...

Odstąpienie od Umowy

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest to prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Prawo umożliwiające mu odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Najczęściej będzie miało zastosowanie do najpopularniejszej formy sprzedaży, jaką jest sprzedaż przez internet.

W jakim terminie można odstąpić od umowy?

14-dniowy termin rozpoczyna swój bieg w zależności od przedmiotu umowy i jego charakteru.

Rzecz

Najpopularniejszy typ sprzedaży, występuje, gdy przedmiotem umowy będzie rzecz, której posiadanie należy przenieść na kupującego. (np. zakup telewizora, odzieży, komputera, telefonu, kosmetyków itd.). W wyżej wskazanych przypadkach 14-dniowy termin zaczyna biec od momentu, gdy konsument tę rzecz otrzyma. Do 14-dniowego terminu nie wliczamy okresu, gdy rzecz znajdowała się u przewoźnika.

Przykład odstąpienie od umowy:

Adam zakupił telefon w sklepie internetowym 1 lutego, zawodowy kurier dostarczył mu paczkę 10 lutego. Termin na odstąpienie od umowy upłynie z końcem 24 lutego. Adam, pomimo iż zawarł umowę sprzedaży 1 lutego, to dopiero 10 lutego otrzymał rzecz. Dopiero od dnia objęcia rzeczy w posiadanie rozpoczyna się bieg 14-dniowego terminu umożliwiającego odstąpienie od umowy zawartej przez internet. Inaczej będzie, gdy poprosisz znajomego, bądź kogoś z rodziny o odbiór rzeczy ze sklepu. W takim przypadku termin biegnie od momentu, gdy osoba, której powierzyłeś odbiór rzeczy, wejdzie w jej posiadanie.

Wiele rzeczy

Gdy rzeczy dostarczono osobno, partiami lub częściami, 14-dniowy termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

Przykład odstąpienie od umowy:

Adam zakupił przy użyciu internetu zestaw mebli kuchennych. Meble dostarczono do niego częściami, stół otrzymał 1 lutego, krzesła 5 lutego, szafy natomiast 10 lutego. 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy zaczyna biec od dnia 10 lutego i upłynie z końcem 24 lutego.

Regularne dostarczanie rzeczy

W sytuacji, gdy rzeczy dostarcza się w sposób regularny przez określony czas (np. prenumerata gazety lub składanego modelu). 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

Przykład:

Adam Zamówił prenumeratę magazynu „Majsterkowicz” na okres 12 miesięcy. Pierwszy numer magazynu dotarł do niego 10 lutego, więc 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy upłynie z końcem 24 lutego.

Dla pozostałych umów tj. umowy o świadczenie usług czy zlecenia 14-dniowy termin biegnie od dnia zawarcia umowy.

Przykład:

Adam zawarł umowę o świadczenie usług telewizji satelitarnej 1 lutego. 14-dniowy termin prawa do wypowiedzenia umowy upłynie wraz z końcem 14 lutego.

Jeżeli konsumenta nie poinformowano o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli w ciągu tych 12 miesięcy sprzedawca poinformuje konsumenta o możliwości skorzystania z tego prawa, termin uprawniający do skorzystania z tego prawa upłynie po 14 dniach od otrzymania tej informacji.

Jak skutecznie odstąpić od umowy?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musimy złożyć w ciągu biegu 14-dniowego terminu. Aby oświadczenie było ważne, wystarczy je wysłać przed upływem 14-dniowego okresu.

Przykład odstąpienie od umowy:

Adam kupił w sklepie internetowym buty, które otrzymał 1 lutego. 14 lutego wysłał paczkę z butami wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca 18 lutego otrzymał paczkę i dowiedział się o odstąpieniu przez Adama od umowy, takie odstąpienie od umowy jest skuteczne!

W jakiej formie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie można złożyć w dowolny sposób tak, aby oświadczenie dotarło do sprzedawcy. Najlepiej swoje oświadczenie złożyć na piśmie i potwierdzić jego złożenie lub wysłanie.

W przypadku gdy przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną, konsument ma prawo złożyć oświadczenie przez internet. Warto jest zapoznać się z informacją przesłaną przez sprzedawcę o możliwości i sposobie odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy jej strony muszą zwrócić sobie wzajemne świadczenia. Najczęściej kupujący zwraca nabytą rzecz, a sprzedawca zwraca pieniądze, jakie konsument zapłacił za rzecz, w tym koszt dostarczenia rzeczy.

Zwrot pieniędzy następuje w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał ich wpłaty. Strony umowy mogą umówić się na inny sposób zwrotu.

Należy pamiętać, że sprzedawca zwraca koszt przesyłki. Gdy na prośbę klienta skorzystano z nietypowej formy wysyłki (np. przyśpieszona przesyłka kurierska, która nie była w ofercie sprzedawcy), to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych wydatków.

W jakim czasie sprzedawca musi zwrócić pieniądze?

Sprzedawca powinien, zwrócić otrzymane świadczenie (najczęściej pieniądze) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się z wypłatą, jeżeli nie otrzymał w tym czasie towaru, którego zwrot dotyczy.

Obowiązki konsumenta w razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem 14-dniowego terminu.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Odstąpienie od umowy a odpowiedzialność konsumenta za stan przedmiotu umowy

Konsument ponosi odpowiedzialność za rzecz należącą do sprzedawcy. Rzecz powinna wrócić do sprzedawcy w takim samym stanie, jakim otrzymał ją konsument. Więc w przypadku zużycia rzeczy, które zmniejsza jej wartość, konsument będzie musiał zapłacić.

Dodatkowo w przypadku świadczeń spełnionych do dnia odstąpienia od umowy, konsument może być zmuszony za usługę zapłacić. Przykładem może być korzystanie z telewizji cyfrowej przez 10 dni.

Przykład odstąpienie od umowy:

Adam zakupił buty, które zwrócił po 14 dniach intensywnego użytkowania, które doprowadziły do ich zniszczenia. Sprzedawca w takim przypadku ma prawo do żądania od Adama kwoty, która będzie rekompensować sprzedawcy utratę wartości przez buty.

Kiedy klient nie może odstąpić od umowy?

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki, które uniemożliwiają odstąpienie od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

jak również:
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zobacz nasz artykuł: Odstąpienie od umowy wzór.

Inne artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Upoważnienie do Sprzedaży Samochodu

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *