...

Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa

W artykule „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” znajdziesz na końcu artykułu wzór zawiadomienia do pobrania w formacie Docx. i PDF.

Zawiadomienie o Możliwości Popełnienia Przestępstwa wzór pdf docx

Jak złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Kodeks postępowania karnego nie przewiduje szczególnej formy, w jakiej powinniśmy złożyć zawiadomienie. Zawiadomienie możemy złożyć ustnie lub na piśmie.

Gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możemy złożyć w prokuraturze lub na posterunku policji. Organy zobowiązane do ścigania powinny przyjąć zawiadomienie, nawet gdy nie są miejscowo właściwe.

Inne organy, które mogą przyjąć zawiadomienie, w zależności od ich kompetencji:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralne Biuru Antykorupcyjne,
 • Straż Graniczna,
 • Urząd Kontroli Skarbowej.

Jak wygląda zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, powinno zawierać:

– oznaczenie organu, do którego jest skierowane (np. Policji czy Prokuratury wraz z adresem),
– oznaczenie, czyli dane oraz adres wnoszącego pismo,
– opisanie sprawy, której dotyczy zawiadomienie z uzasadnieniem i w razie możliwości ze wskazaniem dowodów,
– datę i podpis składającego pismo.

Co grozi za niezgłoszenie przestępstwa?

Co do zasady każda osoba, która wie o popełnieniu bądź możliwości popełnienia przestępstwa, ma obowiązek zawiadomić organy ścigania o przestępstwie. Ustawodawca nie przewiduje co do zasady kar za niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwie, z wyłączeniem przestępstw wymienionych w art. 240 § 1 Kodeksu Karnego.

Zgodnie z art. 240 Kodeksu Karnego, kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego wymienionego w tym artykule podlega karze do lat 3.

Art. 240 Kodeksu Karnego wymienia następujące artykuły:

 • art. 118 k.k. (zbrodnia ludobójstwa),
 • art. 118a k.k. (zbrodnia przeciwko ludzkości),
 • art. 120 k.k. (stosowanie środków masowej zagłady),
 • art. 121 k.k. (czynności związane z wytwarzaniem, gromadzeniem lub obrotem środkami masowej zagłady),
 • art. 122 k.k. (wykorzystywanie podczas działań zbrojnych niedopuszczalnych sposobów lub środków walki),
 • art. 123 k.k. (zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej),
 • art. 124 k.k. (inne postacie naruszenia prawa międzynarodowego),
 • art. 127 k.k. (zamach stanu),
 • art. 128 k.k. (zamach na konstytucyjny organ państwa),
 • art. 130 k.k. (szpiegostwo),
 • art. 134 k.k. (zamach na życie Prezydenta),
 • art. 140 k.k. (zamach terrorystyczny),
 • art. 148 k.k. (zbrodnia zabójstwa),
 • art. 156 k.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu),
 • art. 163 k.k. (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy),
 • art. 166 k.k. (piractwo),
 • art. 189 k.k. (bezprawne pobawienie wolności),
 • art. 197 § 3 lub 4 k.k. (zgwałcenie kwalifikowane),
 • art. 198 k.k. (wykorzystanie bezradności lub upośledzenia dla doprowadzenia do obcowania płciowego lub innej czynności seksulanej),
 • art. 200 k.k. (obcowanie płciowe z małoletnim),
 • art. 252 k.k. (wzięcie zakładnika),
 • przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Ustawodawca, przewidując karę za niezgłoszenie powyżej wymienionych przestępstw, uznał, że przestępstwa te są szczególnie niebezpieczne i naruszają porządek publiczny w rażącym stopniu.

Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie

Ustawodawca przewidział karę za fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, kara z fałszywe zawiadomienie, to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nie należy się obawiać zgłoszenia, gdyż tylko w skrajnych przypadkach, gdy osoba celowo chciała komuś zaszkodzić fałszywym podejrzeniem, zostanie skazana z art. 238 kodeksu karnego.

Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

W przypadku, gdy wyślemy pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, powinniśmy zachować potwierdzenie nadania przesyłki, gdy złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w prokuraturze lub na policji poprośmy o pisemne potwierdzenie złożenia zawiadomienia.

Jak uzasadnić zgłoszenie?

W uzasadnieniu należy napisać jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, osób w nim uczestniczących oraz dowodów, jakie poświadczą, że do przestępstwa doszło. Postaraj się zwięźle opisać wszystkie znane Ci okoliczności, które dotyczą przestępstwa, co ułatwi organom ścigania postępowanie.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wzór:

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wzór Docx.

Pobierz: Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa DOCx.
Zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa.docx – 10,58 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wzór PDF

Pobierz: Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa PDF
Zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa.pdf – 54,22 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Spodobał Ci się nasz artykuł zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla

Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 21 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *