...

KONSUMENT

Konsument definicja

Zgodnie z kodeksem cywilnym konsument, to:

Art. 221 kodeksu cywilnego:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Aby korzystać ze statutu konsumenta w myśl ustawy kodeks cywilny, musimy spełnić dwa warunki:

Musimy być osobą fizyczną, czyli musimy dokonać czynności w swoim imieniu, bądź w imieniu osoby fizycznej, natomiast jeżeli dokonamy czynności w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną np. spółki, wtedy spółka nie będzie mogła mieć statutu konsumenta wg. art. 221 k.c.

Drugi warunek, to dokonywanie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przykład nr 1:

Jan Kowalski będący pracownikiem na „etacie” zakupił od przedsiębiorcy opony do swojego auta, spełnia on wszystkie warunki, aby zostać uznany za konsumenta, w brzmieniu art. 221 k.c.

Działalność gospodarcza a konsument

Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, może zostać uznana za konsumenta, gdy dokonana czynność prawna była niezwiązana bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przykład nr 2:

Adam Nowak prowadzący działalność gastronomiczną zakupił od przedsiębiorcy opony do auta, pomimo iż jest on przedsiębiorcą, przysługuje mu status konsumenta, gdyż dokonał czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – kto nim nie jest?

Za konsumenta w myśl art. 221 kodeksu cywilnego nie będzie można uznać nikogo, kto wykracza poza definicję osoby fizycznej, czyli konsumentem między innymi nie będą:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • inne spółki prawa handlowego oraz spółki w organizacji,
 • spółdzielnie,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Przykład nr 3:

Adama Nowak założył również spółkę, która zajmuje się usługami gastronomicznymi, kupił on w imieniu spółki od innego przedsiębiorcy opony do auta należącego do spółki, w tym przypadku spółka nie będzie konsumentem. Osoby prawne nie mogą być uznane za konsumenta w świetle przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

Definicja zawarta w kodeksie cywilnym jest najważniejszą definicją i będzie miała zastosowanie w większości przypadków, z jakimi możemy się spotkać.

Konsument definicja w innych ustawach:

Ustawa prawo telekomunikacyjne

konsument – osobę fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Podróżnym (konsument) – należy przez to rozumieć każdego, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy;

Urzędy chroniące konsumenta

Jest, to najbardziej znana instytucja mająca na celu ochronę konsumenta i to właśnie u tej instytucji najwięcej osób szuka pomocy, jeżeli chcesz, przejść do strony UOKiK kliknij niebieskie łącza.

Akty prawne chroniące konsumenta:

 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)
 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)
 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1357)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287)
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 1193)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U 2011 Nr 230, poz. 1370)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U 2010 Nr 7, poz. 44)
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U 2007 Nr 171, poz. 1206)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o zmianie Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego w art. 1154 do art. 1217. (Dz. U Nr 178, poz. 1478 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881, t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126 poz. 1068 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144, poz. 1204)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 Nr 1059, t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 1995 Nr 4 poz. 18)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1460 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. 2017 poz. 1014)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U 2009 Nr 107 poz. 887)
 • Regulamin Organizacji i Działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U Nr 113, poz.1214).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (Dz. U Nr 62, poz. 723)

Powyższe ustawy i akty prawne znajdują się na stronie UOKiK pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow_.php

Zobacz też:

Prosument

Ostatnio aktualizowano 23 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *