...

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Grafika przedstawia komputer z napisem Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Przykład:

Osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna np. sp. z o.o. mogą posiadać nieruchomość, oraz mogą pozywać przed sądami inne podmioty, mogą więc rozporządzać swoimi prawami oraz zaciągać zobowiązania np. wziąć kredyt w banku.

Kto ma zdolność do czynności prawnych?

Zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne. (pełnoletnie osoby fizyczne, którym nie została ograniczona zdolność do czynności prawnych, mają pełną zdolność do czynności prawnych).

Ponadto zdolność prawą mają podmioty, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną np. Fundacje, Spółki prawa handlowego, Skarb Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

Przykład:

Siedmiolatek, może być właścicielem nieruchomości, znajduje się pod ochroną przepisów prawnych jak każda inna osoba. Siedmioletnia osoba nie będzie mogła rozporządzać swoim prawem, gdyż nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ustanie zdolności prawnej

Zdolność prawna podmiotów prawnych, co do zasady ustaje wraz z ich rozwiązaniem, natomiast osoba fizyczna traci zdolność prawną w przypadku śmierci.

Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Kto nie ma zdolności do czynności prawnych?

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej. Czynność prawna zawarta z osobą, która nie ma zdolności do czynności prawnej jest co do zasady nieważna. Wyjątkiem są czynności zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która staje się ważna z chwilą jej wykonania.

Więcej na temat zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej osoby fizycznej jej ograniczenia bądź braku, znajdziesz w artykule „OSOBA FIZYCZNA”.

Patrz przepisy kodeksu cywilnego.

Inne podobne artykuły:

OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.