...

Wezwanie do Zapłaty Wzór

W artykule „Wezwanie do zapłaty wzór” znajdziesz na końcu treści darmowy wzór wezwania w formatach pdf i docx.

wezwanie do zapłaty wzór pdf

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane przez wierzyciela do dłużnika, które ma na celu nakłonienie dłużnika do spełnienia swojego obowiązku, jakim jest zapłata danej kwoty. Głównym celem wezwania do zapłaty jest szybkie odzyskanie pieniędzy od nierzetelnego dłużnika.

Wezwanie do zapłaty najczęściej dotyczy spełnienia świadczenia pieniężnego np. zapłaty danej kwoty wynikającej z faktury VAT, wynagrodzenia czy pożyczki.

Elementy wezwania do zapłaty

W wezwaniu do zapłaty należy określić:

 • Dane dłużnika;
 • Dane wierzyciela;
 • Wysokość roszczenia, czyli kwoty, jaką żądamy;
 • Wysokość odsetek, jeżeli są należne;
 • Oznaczenie nazwy pisma;
 • Datę pisma;
 • Oznaczenie terminu płatności;
 • Wskazanie, z jakiego stosunku wynika żądanie np. żądanie wypłaty za wykonanie usługi;
 • Sposób uregulowania długu np. na konto bankowe;
 • Czytelny podpis.

Ponadto wezwanie może zawierać informację o krokach, jakie podejmie wierzyciel (np. złożenie pozwu) w przypadku niespełnienia żądania oraz inne elementy takie jak np. wskazanie ewentualnych kosztów, jakie będą wiązały się z postępowaniem sądowym, gdy dojdzie do wytoczenia powództwa o zapłatę.

Należy pamiętać, aby informowanie o krokach, jakie podejmie wierzyciel w przypadku braku spełnienia żądania, nie przerodziły się w groźby wobec dłużnika!

Wezwanie do zapłaty a wytoczenie powództwa

Przed wytoczeniem powództwa o zapłatę powinniśmy wezwać dłużnika do dobrowolnej zapłaty, jednym z wymagań pozwu z art. 187 Kodeksu cywilnego, jest wskazanie czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty należy wysłać, gdy roszczenie stało się wymagalne, a więc kiedy wierzyciel uzyskał prawo do żądania swojego świadczenia.

Przykład:

Piotr wykonał na rzecz Pawła usługę, która polegała na wstawieniu nowego okna w mieszkaniu Pawła, w umowie ustalili, że Paweł zapłaci 500,00 zł za usługę, a płatność nastąpi 2 stycznia bieżącego roku, gdyż wtedy miał otrzymać wypłatę, roszczenie o zapłatę za usługę stało się wymagalne 2 stycznia, gdyby Piotr wezwał Pawła przed dniem 2 stycznia, to Paweł nie musiałby spełniać świadczenia, gdyż nie byłoby ono jeszcze wymagalne.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Nieważne jest wezwanie, które nie ma podstawy prawnej, najbardziej trzeba uważać na fałszywe wezwania do zapłaty, gdy przyjdzie nam podejrzane wezwanie do zapłaty, należy się upewnić czy wskazane w wezwaniu zobowiązanie istnieje oraz, czy ma ono podstawę, gdy sami nie jesteśmy w stanie zweryfikować wezwania, poprośmy kogoś o pomoc.

Wezwanie będzie nieskuteczne, gdy dłużnik nie może z niego rozczytać jakiego zobowiązania ono dotyczy, w związku z czym nie będzie on mógł powiązać wezwania ze sprawą, z której wezwanie wynika.

Wezwanie do zapłaty wysłane przed terminem wymagalności danego roszczenia, można uznać za nieskuteczne, gdyż do czasu wymagalności roszczenia wierzyciel nie powinien żądać świadczenia przyszłego, takie wezwanie można potraktować jak informację o zbliżającym się terminie płatności.

Ponadto wezwanie niepodpisane może być uznane za nieskuteczne, gdy nie będzie można stwierdzić jaki podmiot je wystosował.

Odsetki za opóźnienie ze spełnieniem świadczeń pieniężnych

Wierzyciel ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, chociażby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dowód doręczenia lub przekazania wezwania

Pamiętaj, aby wysyłać wezwanie przesyłką poleconą, tak aby uzyskać dowód doręczenia listu zawierającego wezwanie, w przypadku złożenia wezwania osobiście zadbaj o potwierdzenie jego przyjęcia, w takim przypadku wystarczy wydrukować drugą kopię i poprosić osobę, do której zostało skierowane wezwanie, aby uczyniła na piśmie adnotację o zapoznaniu się z wezwaniem i przyjęciem wezwania.

Odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Jeżeli otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty, to powinniśmy na nie odpowiedzieć, w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty należy przedstawić swoje stanowisko wobec żądania, jeżeli zgadzamy się z żądaniem wzywającego, możemy poprosić go o rozłożenie długu na raty, natomiast, jeżeli nie zgadzamy się z jego żądaniem, powinniśmy uzasadnić swoją odmowę. Gdy wezwanie opiewa na znaczną kwotę, warto rozważyć skorzystanie z porady prawnej adwokata, który pomoże nam się obronić przed niezasadnym roszczeniem.

Wezwanie przedsądowe do zapłaty

Wezwanie przedsądowe to wezwanie do zapłaty, które zostało tak określane najprawdopodobniej ze względu na zamiar wierzyciela, który przewiduje możliwość złożenia pozwu o zapłatę w przypadku niespełnienia jego żądania. W praktyce takie żądanie nie różni się od wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty, wzór do pobrania:

Wezwanie do zapłaty wzór DOCx.

Pobierz: Wezwanie do Zapłaty Wzór DOCx.
Wezwanie-do-zaplaty-wzor.docx – 18,03 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Wezwanie do zapłaty wzór PDF:

Pobierz: Wezwanie do Zapłaty Wzór PDF
Wezwanie-do-zaplaty-wzor.pdf – 53,04 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Co po wezwaniu do zapłaty?

W przypadku, gdy minie termin zapłaty, który został wskazany w wezwaniu, a strona wezwana nie uregulowała płatności, wzywający powinien wytoczyć powództwo o zapłatę, w którym będzie żądał zapłaty, w takim przypadku warto udać się po pomoc do adwokata, który poprowadzi za nas sprawę.

Czym grozi wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty stanowi sposób dobrowolnego wezwania dłużnika do zapłaty, niespełnienie żądania nie wywołuje co do zasady skutków prawnych, najprawdopodobniej podmiot, który wystosował wezwanie, wystąpi na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Niektóre podmioty mogą wprowadzać swoich dłużników do różnych rejestrów przykładowo do Krajowego Rejestru Długów.

Co po przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

Gdy dłużnik nie spełnia żądania po wystosowaniu do niego wezwania, należy wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Ile dni na wezwanie do zapłaty?

Jeżeli roszczenie jest wymagalne, to dłużnik powinien je spełnić jak najszybciej, natomiast w wezwaniach do zapłaty najczęściej udziela się 7 lub 14-dniowego terminu zapłaty.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

  Zobacz inne nasze artykuły:

  Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
  Współwłasność
  Dziedziczenie Ustawowe
  Wniosek o Zniesienie Współwłasności
  Umowa Kupna Sprzedaży Skutera i Motoroweru

  Artykuł powstał przy pomocy serwisu: Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 8 grudnia, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *