...

Umowa Zlecenia Wzór

Z artykułu „Umowa Zlecenia Wzór” pobierzesz, na końcu treści, darmowy wzór umowy zlecenia, ponadto poznasz podstawowe informacje, które jej dotyczą.

Umowa Zlecenia Wzór pdf docx

Umowa zlecenia jest umową, której przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej. Przykład takiej czynności to: zakupu mieszkania, zawarcia umowy w imieniu zleceniodawcy czy poprowadzenia sprawy o zasiedzenie). Na końcu artykułu pobierzesz wzory umowy zlecenie.  Wzory dostępne w trzech formatach: PDF, DOCX., ODT.

Umowa zlecenia, co do zasady polega na wykonaniu określonej czynności w imieniu dającego zlecenie. Strony umowy mogą zastrzec, że przyjmujący zlecenie wykona czynność prawną we własnym imieniu.

 Umowa zlecenia powinna zawierać:

  • Oznaczenie stron umowy, datę podpisania umowy;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wynagrodzenie za wykonanie zlecenia;
  • czas trwania zlecenia;
  • ustalenia dotyczące sposobu wykonania zlecenia;
  • podpisy stron.

Pełnomocnictwo a umowa zlecenia

Umowa zlecenie sama w sobie stanowi również pełnomocnictwo do dokonania określonej w niej czynności prawnej. Najwygodniej jest udzielić dodatkowego pełnomocnictwa w odrębnym piśmie.

Strony umowy zlecenia

Umowa zlecenia w przeciwieństwie np. do umowy o pracę może być dowolnie zawierana między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Wynagrodzenie

Umowa zlecenia jest umową odpłatną, chyba że przyjmujący zlecenie zobowiążę się wykonać zlecenie bez pobierania wynagrodzenia. W przypadku, gdy strony nie określą wynagrodzenia w umowie zlecenia, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Sposób wykonania zlecenia

Strony mogą dobrowolnie ustalić sposób wykonania zlecenia, a więc zleceniodawca może określić swoje wymagania, co do sposobu wykonywania zlecenia. Zleceniobiorca powinien wykonać zlecenie w narzucony mu przez zleceniodawcę sposób, chyba że uzyska zgodę zleceniodawcy na zmianę sposobu wykonania.

W przypadku, gdy zleceniobiorca nie może uzyskać zgody na zmianę sposobu wykonania zlecenia, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

Wykonanie zlecenia przez osobę trzecią

Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Możliwe jest to gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy zmusza go do tego jakaś okoliczność. W takim wypadku przyjmujący zlecenie obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

Zaliczka

Jeżeli wykonanie zlecenia wiąże się z ponoszeniem przez zleceniobiorcę wydatków, dający zlecenie powinien na jego żądanie udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

Termin płatności wynagrodzenia

Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia należy się przyjmującemu zlecenie dopiero po jego wykonaniu. Możemy umówić się na płatność przed jego wykonaniem w umowie lub, gdy wynika to z przepisów szczególnych.

Umowa zlecenia możliwość wypowiedzenia zlecenia

Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie, mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę zlecenia.

W przypadku wypowiedzenia zlecenia przez dającego zlecenie musi on zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które przyjmujący poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, w przypadku odpłatnego zlecenia jest zobowiązany do uiszczenia przyjmującemu części wynagrodzenia, a gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien naprawić wynikłą szkodę.

W przypadku wypowiedzenia zlecenia przez przyjmującego, a gdy zlecenie jest odpłatne i zostało wypowiedziane bez ważnego powodu, to zobowiązany jest on do naprawy wynikłej szkody.

Śmierć zleceniodawcy a śmierć zleceniobiorcy przy umowie zlecenia

W razie braku odmiennego ustalenia zlecenie nie wygasa na skutek śmierci dającego zlecenie ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Natomiast w przypadku śmierci przyjmującego zlecenie występuje odwrotna zasada i zlecenie, co do zasady wygasa.

Umowa zlecenia przedawnienie roszczeń

Artykuł 751 kodeksu cywilnego wprowadza dodatkową zasadę polegającą na tym, że roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom oraz roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone, przedawniają się z upływem dwóch lat.

Umowa Zlecenia Wzór:

Umowa Zlecenia PDF:

Pobierz: UMOWA ZLECENIA WZÓR PDF
UMOWA-ZLECENIA-WZOR.pdf – 118,93 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, najlepszy do druku, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego na stronie wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Umowa Zlecenia DOCx.:

Pobierz: UMOWA ZLECENIA WZÓR DOCX.
UMOWA-ZLECENIA-WZOR.docx – 17,31 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, powinniśmy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

Umowa o Pracę na Czas Nieokreślony
Wypowiedzenie Umowy o Pracę przez Pracodawcę
Umowa o Pracę Wzór

Ostatnio aktualizowano 9 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *