...

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA

Grafika przedstawia komputer z napisem wypowiedzenie umowy zlecenia

Z artykułu wypowiedzenie umowy zlecenia dowiesz się czym ono jest oraz pobierzesz wzór wypowiedzenia.

Umowa zlecenia zobowiązuje do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, z artykułu dowiesz się jak, kiedy i w jaki sposób wypowiedzieć umowę zlecenia, jak również pobierzesz wzór wypowiedzenia umowy zlecenia.

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę zlecenia?

Umowę zlecenia może wypowiedzieć każda z jej stron, czyli zleceniodawca i zleceniobiorca.

Zgodnie z zawartymi w kodeksie cywilnym zasadami umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym (dotyczy to również umowy zlecenia na czas oznaczony), jednakże należy pamiętać, że strony mogą modyfikować zasady dotyczące wypowiedzenia.

W jaki sposób może dojść do rozwiązania umowy zlecenia

  • Wypowiedzenie umowy zlecenia
  • Wykonanie zleconej czynności

Modyfikacja możliwości wypowiedzenia przez strony

Strony mogą ograniczyć możliwość wypowiedzenia umowy, bądź taką możliwość wykluczyć, jednakże muszą mieć na uwadze, iż wypowiedzenie umowy zlecenia z ważnych powodów, możemy jedynie ograniczyć.

Forma wypowiedzenia umowy zlecenia

Wypowiedzenie to oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, co do zasady nie jest przewidziana szczególna forma wypowiedzenia, jednakże najlepiej zachować tę samą formę, jaka była zachowana przy zawieraniu umowy np. forma pisemna.  Wypowiedzenie najlepiej jest wręczyć osobiście za pokwitowaniem przyjęcia wypowiedzenia, bądź nadania wypowiedzenia jako listu z potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Obowiązki i odpowiedzialność zleceniodawcy w przypadku wypowiedzenia

Zleceniodawca wypowiadając zlecenie powinien:

  • zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
  • w razie odpłatnego zlecenia zobowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonywania zlecenia;
  • jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu – naprawienia szkody

Odpowiedzialność zleceniobiorcy w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia

W razie wypowiedzenia zlecenia, które było odpłatne i nastąpiło bez ważnych powodów, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.

Wypowiedzenie umowy zlecenia wzór w trzech formatach (pdf., docx., odt.):

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA DOCX.
Wypowiedzenie-umowy-zlecenia-wzor.docx – 13 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA PDF
Wypowiedzenie-umowy-zlecenia-wzor.pdf – 95 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA ODT.
Wypowiedzenie-umowy-zlecenia-wzor.odt – 5 KB
Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.