...

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA PRZEPISY

Grafika przedstawia komputer z napisem HULAJNOGA PRZEPISY

Przeczytaj poradnik „Hulajnoga elektryczna przepisy”. Poradnik zawiera kluczowe przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą po drogach.

Spis treści poradnika „Hulajnoga Elektryczna Przepisy”

Definicje:

Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch.

hulajnoga

 

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów. Konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, … .

Hulajnoga elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Droga dla rowerów a droga dla rowerów i pieszych:

droga dla rowerow i pieszych    Znak droga dla pieszych i rowerów.

C 13  Znak droga dla rowerów.

Obowiązek poruszania się po drodze dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Gdy są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu (natomiast na drodze dla rowerów poza strefą zamieszkania, to kierujący hulajnogą ma pierwszeństwo przed pieszym).

Zasady korzystania z jezdni i chodnika dla kierujących hulajnogą elektryczną

W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Natomiast korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Prędkość przy korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

Korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Dodatkowo należy zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.hulajnogi2

Przepisy dotyczące korzystania z hulajnogi przez dzieci

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.

W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat. Dodatkowo wymagany jest nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem!

Postój hulajnogi na chodniku

Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Pierwszeństwo na drodze dla rowerów poza strefą zamieszkania

Piesi z wyłączeniem osób niepełnosprawnych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa na drodze dla rowerów kierującym hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu drogowego. W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi. Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Piesi mają również pierwszeństwo na drodze dla rowerów i pieszych.

Przepisy dotyczące prędkości dopuszczalnej przez hulajnogi elektryczne

Prędkość dopuszczalna dla hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego wynosi 20 km/h.

Obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Gdy, są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Obowiązek zachowania 1 m odstępu przy wyprzedzaniu hulajnogi

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Hulajnoga elektryczna przepisy dotyczące ustąpienia pierwszeństwa przez pojazdy

Przejazd dla rowerzystów

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Droga poprzeczna

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa. kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Przejazd przez drogę dla rowerów poza jezdnią

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Inne

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

  • Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.
  • Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.
  • Czepiania się pojazdów.
  • Ciągnięcia lub holowania innego pojazdu.
  • Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Zabrania się również ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu drogowego.

Zorganizowana kolumna

Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15 hulajnóg elektrycznych.

Hulajnoga elektryczna przepisy karne

Do kodeksu wykroczeń dodano art. 86a, który wprowadza karę za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustępowania pierwszeństwa pierwszemu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń wysokość grzywny wymierzana jest w wysokości od 20 zł do 5 000 zł.

„Art. 86a. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.”- ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281).

Przepisy dotyczące uprawnień do kierowania hulajnogą

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 10 lat. 

Artykuł w wersji PDF możesz pobrać ze strony Poradnik PDF

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.