...

Wniosek o Zniesienie Współwłasności

W artykule „Wniosek o zniesienie współwłasności wzór” znajdziesz na końcu treści wzór wniosku o zniesienie współwłasności w formacie Docx. i PDF.

Wniosek o zniesienie współwłasności wzór doc pdf

Zniesienie współwłasności

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może odbyć się w trybie umownym lub sądowym.

Najczęściej dochodzi do podziału nieruchomości mieszkań, działek, domów, jednakże zniesienie współwłasności tyczy się również innych rzeczy np. ruchomości takich jak samochód.

Zniesienie współwłasności dotyczy współwłasności rzeczy, natomiast do zniesienia współwłasności masy spadkowej dochodzi w postępowaniu o dział spadku, a do zniesienia współwłasności małżeńskiej dochodzi w postępowaniu o podział majątku.

Umowne zniesienie współwłasności

Umowny tryb zniesienia współwłasności następuje na podstawie złożenia zgodnych oświadczeń woli, czyli zawarcia umowy. Zawarcie umowy następuje wyłącznie za zgodą wszystkich jej stron, więc do umownego zniesienia współwłasności dojdzie tylko w wypadku zgodnego działania współwłaścicieli, natomiast stroną pozostającym w konflikcie pozostanie sądowy tryb zniesienia współwłasności.

Postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności

Sądowe postępowanie o zniesienie współwłasności wszczynane jest na wniosek jednego ze współwłaścicieli rzeczy.

W postępowaniu dotyczącym zniesienia współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy.

Z chwilą wszczęcia postępowania dotyczącego zniesienia współwłasności odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności.

Sposób podziału rzeczy przy zniesieniu współwłasności

Do podziału może dojść poprzez:

 • Podział rzeczy wspólnej;
 • Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych;
 • Sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanych z tego tytułu środków.

Podział fizyczny

Podział fizyczny dotyczy tylko rzeczy, które da się podzielić, przykładem takiej rzeczy może być nieruchomość (np. działkę budowlaną możemy podzielić na dwie mniejsze).

Mając na uwadze sposób skonstruowania przepisu art. 211 kodeksu cywilnego, to podział fizyczny stanowi podstawowy sposób zniesienia współwłasności i zarówno wspólnicy, jak i sąd powinni ten sposób brać pod uwagę w pierwszej kolejności.

Przykład:

Piotr i Paweł zakupili wspólnie działkę, na której wznieśli dwa identyczne domki z przeznaczeniem na wynajem turystom, po wybudowaniu domków pokłócili się i postanowili znieść współwłasność poprzez fizyczny podział, który polegał na tym, że Piotr stał się wyłącznym właścicielem jednego domku a Paweł drugiego.

Podział rzeczy wspólnej powinien zasadniczo nastąpić stosownie do wielkości udziałów, a wydzielone części rzeczy powinny swoją wartością odpowiadać wielkości udziałów przysługujących poszczególnym współwłaścicielom, gdyby było to niemożliwe, współwłaściciel, którego część rzeczy po podziale będzie miała większą wartość może zostać obciążony obowiązkiem spłaty współwłaścicieli.

Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych

Drugi sposób podziału to przekazanie rzeczy w całości na rzecz jednego ze współwłaścicieli z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Przykład wniosek o zniesienie współwłasności wzór:

Siostry Kasia i Kamila posiadały wspólne mieszkanie, nie porozumiały się one co do podziału, gdyż każda z nich chciała mieszkanie przejąć na własność, sąd na wniosek Kamili postanowił znieść własność w ten sposób, że przyznał całe mieszkanie Kasi z obowiązkiem spłaty Kamili, wysokość spłaty odpowiadała wartości udziału, jaki posiadała Kamila.

Przy znoszeniu współwłasności należy ustalić zasady dotyczące spłaty (wysokość dopłaty, termin spłaty, odsetki itd.) pozostałych współwłaścicieli, gdyż często przedmiotem podziału są nieruchomości, których wartość przekracza setki tysięcy złotych i jednorazowa płatność przez przejmującego rzecz współwłaściciela jest niemożliwa.

Przy sądowym zniesieniu współwłasności oraz orzeczeniu przez sąd ratalnych spłat termin uiszczenia rat nie może przekraczać 10 lat.

W przypadku dużej spłaty dotyczącej nieruchomości warto ustanowić zabezpieczenie w postaci hipoteki.

Sprzedanie rzeczy

Trzeci sposób podziału tj. podział cywilny polega na sprzedaniu rzeczy stanowiącej przedmiot podziału z jednoczesnym podziałem uzyskanej z tego tytułu kwoty między współwłaścicieli.

Sprzedanie rzeczy jest natomiast najrzadziej stosowanym sposobem zniesienia współwłasności, gdyż do sprzedaży rzeczy dochodzi najczęściej za zgodą współwłaścicieli, w związku z czym w takiej sytuacji nie ma potrzeby żądania zniesienia współwłasności.

Wyłączenie prawa do zniesienia współwłasności

Współwłaściciele mają prawo zawrzeć między sobą umowę, która wyłączy możliwość żądania zniesienia współwłasności, umowa taka może zostać zawarta na okres 5 lat, po upływie 5 lata można ją przedłużyć o kolejne 5 lat, a następnie ponowić, czyli jedno ciągłe wyłącznie uprawnienia do zniesienia współwłasności może trwać 15 lat.

Należy pamiętać, że wyłączenie wyżej wskazanego prawa jest dobrowolne, więc wspólnicy, którzy zawarli porozumienie, mogą to porozumienie w każdej chwili odwołać za wspólną zgodą.

Co powinien zawierać wniosek o zniesienie współwłasności?

Wniosek o zniesienie współwłasności powinien spełniać warunki wymagane dla pozwu określone w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego oraz pisma procesowego 126 Kodeksu postępowania cywilnego, najważniejsze elementy to:

 • Oznaczenie przedmiotu wniosku, czyli rzeczy.
 • Oznaczenie współwłaścicieli i ich udziałów w rzeczy.
 • Określenie sposobu zniesienia współwłasności.
 • Informację na temat próby polubownego zniesienia współwłasności.
 • Podpis.
 • Dowód uiszczenia opłaty od wniosku.
 • Załączniki.

Odpowiedź na wniosek o zniesienie współwłasności

W odpowiedzi na wniosek o zniesienie współwłasności należy przedstawić swoje stanowisko wobec wniosku i żądań w nich zawartych, szczególnie należy określić czy zgadzamy się na zniesienie współwłasności oraz w jaki sposób powinno nastąpić jej zniesienie.

Właściwość sądu

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy o zniesienie współwłasności jest sąd rejonowy, natomiast miejscowo właściwy jest sąd położenia rzeczy, której zniesienia współwłasności się domagamy.

Kto jest uprawniony do wniesienia wniosku?

Zniesienia współwłasności mogą domagać się współwłaściciele, prokurator lub wierzyciel współwłaściciela.

Przedawnienie

Zgodnie z art. 220 kodeksu cywilnego roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

Koszty zniesienia współwłasności

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności należy liczyć się z kosztami sporządzenia wniosku, wpisu oraz ewentualnego zastępstwa w sprawie przez adwokata, oraz kosztów związanych z postępowaniem itd., sama opłata od wniosku wyniesie 1 000,00 zł lub 300,00 zł, gdy do zniesienia współwłasności dochodzi na zgodny wniosek współwłaścicieli.

Koszty związane z przeniesieniem rzeczy w drodze umowy będą zależne od jej wartości oraz formy, w jakiej tę umowę należy zawrzeć, gdyż w przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości należy ją sporządzić w formie aktu notarialnego u notariusza, który pobierze stosowne opłaty.

Jak napisać wniosek o zniesienie współwłasności?

Najlepiej sporządzenie wniosku o zniesienie współwłasności jest zlecić adwokatowi, który sporządzi taki wniosek w naszym imieniu, natomiast jeżeli sami mamy wystarczającą wiedzę, możemy napisać taki wniosek na podstawie znajdujących się w internecie wzorów.

Warto sprawdzić, czy sąd, do którego musimy złożyć wniosek, udostępnia taki wzór.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące zniesienia współwłasności znajdują się w art. 210-221 Kodeksu cywilnego oraz w art. 617-625 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek o zniesienie współwłasności wzór:

Poniżej pobierzesz przykładowy wzór wniosku w dwóch formatach, wzór orientacyjny.

Wniosek o zniesienie współwłasności wzór doc

Pobierz: Wniosek o Zniesienie Współwłasności DOCx.
Wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci.docx – 12,32 KB

Wniosek o zniesienie współwłasności wzór pdf

Pobierz: Wniosek o Zniesienie Współwłasności PDF
Wniosek-o-zniesienie-wspolwlasnosci-2.pdf – 65,82 KB

Potrzebujesz pomocy?

  Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

  Współwłasność
  Dział Spadku

  Ostatnio aktualizowano 3 grudnia, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *