KB

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas:

  Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

  Ostatnio aktualizowano 10 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *