...

Ugoda Pozasądowa

W artykule „Ugoda Pozasądowa Wzór” znajdziesz, na końcu treści, wzór druku ugody do pobrania w formacie PDF i Docx.

Ugoda Pozasądowa Wzór pdf docx.

Co to jest ugoda pozasądowa?

Według słownika PWN ugoda to porozumienie kończące spór, osiągane wskutek wzajemnych lub jednostronnych ustępstw.

Według kodeksu cywilnego poprzez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Co daje ugoda pozasądowa?

Ugoda pozwala zakończyć spór między dwiema stronami za ich zgodną, a więc ma ona na celu dobrowolne zakończenie sporu. Ugoda zapewnia zakończenie sporu, co gwarantuje stroną spokój i pozbycie się niepewności co do danego sporu.

Kiedy ugoda jest nieważna?

Gdy została zawarta pod wpływem błędu.
Gdy została zawarta dla pozoru.
Gdy w jej skutek doszło do wyzysku jednej ze stron.

Jak napisać ugodę? Co powinna zawierać?

Ugoda powinna zawierać:

  • Datę i miejsce jej zawarcia.
  • Dokładne dane stron umowy ugody.
  • Przedmiot ugody, w tym opis czego dokładnie dotyczy.
  • Postanowienia ugody.
  • Podpisy stron.

Ugoda sądowa a pozasądowa

Ugoda pozasądowa jest pewnego rodzaju umową, która wywołuje skutki materialnoprawne, natomiast ugoda sądowa, czyli taka, która została zawarta przed organem sądowym (sądem, mediatorem czy w postępowaniu arbitrażowym) wywołuje skutki materialnoprawne oraz formalnoprawne. Nawet podczas sporu przed sądem między stronami może być zawarta ugoda pozasądowa w trakcie procesu.

Forma ugody

Do zawarcia umowy ugody nie jest wymagana forma szczególna, a więc może być zawarta nawet ustnie, jednakże dla celów dowodowych ugoda powinna być zawarta co najmniej na piśmie.

Odpowiedzialność za niewykonanie umowy

W przypadku, gdy jedna ze stron nie wykona umowy, druga będzie mogła poza roszczeniem o wykonanie umowy ugody, dochodzić na podstawie art. 471 i następne kodeksu cywilnego odszkodowania. Ponadto strona, która opóźnia się ze spełnieniem pieniężnego świadczenia wynikającego z umowy ugody, może być zobowiązana do zapłaty odsetek za opóźnienie, w ugodzie można również zawrzeć karę umowną w przypadku, gdy świadczenie z niej wynikające ma charakter niepieniężny.

Ugoda Pozasądowa Wzór

Ugoda pozasądowa DOCx.

Pobierz: Ugoda pozasądowa DOCx.
Ugoda-pozasadowa-wzor.docx – 15,46 KB

Plik w formacie docx. pozwoli nam edytować wzór, musimy jednak uważać przy drukowaniu pliku i sprawdzić podgląd wydruku, czy będzie on poprawny.

Ugoda pozasądowa wzór PDF

Pobierz: Ugoda pozasądowa PDF
Ugoda-pozasadowa-wzor.pdf – 69,26 KB

Powyżej zamieszczony format PDF wzoru umowy wynajmu garażu, gwarantuje, że wydruk nie będzie różnił się od zamieszczonego wzoru, jednakże edycja pliku PDF możliwa jest wyłącznie w specjalnych programach.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Wniosek o Odrzucenie Spadku w Imieniu Małoletniego
Separacja a Rozwód

Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *