...

Testament Wzór, Czyli Jak Napisać Testament?

W artykule „Testament Wzór” pobierzesz, na końcu treści, darmowy wzór testamentu własnoręcznego.

Testament wzór, jak napisać testament wzór

Czym jest testament i jak wpływa na dziedzicznie ustawowe?

Testament to oświadczenie woli jednego spadkodawcy, w którym rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci, upraszczając, w testamencie spadkodawca wskazuje, komu przekaże swój majątek z chwilą śmierci.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu, dojdzie do dziedziczenia ustawowego według zasad przewidzianych w kodeksie cywilnym, w związku z czym głównym celem testatora jest zmiana zasad dziedziczenia z ustawowych na te zawarte w testamencie.

Więcej na temat dziedziczenia ustawowego, możesz dowiedzieć się z naszego artykułu: Dziedziczenie ustawowe.

Przykład dziedziczenie testamentowe a ustawowe:

Wdowa Marzena C., matka trzech synów pozostawiła testament, w którym wszystko zapisała na rzecz jednego z synów, w wyniku tego zapisu wszystko odziedziczy jeden syn, a pozostałym pozostanie jedynie prawo do zachowku.

Wdowiec Michał K. ojciec trzech córek nie pozostawił testamentu, w związku z czym dojdzie do dziedziczenia ustawowego i każda z córek uzyska po 1/3 udziału spadkowego.

Jakie postanowienia może zawierać testament?

W testamencie możemy:

 • Wskazać komu i w jakiej części przepisujemy majątek.
 • Wskazać osoby, które pozbawiamy spadku.
 • Ustanowić zapisy i polecenia.
 • Wskazać wykonawcę testamentu.
 • Wydziedziczyć osoby uprawnione do zachowku.

Chcesz sporządzić testament jak zrobić to najlepiej?

Najlepszym sposobem pozostawienia po sobie testamentu jest sporządzenie go przez notariusza w formie aktu notarialnego. Notariusz zapewni sporządzenie testamentu, który będzie dokładnie odzwierciedlał naszą wolę oraz będzie sporządzony przez profesjonalistę.

Plusy sporządzenia testamentu przez notariusza, notariusz:

 • Zadba o formę i skuteczność testamentu.
 • Poinformuję cię o skutkach testamentu, zasadach dziedziczenia, oraz najlepszej metodzie na przekazanie majątku.
 • Przechowa testament i zapewni jego bezpieczeństwo, a w przypadku śmierci ujawni go.
 • Wprowadzi testament do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Jedynym minusem, sporządzenia testamentu notarialnego jest koszt jego sporządzenia, jednakże najlepiej udać się do kancelarii notarialnej i zapytać o koszt jego sporządzenia, gdyż przez lata narosło wiele mitów na temat koszów związanych ze sporządzeniem testamentu, które są najczęściej wyolbrzymione.

Drugą polecaną formą jest testament własnoręczny, który wymaga spełnienia wymogów postawionych przez ustawodawcę.

Dwie najpopularniejsze formy testamentu to testament notarialny i własnoręczny, ponadto warto zapoznać się z dość popularną formą testamentu szczególnego tj. z testamentem ustnym, więcej na temat form testamentów znajdziesz w artykule: Testament.

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny to najprostsza forma sporządzenia testamentu, aby sporządzić taki testament, wystarczy, by spadkodawca osobiście akt ostatniej woli spisał w całości odręcznie, podając datę sporządzenia testamentu oraz złożył na końcu testamentu własnoręczny podpis.

Testament Notarialny

Testament notarialny to testament sporządzony w formie aktu notarialnego, aby go sporządzić, należy udać się do notariusza, który odpowiednio go zredaguje, ponadto będzie on przechowywał testament i powinien go wyjawić w przypadku śmierci spadkodawcy.

Testament Ustny

Testament ustny to forma testamentu szczególnego, który może zostać sporządzony tylko w przypadku zaistnienia pewnej szczególnej okoliczności (rychłej śmierci spadkodawcy lub innej szczególnej okoliczność), która uzasadnia sporządzenie tego testamentu w tej formie.

Ponadto należy pamiętać, że testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, więc małżonkowie nie mogą sporządzić wspólnego testamentu.

Więcej na temat testamentu ustnego w artykule: Testament Ustny.

Kto może wyrazić ostatnią wolę w testamencie?

Testament może sporządzić może osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli co do zasady osoba pełnoletnia, której zdolność do czynności pranych nie została ograniczona.

Testament Negatywny

Testament negatywny został wypracowany w praktyce, nie jest on określony w przepisach i polega on na wyłączeniu od dziedziczenia ustawowego danej osoby, która znajduję się w kręgu spadkobierców ustawowych.

Przykład testament wzór:

Adam M. pozostawił trójkę dzieci, które odziedziczyłyby według ustawy po 300 000,00 zł, ponieważ zostawił on 900 000,00 zł majątku. Adam M. przed śmiercią sporządził testament negatywny, w którym wyłączył od dziedziczenia swojego syna, który nie miał zstępnych i małżonka.

W wyniku oświadczenia Adama M. jego syn nie będzie miał praw do spadku, natomiast pozostanie mu roszczenie o zachowek.

Komu możemy zapisać majątek?

W testamencie jako spadkobierców możemy wskazać osoby fizyczne, czyli np. członka rodziny, znajomego czy nawet osobę nam obcą, ponadto majątek możemy przepisać na fundację, uczelnię lub inną osobę prawną.

Zmiana i odwołanie testamentu

Testament może zostać odwołany lub zmieniony w każdej chwili, odwołanie lub zmiana testamentu może nastąpić, bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Kiedy testament jest nieważny?

Zgodnie z art. 958 kodeksu cywilnego testament jest nieważny, gdy został sporządzony niezgodnie z formalnymi wymogami, jakie stawia przed nim ustawodawca w Rozdziale II forma testamentu (art. 949 do 958 kodeksu cywilnego) oraz gdy zaistniała jakaś przesłanka z art. 945 kodeksu cywilnego.

Przykłady:

Testament własnoręczny, będzie nieważny, gdy treść oświadczenia woli zostanie sporządzona na maszynie do pisania, a nie własnoręcznie.

Testament ustny będzie nieważny, gdy oświadczenie zostanie złożone w obecności tylko jednego świadka.

Testament będzie nieważny, gdy oświadczenie spadkobiercy złożone będzie na skutek groźby.

Kilka testamentów, który będzie ważny?

Gdy spadkodawca pozostawi więcej niż jeden testament, a w sporządzonym później nie odwołuje poprzedniego, to odwołaniu ulegają tylko te postanowienia, których nie da się pogodzić z teścią nowszego testamentu.

Przykład:

Wanda L. sporządziła dwa testamenty, w pierwszym z 2021 r. zapisała córce mieszkanie w Krakowie, a synowi mieszkanie w Warszawie i Kielcach, w drugim natomiast nie odwołała pierwszego testamentu i zapisała córce mieszkanie w Kielcach, które wcześniej miał odziedziczyć syn.

W takim przypadku ważne będą dwa testamenty, ten z 2021 r., będzie ważny w części, w której nie jest sprzeczny z nowszym testamentem, więc córka otrzyma mieszkanie w Krakowie i Kielcach a syn w Warszawie.

Jak napisać testament, wzór testamentu własnoręcznego

testament wzór jak napisać wzór testamentu

W przypadku, gdy zdecydujemy się, napisać testament własnoręcznie powinniśmy zadbać, aby koniecznie spełnił on następujące wymagania:

Testament musi być sporządzony odręcznie przez spadkodawcę, a więc musi on sam napisać testament, nie można prosić innej osoby o napisanie testamentu, nie można również wydrukować testamentu i go podpisać.

Testament własnoręczny musi ponadto zawierać pełny odręczny podpis spadkodawcy (imię i nazwisko) oraz datę jego sporządzenia.

Testament wzór testamentu ręcznego:

Przykład treści testamentu, tekst testamentu należy pisać pismem odręcznym!

Warszawa, 20 sierpnia 2022 r.

Testament

Ja, niżej podpisany, Jan Kowalski, zamieszkały w Warszawie przy ul. Nowej 1, 00-000 Warszawa, urodzony dnia 19.09.1967 r., syn Adama Kowalskiego i Anny Kowalskiej z domu Maj, numer pesel: 00000000000, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: XADF 9800, powołuję do całości spadku Damiana Nowaka zamieszkałego przy ul. Nowej 2, 00-000 Warszawa, numer pesel: 00000000000, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer: JSIF 8797.

W skład mojego majątku wchodzi:

Mieszkanie w Warszawie przy ul. Nowej 1, 00-000 Warszawa, dla którego prowadzona jest księga wieczysta numer WA000/00/000 oraz oszczędności tj. 100 000,00 zł, znajdujące się na moim koncie bankowym.

Damian Nowak to mój jedyny przyjaciel i osoba, która pomaga mi w chorobie, nie posiadam dzieci, jestem rozwiedziony, a moi rodzice już nie żyją, w związku z powyższym, chcę, aby cały majątek po mnie odziedziczył mój przyjaciel Damian Nowak.

Jan Kowalski Warszawa dnia 20 sierpnia 2022 roku

 

Elementy testamentu własnoręcznego

Treść

Testament w swojej treści może określać osoby powołane do spadku ze wskazaniem ich części spadku, zapisy, polecenia, oświadczenie o wydziedziczeniu czy wskazanie osób, których od dziedziczenia się wyłącza.

Pamiętaj, że w treści należy dokładnie określić osobę spadkodawcy, spadkobiorcy oraz innych osób, które są w nim uwzględnione, ponadto dobrze jest wypisać składniki majątku oraz podać motywy sporządzenia testamentu.

Data

Data jest konieczna ze względu na ustalenie, kiedy testament został sporządzony, gdyż w przypadku istnienia dwóch testamentów, ważniejszy będzie ten sporządzony później.

Podpis

Pod oświadczeniem zawartym w testamencie należy się podpisać, podpis powinien składać się z imienia i nazwiska spadkodawcy.

Ręczne Pismo

Testament, a więc treść, data i podpis muszą być napisane w całości pismem ręcznym.

Testament a zachowek

Pamiętaj, że w przypadku sporządzenia testamentu bez zapisu o wydziedziczeniu, osoby uprawnione do zachowku, czyli zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek i rodzice, będą mieć prawo do uzyskania zachowku, czyli 1/2 udziału spadkowego, jaki przypadłby im w wypadku dziedziczenia ustawowego.

Więcej na temat zachowku i wydziedziczenia w artykułach: Zachowek i Wydziedziczenie.

Podstawa Prawna

Kluczowe przepisy dotyczące testamentu, znajdują się w art. od 941 do 9901 kodeksu cywilnego.

Testament wzór pdf

Poniżej przykład treści testamentu. Pamiętaj, że testament własnoręczny musi zostać sporządzony osobiście i odręcznie przez spadkodawcę, zawierać treść, datę i podpis spadkodawcy!

Pobierz: Testament Wzór PDF (przykład treści)
Testament-wzor-przyklad-tresci.pdf – 64,54 KB

Pytania i Odpowiedzi Q&A:

Jak napisać testament, aby nie płacić zachowku?

Testament, który pozbawia uprawnionych prawa zachowku, musi posiadać zapis o wydziedziczeniu uprawnionych, najlepiej taki testament sporządzić u notariusza.

Czy można spisać testament w domu?

Tak, testament można sporządzić samemu, bez udziału notariusza, taki testament musi być sporządzony całkowicie odręcznie przez spadkobiercę, który ma pełną zdolność do czynności prawnych, testament musi zawierać ostatnią wolę, podpis i datę sporządzenia.

Kto dziedziczy w przypadku testamentu?

W przypadku testamentu to jego treść określa zasady dziedziczenia, należy jednak pamiętać o prawie do zachowku.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami przez formularz artykułu testament wzór:

  Artykuł „Testament Wzór, Czyli Jak Napisać Testament” powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

  Ostatnio aktualizowano 6 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *