...

Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa koszt

Rozdzielność majątkowa definicja

Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątki osobiste. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego.

Aby dobrze zrozumieć pojęcie rozdzielności małżeńskiej, trzeba wiedzieć, czym jest ustawowy reżim majątkowy, który prowadzi do powstania wspólności ustawowej.

Wspólność ustawowa to reżim prawny, który powstaje z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa, wspólność ustawowa powoduje, że co do zasady majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego (np. pensje, dochody z najmu mieszkania, dochody z działalności itd.).

Więcej na ten temat wspólności ustawowej dowiesz się z naszego artykułu: „Małżeńska Wspólność Majątkowa”. W artykule dowiesz się, czym są majątki osobiste małżonków i majątek wspólny.

Reasumując, rozdzielność majątkowa skutkuje tym, że małżonkowie zarządzają osobnymi majątkami i nie mają majątku wspólnego, a przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa wchodzą do ich majątków osobistych.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Małżonkowie mogą przez intercyzę:

  • ustanowić rozdzielność majątkową,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem majątków.

Ponadto małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, jednakże na potrzeby artykułu nie będziemy omawiać rozszerzenia i ograniczenia wspólności, jeżeli chcesz, zapoznać się z tymi pojęciami przejdź do artykułu „Intercyza”.

Rozdzielność majątkowa

W przypadku zawarcia między małżonkami małżeńskiej umowy majątkowej, która ustanawia rozdzielność majątkową, nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, a każdy z małżonków posiada wyłącznie swój majątek osobisty, którym samodzielnie zarządza.

W przypadku rozdzielności małżeńskiej każdy z nabytych w czasie trwania małżeństwa przedmiotów wchodzi do majątku osobistego małżonka, który ten przedmiot nabył.

Przedmioty, które zostaną nabyte wspólnie przez małżonków, nie będą częścią majątku wspólnego, a będą stanowiły przedmiot współwłasności.

Przykład:

I

Piotr i Agnieszka zawarli przed ślubem umowę o rozdzielności majątkowej, Piotr zarabia 10 000,00 zł miesięcznie a Agnieszka 4 000,00 zł miesięcznie, w takim przypadku, zawarcie umowy o rozdzielność małżeńską jest niekorzystna dla Agnieszki, gdyż w przypadku wspólności ustawowej majątek nabyty podczas trwania małżeństwa, czyli również ich pensje weszłyby do majątku wspólnego, a tak ich pensje wchodzą do ich majątku osobistego.

II

Adam i Kasia zawarli małżeństwo i przed ślubem zawarli umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej, gdy wspólnie nabyli samochód, to samochód ten jest ich współwłasnością, gdyby nie zawarli intercyzy, to samochód wszedłby do majątku wspólnego małżonków.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem majątków, co do zasady wygląda tak samo, jak reżim rozdzielności majątkowej z takim wyjątkiem, że po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.

Jak zawrzeć umowę majątkową?

Aby skutecznie zawrzeć małżeńską umowę majątkową, należy udać się do notariusza, który wyjaśni wszystkie nasze wątpliwości oraz zadba o prawidłowe sporządzenie małżeńskiej umowy majątkowej.

Rozdzielność majątkowa po ślubie a rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć przed ślubem, jak również po ślubie, jednakże, gdy przyszli małżonkowie są zdecydowani na zawarcie takiej umowy, najlepiej będzie ją sporządzić przed ślubem, gdyż w takiej sytuacji unikniemy powstanie wspólności ustawowej i podziału majątku, który został zgromadzony do czasu powstania rozdzielności majątkowej.

Forma umowy

Majątkowa umowa małżeńska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż w innym przypadku będzie ona nieważna, więc gdy chcemy taką umowę sporządzić, musi ją sporządzić notariusz.

Zmiana lub rozwiązanie umowy

Małżonkowie mogą w każdej chwili zmienić albo rozwiązać umowę majątkową małżeńską, gdy umowa zostanie rozwiązana w trakcie trwania małżeństwa to z chwilą jej rozwiązania powstanie majątkowy ustrój ustawowy.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po śmierci

Żaden z umownych ustrojów majątkowych nie wpływa na dziedziczenie po małżonku, zasady dziedziczenia są takie same jak między małżonkami objętymi wspólnością ustawową. Więcej na temat dziedziczenia dowiesz się z naszego artykułu: Dziedziczenie Ustawowe”.

Rozdzielność majątkowa koszt

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile kosztuje rozdzielność majątkowa, mając na uwadze, iż jest to umowa w formie aktu notarialnego, będziemy musieli opłacić koszty taksy notarialnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, maksymalny koszt zawarcia u notariusza umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400 złotych, a więc koszty notarialne nie są wielką przeszkodą dla małżonków, którzy taką umowę chcą sporządzić.

Rozdzielność majątkowa a darowizna

Mając na uwadze, że przy rozdzielności majątkowej nie powstaje majątek wspólny, to w takim przypadku darowizna otrzymana przez małżonka wchodzi do jego majątku osobistego, w przypadku gdy oboje małżonków otrzyma darowiznę, to przedmiot ten np. samochód, będzie współwłasnością małżonków.

Małżonkowie mogą również, przekazywać sobie składniki majątków osobistych za pomocą umowy darowizny np. żona może darować mężowi samochód, który przejdzie z majątku osobistego żony do majątku osobistego męża.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące umownych ustrojów majątkowych zawarte zostały w art. 47-515 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

FAQ, czyli często zadawane pytania:

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

Małżonkowie mogą już w trakcie małżeństwa zawrzeć umowę małżeńską, która będzie skutkowała rozdzielnością majątkową.

Rozdzielność majątkowa a rozwód

W przypadku rozwodu, przy rozdzielności majątkowej nie trzeba dzielić majątku wspólnego, gdyż takiego majątku nie ma.

Jakie są minusy rozdzielności majątkowej?

Minusem rozdzielności majątkowej jest pokrzywdzenie mniej zarabiającego małżonka, który w przypadku wspólności majątkowej miałby prawo do wszystkich przedmiotów nabytych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa np. do pensji drugiego małżonka czy do dochodów z jego działalności.

Czym jest i jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa to reżim majątkowy, który powstaje po zawarciu przez małżonków umownego ustroju majątkowego. Rozdzielność skutkuje tym, że nie dochodzi do powstania majątku wspólnego małżonków, więc małżonkowie posiadają wyłącznie majątek osobisty. W przypadku, gdy małżonkowie nie zawrą umowy małżeńskiej, dojdzie do powstania ustawowego ustroju małżeńskiego.
Umowę majątkową należy ustanowić poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Czy rozdzielność majątkowa i intercyza oznacza to samo?

Intercyza to synonim majątkowej umowy małżeńskiej, natomiast majątkowa umowa małżeńska może skutkować rozdzielnością majątkową, ale może ona również skutkować rozszerzeniem lub ograniczeniem wspólności ustawowej, dlatego nie należy stawiać znaku równości między tymi pojęciami.

Zobacz również:

Darowizna

Ostatnio aktualizowano 11 stycznia, 2023

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *