...

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Grafika przedstawia komputer z napisem wypowiedzenie umowy najmu

Z artykułu wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób oraz przy zachowaniu, jakich terminów możesz wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Każda osoba, która wypowiada umowę najmu lokalu mieszkalnego, musi mieć głównie na uwadze przepisy kodeksu cywilnego art. 673 i 688 oraz art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów…, które to przepisy określają zasady oraz okresy wypowiedzenia najmu.

Wynajmujący – to np. właściciel mieszkania, który odpłatnie oddał do użytkowania innej osobie (najemcy) swój lokal.

Najemca – to osoba, która najmuje lokal za wynagrodzeniem od wynajmującego.

W jaki sposób może dojść do rozwiązania umowy najmu?

 • poprzez zgodne porozumienie stron umowy najmu lokalu,
 • złożenie przez uprawnioną stronę umowy najmu lokalu wypowiedzenia (oświadczenia woli) z zachowaniem terminów wypowiedzenia,
 • złożenie przez uprawnioną stronę umowy najmu lokalu wypowiedzenia (oświadczenia woli) bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu na okres nieoznaczony a oznaczony

Umowę najmu możemy zawrzeć na czas oznaczony, czyli na jakiś konkretny okres czasu. Terminy ustawowe wypowiedzenia odnoszą się do umów najmu na czas nieoznaczony.

Kiedy najemca może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony?

Osoba, która korzysta z lokalu wynajmującego, może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego zawartą na czas nieoznaczony gdy:

 • czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • czynsz jest płatny miesięczniena trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód;
 • czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasuna trzy dni naprzód.

Strony mogą w umowie kształtować okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez najmującego, jednakże odnośnie terminu z art. 688 kodeksu cywilnego (gdy czynsz płatny miesięcznie) w przypadku najmu na czas nieoznaczony strony mogą jedynie wydłużyć trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Wynajmujący (właściciel lokalu) może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator:

 • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub,
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
 • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

Ponadto właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem:

 • sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 • miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
 • Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.
 • Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4. art. 11 ustawy o prawach lokatorów…

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony?

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony, może nastąpić:

 • na mocy zapisów zawartych w umowie,
 • na podstawie porozumienia stron.

Forma i sposób wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu należy sporządzić pisemnie, w przypadku niezachowania tej formy, trzeba się liczyć nawet z sankcją nieważności wypowiedzenia. Wypowiedzenie możemy złożyć drugiej stronie umowy najmu osobiście bądź za pomocą operatora pocztowego za potwierdzeniem nadania przesyłki.

WZÓR WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO W TRZECH FORMATACH PDF, DOCX., .ODT.

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PDF
Wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-wzor.pdf – 80 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ODT.
Wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-wzor.odt – 5 KB

Pobierz: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO DOCX.
Wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-wzor.docx – 13 KB

Zapoznaj się z naszymi innymi artykułami:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.