...

Osoba Prawna

Grafika przedstawia komputer z napisem osoba prawna

Osoba prawna definicja

Osobą prawną jest podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada więc podobne do osoby fizycznej uprawnienia, jednakże nie są one równorzędne.

Definicja ustawowa zawarta w art. 33 kodeksu cywilnego:

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Przykład:

Osoby prawne jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może nabyć mieszkanie, może pozywać, ale nie może ona posiadać w przeciwieństwie do osoby fizycznej np. władzy rodzicielskiej.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, jakie wynikają ze stosunków prawnych.

Przykład:

Spółka z o.o. może być właścicielem nieruchomości.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Przykład:

Spółka z o.o. może pozwać osobę fizyczną o ochronę

Powstanie osoby prawnej

Co do zasady osoba prawna powstaje wraz ze wpisem jej do właściwego rejestru (np. spółka z o.o. powstaje po wpisaniu jej do KRS).

Przykłady osób prawnych

Przykłady osób prawnych:

Spółki prawa handlowego (np. spółka z o.o. i spółka akcyjna)

Skarb Państwa

Narodowy Bank Polski

Jednostki samorządu terytorialnego

Uniwersytety, fundacje i kościoły.

Inne podobne artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.