...

UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO

Umowa najmu domu mieszkalnego1

Umowa najmu domu jednorodzinnego uregulowana jest w art. 659-679 Kodeksu Cywilnego, w przypadku najmu domu, w którym została wyodrębniona własność lokali, zastosowanie będą mieć również przepisy o najmie lokali. Według nas również najem domu jednorodzinnego podlega przepisom o najmie lokalu.

Umowa na czas oznaczony czy nieoznaczony?

Umowa na czas oznaczony to umowa zawarta na konkretny wyszczególniony w umowie najmu czas np. od dnia 1 kwietnia 2020 do dnia 20 kwietnia 2025 r. Umowa na czas nieoznaczony nie określa czasu trwania umowy.

Główną różnicą między umową najmu na czas określony a określony, polega na innych zasadach wypowiedzenia. Umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć w wypadkach określonych w  umowie. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć zgodnie z zasadami zawartymi w art. 673 § 2. k.c. oraz art. 688 k.c.:

Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego gdy;

  • czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
  • czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
  • najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód;
  • czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód.

Forma umowy najmu

Umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, w przypadku jej niezachowania poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony. Strony w samej umowie mogą zastrzec, iż zmiany umowy będą dopuszczalne tylko w określonej formie np. pisemnej.

Drobne nakłady

Artykuł 681 k.c. zobowiązuje najemcę do ponoszenia drobnych nakładów. W szczególności do: drobnych napraw podłóg, drzwi i okien. Ponadto dotyczy to również drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Podnajem

W art. 6882 ujęto regułę zakazu oddawania lokalu do bezpłatnego używania ani podnajęcia bez zgody wynajmującego. Zgody nie trzeba uzyskać co do osoby, względem której najemce obciążono obowiązkiem alimentacyjnym.

Kaucja

Kaucja to suma pieniężna wpłacana wynajmującemu przez najemcę, która ma na celu zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.

Notatka do wzoru umowa najmu domu jednorodzinnego:

– wzór sporządzony z zachowaniem zasady równości stron,

– we wzorze należy zakreślić czy najem zawieramy na czas oznaczony czy nieoznaczony,

– zapis z § 5. pkt 1. umożliwia każdej stronie wypowiedzenie najmu z zachowaniem terminu 3-miesięcznego, ma on znaczenie w przypadku zawarcia umowy na czas określony, warto rozważyć usunięcie zapisu, gdy stroną zależy na trwałości umowy zawartej na czas oznaczony,

– przed umową najmu warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zawarte będzie wyposażenie mieszkania wraz ze stanem liczników. Warto przygotować również dokumentację fotograficzną lokalu, co może być wygodniejszą i szybszą opcją od spisywania protokołu.

Wzór umowa najmu domu jednorodzinnego mieszkalnego w trzech formatach PDF, DOCx., jak również ODT.

Pobierz: UMOWA NAJMU DOMU PDF
UMOWA-NAJMU-DOMU-JEDNORODZINNEGO.pdf – 139 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU DOMU DOCX.
UMOWA-NAJMU-DOMU-JEDNORODZINNEGO.docx – 20 KB

Pobierz: UMOWA NAJMU DOMU ODT.
UMOWA-NAJMU-DOMU-JEDNORODZINNEGO.odt – 10 KB
Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.