...

Rękojmia a Gwarancja

Rękojmia a Gwarancja

Rękojmia a gwarancja różnice

Rękojmia to instytucja regulująca odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego i została uregulowana w kodeksie cywilnym. Obowiązki i uprawnienia z tytułu rękojmi określa kodeks cywilny i są dla każdej sprzedanej rzeczy praktycznie identyczne.

Przykład rękojmia a gwarancja:

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, gdy ta zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat.

Gwarancja jest jednostronnym oświadczeniem gwaranta (czyli osoby udzielającej gwarancji) rzeczy, które określa obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki i uprawnienia z tytułu gwarancji określane są każdorazowo przez gwaranta.Gwarancja została uregulowana w art. 577 kodeksu cywilnego.

Przykład rękojmia a gwarancja:

Sprzedawca A może ustalić odpowiedzialność z tytułu gwarancji, gdy wada zostanie stwierdzona w ciągu roku, sprzedawca B w ciągu trzech lat, a sprzedawca C w ciągu dwóch lat.

Rękojmia ile trwa?

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupujący to konsument a przedmiotem sprzedaży to ruchoma rzecz używana, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych powyżej.

Rękojmia przewiduje, że w terminach określonych powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. W przypadku upływu terminu i utraty prawa z tytułu rękojmi mamy prawo dochodzić roszczeń z innego tytułu. Przykładem może być dochodzenie praw z tytułu roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

Do terminów rękojmi za wady prawne stosuje się te same zasady, to jest artykuł 568 § 2-5 k.c.

Wyjątkiem są roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, gdyż następuje z upływem roku od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady.

Ile trwa gwarancja?

Gwarancja obowiązuje przez czas określony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.

Rękojmia a gwarancja uprawnienia

Prawa przysługujące z tytułu wady fizycznej rzeczy

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może na podstawie art. 560 kodeksu cywilnego złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny
 • odstąpieniu od umowy,

chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedawca już wymienił lub naprawił rzecz albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Dodatkowo kupujący na podstawie art. 561 kodeksu cywilnego może żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • usunięcia wady.

Uprawnienia z tytułu gwarancji

Gwarancja jest dobrowolnym i jednostronnym oświadczeniem kupującego, uprawnienia, jakie będą z niej wynikać, zależne są od jej treści. W przypadku gwarancji, to od gwaranta zależy, jakie obowiązki i uprawnienia będą z niej wynikać, z uwzględnieniem podstawowych zasad zawartych w kodeksie cywilnym.

Gwarant, czyli np. sprzedawca telefonu mógłby nie udzielać gwarancji, nie jest do tego zobowiązany, podstawową instytucją, jaka chroni kupującego, jest rękojmia za wady fizyczne i prawne.

Dlatego, aby dowiedzieć się, jakie są zasady udzielonej gwarancji, musimy się z nią zapoznać. Każda gwarancja może się od siebie różnić w związku z czym nie można określić ogólnych uprawnień, jakie wynikają z gwarancji.

Rękojmia a gwarancja

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Dlatego warto skorzystać z korzystniejszego prawa, którym może być rękojmia.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Wykonując uprawnienia z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Pytania i odpowiedzi rękojmia a gwarancja:

Co jest lepsze gwarancja czy rękojmia?

Aby ocenić, co bardziej będzie dla Ciebie korzystne, należy przeanalizować treść gwarancji oraz przepisy dotyczące rękojmi. Przeważnie korzystniejsze od gwarancji są przepisy o rękojmi, jednakże nie można jednoznacznie określić, że rękojmia będzie zawsze korzystniejsza od gwarancji.

Czy skorzystanie z rękojmi wyklucza gwarancje?

Nie, te dwa prawa są od siebie niezależne. Jeżeli skorzystaliśmy z rękojmi, to możemy skorzystać z gwarancji.

Kiedy rękojmia nie działa?

Rękojmia nie ma zastosowania, gdy kupujący o wadzie wiedział w momencie zakupu rzeczy.

Czego można żądać z tytułu rękojmi?

Rękojmia w przypadku wystąpienia wady umożliwia, w zależności od okoliczności, prawo do:
obniżenia ceny rzeczy, wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania naprawienia wady czy odstąpienia od umowy.

Rękojmia zwrot pieniędzy

W przypadku, gdy zażądamy obniżenia ceny lub odstąpimy od umowy, będziemy mieli prawo do zwrotu części pieniędzy, w przypadku obniżenia ceny lub całej kwoty w przypadku odstąpienia od umowy.

Odrzucona gwarancja a rękojmia

Gdy zgłosiłeś wadę rzeczy z tytułu gwarancji i dostałeś odmowę, nadal masz prawo, aby zgłosić tę samą wadę z tytułu rękojmi, najlepiej od razu zastrzec, że w przypadku nieuwzględnienia roszczeń z tytułu gwarancji, zgłaszamy wadę z tytułu rękojmi.

Spodobał Ci się nasz artykuł Rękojmia a Gwarancja, zobacz inne artykuły:

Rękojmia
Gwarancja
Pełnomocnictwo Ogólne Wzór

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z formularza kontaktowego rękojmia a gwarancja:

  Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *