...

PEŁNOMOCNICTWO WZÓR

Grafika przedstawia komputer z napisem wzór pełnomocnictwa

Z artykułu „pełnomocnictwo wzór” dowiesz się, czym jest pełnomocnictwo oraz pobierzesz wzór pełnomocnictwa.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, to czynność prawna, która pozwoli Ci upoważnić inną osobę do wykonania w  Twoim imieniu czynności prawnych, jakie sam możesz dokonać (np. do sprzedaży Twojego auta czy mieszkania).

Co powinien zawierać wzór pełnomocnictwa:

 • Osobę mocodawcy, czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dane pozwalające ją zindywidualizować.
 • Osobę upoważnioną do działania w Twoim imieniu oraz dane pozwalające tę osobę zindywidualizować.
 • Zakres pełnomocnictwa (czyli do jakich czynności prawnych pełnomocnik jest umocowany).
 • Datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.
 • Określenie rodzaju pełnomocnictwa oraz jego zakresu.
 • Czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Dane pozwalające zindywidualizować osobę mocodawcy i pełnomocnika, to imię, nazwisko, adres, pesel. Ponadto możemy zawrzeć inne dane jak numery telefonu czy numer dowodu.

Forma pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo powinno mieć co najmniej taką samą formę jak czynność prawna, jaka będzie dokonywana przy jego pomocy, np. dla zawarcia przez pełnomocnika umowy sprzedaży nieruchomości niezbędne będzie pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Rodzaje pełnomocnictw

 • ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, w takim przypadku wymagana jest forma pisemna pełnomocnictwa.
 • rodzajowe – obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych mieszczących się w określonej kategorii czynności prawnych (np. do zawierania umów najmu lokali należących do mocodawcy).
 • do poszczególnej czynności prawnej – obejmuje umocowanie do dokonania określonej czynności prawnej (np. do sprzedania konkretnego samochodu).
 • Prokura –  uprawnienie do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 • Pełnomocnictwo procesowe – udzielane w postępowaniu sądowym, najczęściej profesjonalnym podmiotom jak adwokat.

Dalsze pełnomocnictwa

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jako druga strona umowy

Udzielając pełnomocnictwa, musisz pamiętać, że pełnomocnikiem nie może być druga strona umowy. Gdy sprzedajesz samochód poprzez pełnomocnika, to takim pełnomocnikiem nie może być nabywca pojazdu.

Odwołanie pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo możemy odwołać w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych jego treścią, co jest rzadkim przypadkiem. 

Pełnomocnictwo co do zasady może być odwołane w dowolnej formie. Jednakże zawsze należy sprawdzić, czy przepisy szczególne nie regulują odrębnie tę kwestię.

Inne przyczyny odwołania pełnomocnictwa

 • Śmierć mocodawcy lub pełnomocnika.
 • Zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika.
 • Utrata osobowości prawnej przez podmiot będący pełnomocnikiem lub mocodawcą.
 • Wygaśnięcie stosunku prawnego, z którego pełnomocnictwo wynikało np. umowa o pracę.
 • Dokonanie czynności, do której umocowany był pełnomocnik.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłacie podlegają złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Dodatkowo, gdy udzielone przez ciebie pełnomocnictwo podlega opłacie, nie musisz uiszczać opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnikiem będzie: 

 • małżonka,
 • wstępnego (rodzicie, dziadkowie),
 • zstępnego (dzieci, wnuki),
 • rodzeństwa,
 • osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG.

Pełnomocnictwo do dokonania wszelkich czynności 

Pamiętaj, abyś nie udzielał pełnomocnictwa do wszelkich czynność, gdyż takie pełnomocnictwo jest bezwzględnie nieważne.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa art. 98-101 kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo wzór w trzech formatach: PDF, DOCX., jak również ODT.:

Pobierz: PEŁNOMOCNICTWO WZÓR DOCX.
PELNOMOCNICTWO-WZOR.docx – 16 KB

Pobierz: PEŁNOMOCNICTWO WZÓR PDF
PELNOMOCNICTWO-WZOR.pdf – 74 KB

Pobierz: PEŁNOMOCNICTWO WZÓR ODT.
PELNOMOCNICTWO-WZOR.odt – 6 KB

Zapoznaj się z innymi naszymi artykułami:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.