...

Scheda Spadkowa

Scheda spadkowa co to jest

Co to jest scheda spadkowa?

Scheda spadkowa to wszystkie składniki majątku spadkodawcy aktywa i pasywa (np. pieniądze, mieszkanie, ale i kredyt), które zostaną odziedziczone przez spadkobierców. W przypadku, gdy podział spadku odbywa się między zstępnymi albo zstępnymi i małżonkiem spadkodawcy, którzy dziedziczą z ustawy, to do schedy spadkowej zalicza się również darowizny i zapisy windykacyjne.

Przykład scheda spadkowa:

Adam W. pozostawił mieszkanie o wartości 1 000 000,00 zł, ponadto był zadłużony na 200 000,00 zł, wartość schedy spadkowej wyniesie 800 000,00 zł.

Skład schedy

W skład schedy wejdą wszystkie aktywa i pasywa (majątek pozostawiony w dniu śmierci), które mogą być dziedziczone, ponadto, gdy podział spadku odbywa się między zstępnymi albo zstępnymi i małżonkiem do schedy zalicza się również:

  • Darowizny,
  • zapisy windykacyjne.

Po co ustala się schedę spadkową?

Scheda jest ustalana przed działem spadku, scheda określa wysokość aktywów pomniejszonych o pasywa, jakie mają odziedziczyć spadkobiercy, dzięki dokładnemu ustaleniu wysokości schedy, możemy przystąpić do określenia, w jakiej wysokości spadkobiercy odziedziczą spadek.

Przykład scheda spadkowa:

Wdowiec Adam W. pozostawił dwóch synów Piotra i Pawła, którzy są jedynymi spadkobiercami zmarłego. Adam W. Pozostawił po sobie majątek warty 800 000,00 zł, dwa lata przed śmiercią Adam W. darował Piotrowi 200 000,00 zł, scheda spadkowa w tym przypadku wyniesie 1 000 000,00 zł. Piotr dostanie więc 300 000,00 zł, a Paweł odziedziczy 500 000,00 zł, ponieważ darowizna w wysokości 200 000,00 została zaliczona do schedy spadkowej.

Nie zawsze darowizna lub zapis windykacyjny będzie zaliczany do schedy spadkowej, do sytuacji takiej dojdzie, gdy z oświadczenia spadkodawcy bądź z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Przykład:

Wdowiec Adam W. pozostawił dwóch synów Piotra i Pawła, którzy są jedynymi spadkobiercami zmarłego. Adam W. Pozostawił po sobie majątek warty 800 000,00 zł, dwa lata przed śmiercią Adam W. darował Piotrowi 200 000,00 zł, oświadczając, iż darowizna ta ma nie być zaliczona w poczet schedy spadkowej, scheda spadkowa w tym przypadku wyniesie 800 000,00 zł. Piotr odziedziczy 400 000,00 zł i Paweł odziedziczy 400 000,00 zł, ponieważ darowizna w wysokości 200 000,00 nie zostanie zaliczona do schedy spadkowej.

Drobne darowizny zwyczajowo przyjęte

Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte. Przykłady takich darowizn to prezenty z okazji urodzin, ślubu czy świąt.

Jakie prawa mogą wejść do schedy spadkowej?

Aby prawo lub zobowiązanie mogło zostać odziedziczone, co do zasady musi spełniać następujące przesłanki:

  • Ma charakter cywilnoprawny.
  • Ma charakter majątkowy.
  • Nie są ściśle związane z osobą zmarłego.
  • Nie przechodzą na inne osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Odziedziczyć możemy prawa rzeczowe ruchomości i nieruchomości np. mieszkanie, samochód itd., odziedziczyć możemy również zobowiązania np. mieszkanie obciążone hipoteką czy niespłacone pożyczki.

Przykładami praw, które nie podlegają dziedziczeniu, jest prawo dożywocia, renta z tytułu uszkodzenia ciała, służebność osobista, stosunek pracy.

Scheda spadkowa a zachowek

Zaliczenie darowizny na zachowek:

Przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku, z wyłączeniem darowizn drobnych, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych.

Sposób zaliczenia na schedę spadkową darowizn lub zapisów windykacyjnych

Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu.

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.

Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili działu spadku.

Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego.

Dział Spadku

Dział spadku może zostać dokonany na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądowego.

Gdy do spadku należy nieruchomość, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Sądowy dział spadku następuje na wniosek złożony do sądu.

Darowizna przewyższająca schedę

W przypadku, gdy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, to spadkobierca nie jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki. W takim przypadku nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia.

Darowizny na rzecz zstępnych

Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne nasze artykuły:

Dziedziczenie Ustawowe
Spadek po Rodzicach

Artykuł powstał przy pomocy strony Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 19 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *