...

Zwłoka a opóźnienie

Zwłoka a opóźnienie Definicja Co To Jest

Zwłoka a opóźnienie

Co to znaczy zwłoka?

Zwłoka występuje, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w wyznaczonym czasie i jest za tę sytuację odpowiedzialny (np. gdy stolarz nie oddaje zamówionego przez klienta stołu, pomimo upływu terminu, a żadna zewnętrzna okoliczność nie usprawiedliwia jego zachowania).

Co to jest opóźnienie?

Opóźnienie występuje natomiast, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia, ale nie jest za tę sytuację odpowiedzialny (np. gdy stolarz nie oddaje zamówionego przez klienta stołu, pomimo upływu terminu, ale wynikło to z powodu opóźnionej dostawy egzotycznego drewna, którą spowodowała siła wyższa).

Zwłoka i opóźnienie mają w języku prawniczym odmienne znaczenie w przeciwieństwie do mowy potocznej, gdzie używa się ich jako synonimów naprzemiennie.

Czy zwłoka jest nienależytym wykonaniem zobowiązania?

Tak, zwłoka jest szczególną postacią nienależytego wykonania zobowiązania.

Kiedy dłużnik jest w zwłoce?

Dłużnik pozostaje w zwłoce, gdy nie spełnia swojego zobowiązania w przewidzianym terminie i jest odpowiedzialny za niespełnienie zobowiązania.

Zwłoką a opóźnienie w PZP

Prawo zamówień publicznych przewiduje zasadę, która uniemożliwia wprowadzania sankcji za niezawinione przez wykonawcę opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Zwłoka kc

Art. 476 Kodeksu Cywilnego Zwłoka dłużnika

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zwłoka a opóźnienie w umowie kara umowna

W zależności od zastrzeżenia zawartego w umowie kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie może być dochodzona za opóźnienie, lub zwłokę dłużnika, dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy w umowie mamy zastrzeżoną karę umowną przy zwłoce, czy opóźnieniu.

Dwóch stolarzy Adam Nowak i Jan Kowalski zawarli umowę o wykonanie w ciągu miesiąca po 10 stołów na rzecz firmy xyz sp. z o.o., w umowie Adama Nowaka zastrzeżono karę umowną w przypadku zwłoki, natomiast w umowie Jana Kowalskiego w przypadku opóźnienia. Jak się okazało producent metalowych elementów konstrukcyjnych stołu, ze względu na awarię maszyn nie był w stanie dostarczyć im tych elementów. Adam Nowak i Jan Kowalski nie wykonali stołów w przewidzianych w umowie i pozostają w opóźnieniu. Spółka xyz sp. z o.o., będzie miała prawo dochodzić kary umownej od Jana Kowalskiego, ale nie od Adama Nowaka, który odpowiada, tylko za zwłokę, czyli zawinione niespełnienie świadczenia.

Zwłoka a opóźnienie przykład

Zwłoką a opóźnienie ciężar dowodu

Art. 476 kodeksu cywilnego przewiduje, że to dłużnik, który nie dotrzymał terminu, ma udowodnić, że nie jest w zwłoce, a więc co do zasady domniemywa się, że dłużnik pozostaje w zwłoce. Wierzyciel będzie miał jedynie obowiązek wykazania bezskutecznego upływu terminu wykonania zobowiązania.

Z uregulowania art. 476 kc wynika jednakże domniemanie prawne, iż nie dotrzymując terminu, dłużnik pozostaje w zwłoce, czyli niewykonanie zobowiązania w terminie wynikło z przyczyn, za które dłużnik odpowiada. Wobec tego wierzyciel nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane okolicznościami, za które dłużnik odpowiada. Rzeczą wierzyciela jest tylko wykazanie, iż termin wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie.

W sytuacji jeżeli dłużnik twierdzi, iż nie popadł w zwłokę, lecz w opóźnienie zwykłe niestwarzające negatywnych dla niego następstw prawnych, to winien tę okoliczność wykazać. W niniejszej sprawie – pozwany nie wykazał powyższych okoliczności. Jego twierdzenia w zakresie przyczyn z jakich nie mógł wykonać opracowania w terminie nie zostały wykazane. Jak już wyżej podniesiono w tym zakresie Sąd nie był zobowiązany do działania z urzędu.

Sygn. akt I ACa 980/13 WYROK z Dnia 28 stycznia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

Zwłoka a opóźnienie co korzystniejsze?

Dla wierzyciela (czyli np. dla osoby zamawiającej stół) korzystniejsze jest posługiwanie się w umowie pojęciem opóźnienia, ponieważ, gdy dłużnik nie wykona w terminie zobowiązania, będzie on odpowiadał bezwzględu na swoją winę, natomiast dla dłużnika (np. stolarza, u którego ktoś zamówił stoły) lepsze będzie posługiwanie się terminem zwłoki, gdyż będzie odpowiedzialny dopiero w przypadku zawinionego niewykonania zobowiązania w terminie.

Odsetki w przypadku opóźnienia płatności faktury?

W przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (np. nie płaci nam za wykonaną usługę) wierzyciel ma prawo dochodzić odsetek za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zwłoka a opóźnienie uprawnienia

W razie zwłoki wierzyciel może żądać:

 • Wykonania zobowiązania lub gdy świadczenie utraciło dla wierzyciela znaczenie, może odstąpić od umowy.
 • Naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
 • Odsetek za czas zwłoki lub odszkodowania.
 • W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku, zwłoka upoważnia wierzyciela do nabycia na koszt dłużnika takiej samej ilości rzeczy tego samego gatunku albo zapłaty ich wartości.

W razie opóźnienia wierzyciel może żądać:

 • Wykonania zobowiązania.
 • Odsetek ustawowych.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Spodobał Ci się artykuł zwłoka a opóźnienie? Zobacz inne artykuły:

  Upoważnienie do Sprzedaży Samochodu
  Zadatek a Zaliczka
  Upoważnienie do Odbioru Prawa Jazdy

  Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *