...

Osoba Fizyczna

Grafika przedstawia komputer z napisem Osoba fizyczna grafika

Definicja osoby fizycznej

W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek. Każda osoba od urodzenia ma zdolność prawną.

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych.

Przykład:

Osoba fizyczna mająca dwa lata, może być właścicielem nieruchomości.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami.

Osoba fizyczna może:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadać ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • nie posiadać zdolności do czynności prawnych.

Przykład:

Dwulatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej. Może więc posiadać dom, ale nie ma prawa sam go sprzedać.

Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych?

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie. Co do zasady pełnoletność nabywa się wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia, jednakże również małoletni, który zawarł małżeństwo, jest pełnoletnim.

Kto ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby fizyczne od ukończenia trzynastego roku życia do dnia uzyskania pełnoletności oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Kto nie ma zdolności do czynności prawnych?

Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnej.

Skutki dokonania czynności prawnej przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dotyczy to drobnych codziennych spraw.

Przykład:

Pięciolatek może kupić np. wodę czy napój w sklepie, natomiast nie może on zakupić droższych rzeczy jak np. komputer.

Skutki zawarcia umowy z osobą z ograniczoną zdolnością prawną

Ważność umowy, zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Prowadzenie działalności przez osobę fizyczną

Osoba fizyczna ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, czyli prowadzenia zorganizowanej działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły. Osoba fizyczna za zobowiązania zaciągnięte przy prowadzeniu działalności gospodarczej odpowiada całym swoim majątkiem.

Inne podobne artykuły:

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.