...

Umowa Pożyczki Wzór

W artykule „Umowa Pożyczki Wzór” pobierzesz, na końcu treści, wzór umowy pożyczki prywatnej w formatach PDF oraz Docx.

Umowa Pożyczki Wzór pdf docx

Umowa Pożyczki definicja

Definicję Umowy pożyczki znajdziemy w kodeksie cywilnym, według kodeksu pożyczka to umowa, w ramach której pożyczkodawca oddaje na własność pożyczkobiorcy pieniądze lub  rzeczy oznaczone co do gatunku, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy (tego samego gatunku i jakości) po upływie ustalonego w umowie czasu.

Pożyczka może być odpłatna bądź nieodpłatna, a jej przedmiotem mogą być pieniądze, bądź rzeczy oznaczone co do gatunku (np. surowce, płody rolne).

Dla skutecznego zawarcia umowy pożyczki potrzebne jest zgodne oświadczenie stron. Nie ma natomiast potrzeby dokonywania dodatkowych czynności jak np. wydanie przedmiotu umowy.

Jak spisać umowę pożyczki prywatnej?

Co powinna zawierać umowa pożyczki? Umowa pożyczki powinna co najmniej zawierać:

Oznaczenie stron.
Oznaczenie przedmiotu pożyczki.
Zobowiązanie
się jednej strony do przeniesienia własności przedmiotu pożyczki na drugą stronę umowy.
Zobowiązanie się drugiej strony do zwrotu przedmiotu pożyczki.

Dodatkowo umowa pożyczki może zawierać:

 • Cel umowy pożyczki, czyli na co będzie ona wykorzystana.
 • Oznaczenie terminu zwrotu pożyczki np. poprzez wskazanie daty.
 • Sposób zabezpieczenia pożyczki np. poręczenie.
 • Określenie sposobu wynagrodzenia za udzielenie pożyczki np. odsetki.

Czy umowa pożyczki bez notariusza jest ważna?

Tak umowa niezawarta w formie aktu notarialnego jest ważna, umowa pożyczki nie musi być dla swojej ważności zawarta przed notariuszem, wystarczy zwykła forma pisemna.

Czy umowę pożyczki należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Tak, umowa pożyczki jest opodatkowana podatkiem PCC w wysokości 0,5% podstawy, czyli wartości udzielonej pożyczki. Z podatku, ale nie z jej zgłoszenia mogą być zwolnione osoby z pierwszej grupy podatkowej do wysokości 9 637,00 zł.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Umowa pożyczki może być nieważna, gdy zawiera błędy formalne np. brak podpisów stron, gdy ustanowiono w niej nieproporcjonalne zabezpieczenia, gdy udzielono ją osobie ubezwłasnowolnionej czy gdy jest skrajnie niekorzystna dla jednej ze stron, ponadto umowa pożyczki może zawierać wady oświadczenia woli.

Jeżeli podejrzewamy, że umowa pożyczki przez nas zawarta może być nieważna, najlepiej będzie, gdy udamy się do adwokata lub specjalisty od kredytów, który będzie w stanie ocenić nasz przypadek.

Umowa pożyczki zwrot pieniędzy

Na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek zwrotu pożyczki w terminie oznaczonym w umowie pożyczki. Jeśli w umowie taki termin nie jest określony to zgodnie z art. 723 k.c., powinno zwrócić się przedmiot pożyczki w ciągu sześciu tygodni po jej wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Wynagrodzenie za udzielenie pożyczki

Najczęściej w umowie pożyczki jako wynagrodzenia używa się odsetek, w przypadku, gdy strony zastrzegą wynagrodzenie w postaci odsetek, ale nie określą ich wysokości, to należne będą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wysokość odsetek nie może przekroczyć odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 22 kodeksu cywilnego.

Forma Umowy Pożyczki

Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie ustnej czy pisemnej, jednakże umowa pożyczki na piśmie daje możliwość udowodnienia jej zawarcia, dlatego zalecamy zachowanie co najmniej formy pisemnej. Kodeks cywilny przewiduje wymóg zachowania formy dokumentowej dla pożyczki przekraczającej 1 000,00 zł.

Rodzaje pożyczek

 • Pożyczka uregulowana w kodeksie cywilnym.
 • Pożyczka konsumencka.
 • Pożyczka bankowa.
 • Ratalna.
 • Społecznościowa.

Zabezpieczenie zwrotu pożyczki

Najpopularniejsze sposoby zabezpieczenia pożyczki:

 • poręczenie;
 • weksel i poręczenie wekslowe;
 • hipoteka;
 • zastaw;
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych bądź nieruchomości.

Odstąpienie od umowy pożyczki lub odmowa wydania

Osoba, która udzieliła pożyczki, może od niej odstąpić lub odmówić wydania przedmiotu pożyczki, gdy zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony, chyba że o sytuacji tej wiedział już w momencie udzielania pożyczki.

Umowa pożyczki wzór przedawnienie

Roszczenia biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawniają się z upływem 6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot pożyczki miał być wydany.

Roszczenia wynikające z umowy pożyczki, gdy udzielający pożyczkę nie prowadzi działalności w tym zakresie, będą się przedawniać po 6 latach, natomiast gdy podmiot zajmuję się udzielaniem pożyczek zawodowo, to przedawnienie roszczeń nastąpi po 3 latach.

Umowa pożyczki wzór

Umowa pożyczki wzór word/docx.

Pobierz: UMOWA POŻYCZKI DOCX.
Umowa-Pozyczki-wzor.docx – 15,58 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, musimy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Umowa pożyczki wzór pdf

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Pobierz: UMOWA POŻYCZKI PDF
Umowa-Pozyczki-wzor.pdf – 72,99 KB

Spodobał Ci się nasz artykuł Umowa Pożyczki Wzór? Zobacz inne:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Rękojmia a Gwarancja

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *