...

Zniesienie Współwłasności Samochodu

Zniesienie współwłasności samochodu

Zniesienie współwłasności samochodu

Najlepszym sposobem na zniesienie współwłasności samochodu jest sporządzenie umowy darowizny pojazdu, umowy sprzedaży bądź umowne zniesienie współwłasności, ponadto, gdy współwłaściciele nie wyrażają zgody na zniesienie współwłasności, pozostaje skierowanie wniosku o sądowe zniesienie współwłasności na żądanie jednego z nich.

Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny będzie najlepszym rozwiązaniem, gdy współwłaścicielami są osoby najbliższe i osoba, która chce zrezygnować ze swojego prawa współwłasności, zrobi to za darmo. Darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego, jednakże osoby znajdujące się w tzw. grupie zerowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym macoch) mogą uzyskać zwolnienie z opodatkowania, aby uzyskać zwolnienie, należy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

Na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego obdarowany ma 6 miesięcy.

Umowa darowizny samochodu została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie przez darczyńcę pojazdu na rzecz obdarowanego.

Wzór oraz więcej informacji na temat umowy darowizny znajdziesz w artykułach: Umowa Darowizny Części Samochodu i Umowa Darowizny Samochodu.

Umowa Sprzedaży Samochodu

W przypadku, gdy współwłaściciele nie są rodziną, a do przeniesienia własności dochodzi za opłatą, najlepszym sposobem przeniesienia współwłasności jest umowa sprzedaży samochodu.

Umowa sprzedaży samochodu, często nazywana w mowie potocznej umową kupna-sprzedaży samochodu, to typowa umowa sprzedaży rzeczy unormowana w kodeksie cywilnym. Zastosowanie do niej mają głównie przepisy art. 535-602 Kodeksu cywilnego.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

 • Umowa sprzedaży powinna zawierać:
 • dane stron umowy,
 • miejsce jej zawarcia,
 • datę jej zawarcia,
 • cenę,
 • podpisy stron,
 • dokładne oznaczenie sprzedawanego pojazdu (między innymi: marka, model, data produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, numer silnika, przebieg, kolor, pojemność silnika).

Wzór umowy sprzedaży samochodu oraz informacje dotyczące jej wymogów, znajdziesz w artykule: Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu.

Od kupna pojazdu należy opłacić w urzędzie skarbowym podatek PCC.

Zniesienie współwłasności w trybie art. 210 Kodeksu cywilnego

Zgodnie z artykułem 210 Kodeksu cywilnego na żądanie jednego ze współwłaścicieli może dojść do umownego lub sądowego zniesienia współwłasności.

Umowne zniesienie współwłasności samochodu

Umowny tryb zniesienia współwłasności następuje na podstawie złożenia zgodnych oświadczeń woli, czyli zawarcia umowy. Zawarcie umowy następuje wyłącznie za zgodą wszystkich jej stron, więc do umownego zniesienia współwłasności dojdzie tylko w wypadku zgodnego działania współwłaścicieli, natomiast stroną pozostającym w konflikcie pozostanie sądowy tryb zniesienia współwłasności.

Sądowe zniesienie współwłasności samochodu

Strony, które nie dojdą do porozumienia i dobrowolnie nie zniosą współwłasności, pozostają w stosunku współwłasności, w takim przypadku pozostaje im sądowe zniesienie współwłasności, każdy ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek o zniesienie współwłasności do sądu.

W przypadku zniesienia współwłasności przez sąd to od decyzji sądu będzie zależało, w jaki sposób współwłasność zostanie zniesiona, sąd zrobi, to uwzględniając stanowisko współwłaścicieli, gdyby zdarzyło się, że strony dojdą do porozumienia i będą wnosiły zgonie, to sąd będzie związany ich stanowiskiem i musi, orzec tak jak, żądają tego współwłaściciele.

Sposoby sądowego zniesienia współwłasności samochodu

Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych

Zniesienie współwłasności samochodu może odbyć się przez przekazanie rzeczy w całości na rzecz jednego ze współwłaścicieli z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Przykład:

Siostry Kasia i Kamila posiadały wspólny samochód, nie porozumiały się one co do zniesienia współwłasności, gdyż każda z nich chciała samochód przejąć na własność, sąd na wniosek Kamili postanowił znieść własność w ten sposób, że przyznał samochód Kasi z obowiązkiem spłaty Kamili, wysokość spłaty odpowiadała wartości udziału, jaki posiadała Kamila.

Przy znoszeniu współwłasności należy ustalić zasady dotyczące spłaty (wysokość dopłaty, termin spłaty, odsetki itd.) pozostałych współwłaścicieli.

Sprzedanie rzeczy

Do zniesienia współwłasności samochodu może dojść poprzez sprzedanie rzeczy, czyli tzw. podziału cywilnego, który polega na sprzedaniu rzeczy stanowiącej przedmiot zniesienia współwłasności z jednoczesnym podziałem uzyskanej z tego tytułu kwoty między współwłaścicieli.

Sprzedanie rzeczy jest natomiast najrzadziej stosowanym sposobem zniesienia współwłasności, gdyż do sprzedaży rzeczy dochodzi najczęściej za zgodą współwłaścicieli, w związku z czym w takiej sytuacji nie ma potrzeby żądania zniesienia współwłasności.

Więcej na temat umownego zniesienia współwłasności oraz sądowego zniesienia współwłasności znajdziesz w artykule: Zniesienie Współwłasności.

Zniesienie współwłasności samochodu po śmierci współwłaściciela

W przypadku śmierci współwłaściciela pojazdu, jego udział w pojeździe wejdzie w skład spadku, a więc to jego spadkobiercy, czy to ustawowi, czy testamentowi wejdą w jego prawa, dlatego w przypadku, gdy spadkobiercy uzyskają już prawo do rzeczy, to z nimi należy przeprowadzić zniesienie współwłasności samochodu. Często może zdarzyć się, że współwłaściciel będzie jedynym spadkobiercą lub odziedziczy cały udział w samochodzie, w takim przypadku należy uzyskać stwierdzenie nabycia spadku i z nim udać się do wydziału komunikacji, celem uregulowania tej sprawy.

Zrzeczenie się współwłasności samochodu?

Zrzeczenie się współwłasności samochodu to potoczna nazwa zniesienia współwłasności, ustawodawca nie przewidział instytucji zrzeczenia się współwłasności, ustawodawca przewidział możliwość zniesienia współwłasności zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego, ponadto do zniesienia współwłasności może dojść w wyniku np. sprzedaży, darowizny czy porzucenia rzeczy.

Zgłoszenie zmiany współwłaściciela

Zmiana współwłaściciela powinna być dokonana w terminie 30 dni od dnia dokonania czynności (np. umowy darowizny czy umowy sprzedaży), z którą ta zmiana jest związana. Niezbędnym do dokonania zmiany w wydziale komunikacji dokumentem będzie dokument poświadczający dokonanie zmiany struktury własnościowej (np. umowa darowizny). Przed wizytą w wydziale komunikacji najlepiej będzie zadzwonić do wydziału i zapytać o wymagane dokumenty.

Ponadto o zniesieniu współwłasności należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym auto jest ubezpieczone.

Podsumowanie

Zniesienie współwłasności samochodu może odbyć się na wiele sposobów, przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zniesienie współwłasności samochodu ma odbyć się za darmo i wtedy postawić na umowę darowizny, czy drugi współwłaściciel chce uzyskać wynagrodzenie z tytułu przeniesienia swojego prawa, w takim przypadku najlepsza jest umowa sprzedaży samochodu.

Pytania i odpowiedzi FAQ zniesienie współwłasności samochodu:

Jak wypisać współwłaściciela z samochodu?

Celem usunięcia zapisu w dowodzie rejestracyjnym o współwłasności, należy udać się do wydziału i złożyć odpowiedni wniosek, przedstawiając jednocześnie podstawę zmiany struktury współwłasności np. umowę darowizny lub sprzedaży. Najlepszym rozwiązaniem jest zadzwonić do wydziału komunikacji, opisać, w jaki sposób doszło do zniesienia współwłasności i zapytać o wymagane dokumenty.

Jak pozbawić kogoś współwłasności?

Zniesienie współwłasności samochodu być może przeprowadzone w drodze dobrowolnego współdziałania współwłaścicieli np. poprzez zawarcie umowy darowizny, umowy sprzedaży, umowy o zniesienie współwłasności bądź w przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w drodze sądowego zniesienia współwłasności.

Jak zrzec się udziału w samochodzie?

Przenieść swoje prawo do udziału w samochodzie możemy np. poprzez zawarcie umowy darowizny, natomiast jeżeli nie chcemy, przenosić swojego prawa za darmo, możemy zawrzeć umowę sprzedaży samochodu.

Jak sprzedać auto jako współwłaściciel?

Jako współwłaściciel możemy sprzedać bez wiedzy współwłaścicieli swój udział w samochodzie, natomiast, jeżeli chcemy sprzedać samochód, czyli całość praw, to musimy uzyskać zgodę współwłaścicieli, wtedy sporządzamy umowę, w której stroną będzie nowy właściciel oraz wszyscy współwłaściciele.

Ponadto współwłaściciel może udzielić pełnomocnictwa innym współwłaścicielom do sprzedaży samochodu.

Kiedy opłaca się znieść współwłasność samochodu?

Zniesienie współwłasności samochodu staje się opłacalne, gdy ustał powód, dla którego doszło do nabycia samochodu na współwłasność.

Powodem, dla którego nabywa się współwłasność, może być np. zawarcie polisy ubezpieczeniowej na lepszych warunkach czy nabycie pojazdu w celach gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy? Napisz:

  Ostatnio aktualizowano 5 grudnia, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *