...

Rozwód Bez Orzekania o Winie, Czyli Sposób na Szybki Rozwód

Obraz przedstawia małżonków, którzy planują się rozwieźć

Rozwód to nic innego jak rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków.

Natomiast rozwód bez orzekania o winie różni się od zwykłego rozwodu tym, że małżonkowie zgodnie zwolnili sąd od obowiązku orzekania o tym, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa (obowiązek ten zawarty jest w art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej KRiO). Nasz artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie jak wygląda rozwód bez orzekania o winie.

Brak orzeczenia przez sąd o winie, co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z art. 57 KRiO sąd ma obowiązek orzec, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, wiąże się to z przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Sąd więc będzie przeprowadzał dowody, które strony zgłoszą na wyżej wskazaną okoliczność. Dowodami mogą być zeznania świadków, ale też nagrania głosowe rozmów między małżonkami czy wydruki wiadomości między małżonkami.

Pamiętaj, że przeprowadzenie tych dowodów z pewnością powoduje wydłużenie postępowania, co skutkuje tym, że czas uzyskania rozwodu może się wydłużyć! Natomiast, gdy zwolnimy sąd z ww. obowiązku, nie będzie on musiał przeprowadzać tych dowodów, dzięki czemu otrzymasz rozwód szybciej.

Rozwód bez orzekania o winie ile trwa?

Na długość trwania postępowania w sprawie o rozwód wpływają różne czynniki. Zakładając, że strony nie mają małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o nieorzekanie przez sąd o winie rozpadu małżeństwa, to postępowanie może zakończyć się na pierwszej rozprawie, należy przy tym pamiętać, że w sądzie A możemy czekać na pierwszą rozprawę nawet 7 miesięcy i więcej, a w sądzie B miesiąc.

Mając na uwadze powyższy przykład (prosta sprawa, przy zgodnych małżonkach), to przede wszystkim od obłożenia pracą sądu będzie zależało to, w jakim czasie otrzymamy rozwód. Ponadto obłożenia spraw, jakie występują w wydziałach cywilnych sądów okręgowych, to możemy spodziewać się pierwszej rozprawy po 3 – 4 miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Przesłanki rozwodu?

Przesłanki rozwodu zostały ujęte w artykule 56 KRiO:

Art. 56 [Przesłanki rozwodu]

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Art. 57 [Wina rozkładu pożycia]

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

Przesłanki pozytywne rozwodu, czyli okoliczności, jakie muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód. Przesłanki negatywne, to takie, które nie mogą zaistnieć, gdyż w przeciwnym przypadku nie dojdzie do rozwodu.

Pozytywne przesłanki:

 • Zupełny i trwały rozkład pożycia.

Przesłanki negatywne wystąpią gdy:

 • Na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 • Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Koszty rozwodu bez orzekania o winie

Podstawowym i obligatoryjnym kosztem rozwodu jest opłata sądowa w wysokości 600 zł.

Ponadto rozwód może wiązać się z dodatkowymi nieobligatoryjnymi opłatami jak np.:

opinie biegłych sądowych: od 400 do 1 100 zł,

mediacja: nie więcej niż 450 zł,

kurator rodzinny: ok. 80 zł,

honorarium prawnika: 1 500 – 7 000 zł.

Opłaty powyższe powstają w zależności od tego czy korzystamy z pomocy adwokata jak również od zawiłości sprawy (opinie biegłych, kurator).

Rozwód a ślub kościelny

Rozwód przed sądem cywilnym nie powoduje, że automatycznie otrzymujemy rozwód kościelny (stwierdzenie nieważności małżeństwa), aby uzyskać rozwód kościelny, należy uzyskać wyrok sądu kościelnego, który stwierdzi nieważność małżeństwa.

Co zrobić, aby uzyskać rozwód?

Pierwszym, bez wątpienia najważniejszym krokiem, jaki musisz podjąć, jest złożenie pozwu rozwodowego. Pozew o rozwód bez orzekania o winie należy złożyć do właściwego sądu okręgowego, następnie sąd przeprowadzi postępowanie, które będzie skutkować orzeczeniem rozwodu lub oddaleniem powództwa.

Cofnięcie zgodny na rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie możemy złożyć nawet bez wiedzy drugiego małżonka, ponieważ warto pamiętać, że taki wniosek można cofnąć do czasu uprawomocnienia wyroku rozwodowego.

Korzyści i konsekwencje a rozwód bez orzekania o winie?

Korzyści:

+ szybsze rozstrzygnięcie sprawy;

+ najprawdopodobniej lepsze relacje z byłym małżonkiem, ze względu na brak wyciągania potocznie zwanych „brudów”;

+ z pewnością nie zostaniemy uznani za winnych rozpadu pożycia;

+ swoją zgodę na rozwód bez orzekania o winie możemy cofnąć.

rozwód bez orzekania o winie korzyści

Rozwód konsekwencje:

– ograniczenie możliwości dochodzenia od byłego małżonka alimentów (dotyczy alimentów na małżonka nie na dzieci);

– przy rozwodzie bez orzekania o winie alimenty na siebie można pobierać do 5 lat od orzeczenia rozwodu (istnieje możliwość przedłużenia terminu) lub do czasu zawarcia nowego małżeństwa jeżeli ta okoliczność wystąpi pierwsza.

Jakie są skutki orzeczenia przez sąd rozwodu?

Najważniejszym z pewnością skutkiem rozwodu jest zmiana stanu cywilnego małżonków, którzy ponownie będą osobami stanu wolnego. Ponadto wraz z orzeczeniem rozwodu ustaje majątkowa wspólnota małżeńska, między stronami, co może prowadzić do sprawy o podział majątku wspólnego.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

W wyroku rozwodowym znajdą się rozstrzygnięcia o:

 1. Władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.
 2. Kontaktach rodziców ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.
 3. Wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.
 4. Sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.
 5. Kwestii, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Gdy strony zgodnie o to wniosą, sąd zaniecha orzekania o winie rozkładu pożycia.

Dzieci, alimenty, nazwisko po rozwodzie

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Przy wyroku rozwodowym sąd przede wszystkim może:

 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień (np. do decydowania o edukacji dziecka);
 • zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;
 • pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców.
Gus dane o rozwodach
Dane GUS – Rozwody według liczby dzieci

Alimenty

Przy rozwodzie bez orzekania o winie sąd określi, w jakiej części każde z rodziców będzie zobowiązane do uczestniczenia w kosztach utrzymania małoletnich dzieci, stawki, jakie zasądzają sądy na jedno dziecko, są ciężkie do określenia, gdyż wynikają z wielu czynników.

W sprawach o alimenty potrafią występować duże rozbieżności, spotykane są sprawy, gdzie jeden rodzic otrzymuje na dziecko z  pierwszego małżeństwa 500 zł, a z drugiego małżeństwa 900 zł, pomimo że sytuacja majątkowa rodziców i potrzeby dziecka są zbliżone. Pozostaje nam więc mieć nadzieje, że w swoim przypadku trafimy na odpowiedzialnego sędziego.

W przypadku alimentów na rzecz jednego z małżonków należy pamiętać, że gdy dojdzie do rozwodu bez orzekania o winie, takich alimentów możemy dochodzić do upływu 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu, w wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać przedłużony, ponadto należy pamiętać, że zawarcie nowego małżeństwa przez wierzyciela alimentacyjnego (osobę, na rzecz której alimenty są płacone) powoduje wygaśnięcie roszczenia alimentacyjnego.

Nazwisko

Małżonek, który przyjął przy zawieraniu małżeństwa nowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć oświadczenie przed kierownikiem stanu cywilnego lub konsulem o powrocie do nazwiska używanego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Po rozwodzie, w którym nie doszło do podziału majątku, pozostaje nieuregulowana kwestia dotycząca wspólnego majątku, byli małżonkowie, mogą, podzielić majątek przed notariuszem, zawierając umowę o podział majątku. Umowa o podział majątku musi być zawarta za zgodą byłych małżonków, w przypadku, gdy byli małżonkowie, nie mogą, dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, to jeden z nich powinien wytoczyć powództwo przeciwko byłemu małżonkowi, w takim przypadku, to sąd dokona podziału majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Jeżeli z jakichś powodów zdecydujesz się nie korzystać z pomocy adwokata, w związku z tym możesz przejść do naszego wzoru o rozwód bez orzekania o winie, klikając w link.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Formularz kontaktowy:

  Zobacz nasze inne artykuły:

  Pozew o Rozwód Wzór
  Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie Wzór
  Rozwód Krok po Kroku

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Kielce Rozwody.

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *