...

Alimenty na Rodzica

Alimenty na Rodzica

W artykule Alimenty na rodzica poruszyliśmy tematykę alimentów na rzecz rodzica, z artykułu dowiesz się, kiedy powstaje taki obowiązek, jak uzyskać alimenty oraz jak się przed tym obowiązkiem bronić.

Czy dzieci mogą płacić alimenty na rodziców?

Tak dzieci mogą płacić alimenty na rzecz rodziców, podstawa do płacenia alimentów jest taka sama jak w przypadku alimentów płaconych przez rodziców na dzieci tj. art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Kiedy rodzic może żądać alimentów od dzieci?

Alimenty należą się rodzicowi, który pozostaje w stanie niedostatku. W niedostatku pozostaje osoba, która nie jest w stanie w pełni zaspokoić swoich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb.

Alimenty na rodzica, jak je uzyskać?

Pierwszym krokiem w celu wyegzekwowania alimentów powinno być dobrowolne wezwanie dziecka do wypłaty alimentów i dopiero w przypadku odmowy, rodzic powinien wnieść pozew do sądu, w takim przypadku sąd w wyroku zadecyduje o słuszności roszczenia o alimenty.

Ile wynoszą alimenty na rodziców?

Alimenty na rodziców uzależnione są od potrzeb rodzica oraz od możliwości finansowych dzieci.

Uzasadnione potrzeby uzależnione są od sytuacji majątkowej rodzica, zdrowia oraz innych okoliczności, które wpływają na uzasadniony koszt jego utrzymania.

Przykład Alimenty na rodzica:

Ojciec Adama W. wniósł pozew o zasądzenie na jego rzecz alimentów w wysokości 2 000,00 zł, co uzasadniał złym stanem zdrowia i wysokimi kosztami leczenia. Syn Adama W. jest dobrze zarabiającym specjalistą z branży IT. Sąd uznał, że potrzeby powoda są uzasadnione i zasądził na rzecz ojca Adama W. kwotę 2 000,00 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Ojciec Piotra A. Ojciec Adama W. wniósł pozew o zasądzenie na jego rzecz alimentów w wysokości 1 000,00 zł, co uzasadniał dobrą sytuacją finansową syna, który jest bogatym przedsiębiorcą. Sąd oddalił powództwo, gdyż uznał, że powód nie pozostaje w niedostatku i posiada własną emeryturę, a dobra sytuacja syna nie jest powodem zasądzenia alimentów.

Wysokość alimentów, będzie inna w każdym przypadku. Sąd uzna za koszt utrzymania powoda, każdy uzasadniony wydatek, jednakże przy ustalaniu wysokości alimentów weźmie on pod uwagę zdolności zarobkowe pozwanego. Nawet gdy potrzeby rodzica będą wysokie, to w przypadku złej sytuacji dziecka, nie będzie on zobowiązany do zasądzenia żądanej przez rodzica kwoty.

Jakie są uzasadnione potrzeby rodzica?

Na koszt utrzymania co do zasady składa się każdy uzasadniony wydatek.

Przykładowe uzasadnione wydatki:

  • Wyżywienie;
  • Odzież, obuwie i dodatki;
  • Opieka medyczna np. wizyty u lekarza dentysty czy psychologa;
  • Wynajem mieszkania;
  • Opłaty za czynsz, ogrzewanie, gaz, telewizję, internet, śmieci, wodę itd.;
  • Ubezpieczenia;
  • Środki higieny.

Katalog uzasadnionych wydatków jest otwarty i każdy uzasadniony wydatek powinien być zaliczony do kosztów utrzymania.

Alimenty na rodzica a dochód rodziny

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentacji sama ma rodzinę, to może ona powoływać się na koszt utrzymania tej rodziny oraz podnieść, że w przypadku opłacania alimentów ucierpi na tym dobro jej rodziny. Sąd jest zobowiązany brać pod uwagę również stan majątkowy rodziny zobowiązanego, nie może dojść do sytuacji, gdzie na skutek opłacania alimentów w niedostatek popadnie rodzina osoby zobowiązanej do alimentowania rodzica.

Kiedy dziecko nie musi płacić alimentów na rodziców?

– Gdy rodzic nie pozostaje w niedostatku, np. ma własny majątek.
– Gdy istnieje inna osoba zobowiązana do alimentowania.
– Zła sytuacja finansowa dziecka, która nie pozwala na płacenie alimentów.
– Inne uzasadnione powody, w tym niezgodność alimentów z zasadami współżycia społecznego.

Jak ustrzec się przed płaceniem alimentów na rodziców?

Aby ustrzec się przed płaceniem alimentów na rodziców, musimy posiadać uzasadniony powód. Takim powodem może być:

– Brak środków finansowych na pokrycie alimentów.
– Istnienie innej osoby zobowiązanej do alimentacji.
– Niepozostawanie przez rodzica w niedostatku.
– Wprowadzenie się przez rodzica w niedostatek.
– Posiadanie przez rodzica majątku, który umożliwia mu samodzielne utrzymanie.

Ponadto możemy wykazać, że zasądzenie alimentów byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego np. gdy rodzic bił dziecko, porzucił je, znęcał się nad nim itd.

Reasumując, aby ustrzec się, przed płaceniem alimentów na rzecz rodzica musimy udowodnić w sądzie, że jego roszczenie jest z jakiegoś powodu niezasadne, dlatego musimy przedstawić dowody, które przekonają sąd do niezasadności powództwa, które zostało wytoczone przez rodzica.

W przypadku, gdy wnosimy pozew o alimenty na rodzica lub bronimy się przed pozwem, możemy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata. Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje pomoże nam niezależnie czy wnosimy pozew, czy się przed nim bronimy.

Kiedy nie warto bronić się przed pozwem o alimenty na rodzica?

W przypadku, gdy uznamy, że roszczenie rodzica jest uzasadnione, to możemy uznać powództwo i płacić alimenty według żądania. Często zdarza się, że instytucje takie jak MOPS czy GOPS mogą wystąpić do dzieci o dobrowolne wpłacanie na rzecz rodziców alimentów, często kwoty te nie są wygórowane i są uzasadnione. Należy przeanalizować czy roszczenie rodzica jest przez nas do zaakceptowania, czy jednak lepiej się przed nim bronić.

Do jakiego sądu składa się pozew o alimenty na rodzica?

Pozew o alimenty na rodzica należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów.

Czy MOPS może wystąpić o alimenty dla rodzica?

Kierownik MOPS ma prawo wystąpić o alimenty od dzieci do sądu w imieniu osoby pozostającej w niedostatku.

Podstawa prawna

Podstawę prawną roszczenia alimentacyjnego stanowi art. 128 KRiO:

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Spodobał Ci się nasz artykuł Alimenty na rodzica? Zobacz inne artykuły:

Pozew o Alimenty Wzór
Podwyższenie Alimentów
Pozew o Rozwód Wzór

Ostatnio aktualizowano 13 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *