...

Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie Wzór

W artykule pozew o rozwód z orzeczeniem o winie… znajdziesz, na końcu treści, darmowy wzór pozwu do pobrania oraz dowiesz się podstawowych informacji dotyczących pozwu i samego rozwodu.

pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór

Co to jest pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

W każdym wyroku rozwodowym sąd jest zobowiązany do orzeczenia o tym, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, tak więc to rozwód bez orzekania o winie stanowi wyjątek od tej reguły. W pozwie rozwodowym chociażbyśmy nie zawarli wniosku o orzeczenie o winie, to sąd i tak jest do tego zobowiązany.

Wina rozkładu pożycia

Sąd orzekając o winie, będzie mógł orzec, że:

 1. Oboje małżonkowie są winni rozkładu pożycia małżeńskiego tzw. współwina.
 2. Jedno z małżonków jest wyłącznie winne za rozpad małżeństwa.
 3. Żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Mając na uwadze, że w polskim prawie nie odróżniamy winy większej i mniejszej. Nawet gdy wina drugiego małżonka będzie wyraźnie cięższa, to i tak sąd będzie zobowiązany orzec, że winne za rozpad małżeństwa są dwie strony.

Przykładowy zawinionych i niezawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa

Przyczyny rozpadu małżeństwa nie stanowią katalogu zamkniętego, co powoduje, że każda okoliczność w uzasadnionym przypadku może być uznana za zawinioną przyczynę. Poniżej przedstawiamy przykłady zawinionych i niezawinionych przyczyn rozpadu małżeństw.

Zawinione przyczyny rozpadu małżeństwa:

 • zaniedbywanie rodziny;
 • zdrada małżeńska;
 • opuszczenie współmałżonka;
 • pijaństwo;
 • odmowa współżycia płciowego;
 • odmowa wzajemnej pomocy.

Przykładem niezawinionej przyczyny rozkładu pożycia jest na przykład choroba psychiczna czy niezawiniona bezpłodność.

W jakim przypadku nie zostaniemy uznani za winnych rozkładu pożycia?

Tylko strona, która nie przyczyniła się do rozpadu pożycia, będzie uznana za niewinną rozpadu pożycia, dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy do zaistnienia rozpadu małżeństwa spełnialiśmy wszystkie obowiązki małżeńskie z należytą starannością.

Dowody w sprawie rozwodowej

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie istotne jest udowodnienie winy drugiej strony za rozpad pożycia małżeńskiego. Dowodem w sprawie rozwodowej może być wszystko, co ma wartość dowodową. Najczęściej dowodami są: zeznania świadków, zeznania małżonków, nagrania rozmów, zdjęcia, screeny rozmów z komunikatorów internetowych, akta innych spraw a dotyczących sytuacji między małżonkami. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie powinien zawierać wnioski dowodowe, jakie strona żąda, aby były przeprowadzone na rozprawie, ponadto, gdy zaistnieją nowe okoliczności, możliwe jest składanie wniosków dowodowych w pismach procesowych.

Trwałość i zupełność rozkładu pożycia

Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza (pewne istnienie więzi gospodarczej jest dopuszczalne). Ponadto rozkład pożycia musi być trwały, a więc taki który najprawdopodobniej nie jest możliwy do przywrócenia.

Plusy i minusy rozwodu z orzeczeniem o winie

Co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Nieograniczona jak w przypadku rozwodu bez orzekania o winie możliwość dochodzenia alimentów na rzecz niewinnego małżonka (nie mylić z alimentami na rzecz małoletnich). Przy rozwodzie bez orzekania o winie alimenty na siebie można pobierać do 5 lat od orzeczenia rozwodu (istnieje możliwość przedłużenia terminu) lub do czasu zawarcia nowego małżeństwa, jeżeli ta okoliczność wystąpi pierwsza.
Poczucie sprawiedliwości.
Niewinnemu małżonkowi łatwiej będzie uzyskać prawa do wyłącznej opieki nad dziećmi.
Możliwy korzystniejszy podział majątku.
Może mieć wpływ na rozłożenie obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci małżonków.

Minusy

Dłuższe oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy.

Najprawdopodobniej gorsze relacje z byłym małżonkiem, ze względu na wyciąganie potocznie zwanych „brudów”.

Sami możemy zostać uznani za winnych rozpadu pożycia.

Wyższe koszty prowadzenia sprawy rozwodowej, w przypadku korzystania z pomocy adwokata.

pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór
GUS — Rocznik Statystyczny

Rozwód z orzeczeniem o winie ile trwa, dlaczego dłużej?

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z przeprowadzeniem postępowania dowodowego, a więc najprawdopodobniej nie uzyskamy rozwodu na pierwszej rozprawie (chociaż jest i taka możliwość). Natomiast czas oczekiwania na pierwszą rozprawę będzie zależał od danego sądu, dlatego na rozprawę możemy czekać 3-4 miesiące w jednym sądzie, a w drugim 7-8 miesięcy. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie, może trwać od 7 miesięcy do nawet dwóch lat. W skrajnych przypadkach moglibyśmy dostać rozwód zarówno w ciągu miesiąca, jak i ponad dwa lata, dlatego lepiej być przygotowanym na to, że rozwód z orzeczeniem o winie będzie trwał ponda 7 miesięcy, a nie może być dla nas zaskoczeniem, gdy będzie on trwał znacznie dłużej.

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduję się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania, czyli tak zwanych alimentów. Aby uzyskać alimenty na rzecz byłego małżonka, koniecznie musimy złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, który będzie taki wniosek zawierał, gdyż orzeczenie alimentów na rzecz małżonka, w przeciwieństwie do alimentów na dzieci nie jest obowiązkowe.

Natomiast, gdy winnym rozkładu małżeństwa został tylko jeden małżonek, to małżonek niewinny może żądać alimentów bez względu na to, czy znajduje się w niedostatku (zobacz art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Ile kosztuje pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Podstawowym i obligatoryjnym kosztem rozwodu jest opłata sądowa w wysokości 600 zł.
Ponadto rozwód może wiązać się z dodatkowymi nieobligatoryjnymi opłatami jak np.:
opinie biegłych sądowych: od 400 do 1 100 zł,
mediacja: nie więcej niż 450 zł,
kurator rodzinny: ok. 80 zł,
honorarium prawnika: 2 500 – 7 000 zł.
Opłaty powyższe powstają w zależności od tego, czy korzystamy z pomocy adwokata, jak również od zawiłości sprawy (opinie biegłych, kurator).

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

Przesłanki pozytywne rozwodu, czyli okoliczności, jakie muszą zaistnieć, aby sąd mógł orzec rozwód. Przesłanki negatywne, to takie, które nie mogą zaistnieć, gdyż w przeciwnym przypadku nie dojdzie do rozwodu.

Pozytywne przesłanki:

Zupełny i trwały rozkład pożycia.

Przesłanki negatywne wystąpią gdy:

Na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Co zrobić, aby uzyskać rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka?

Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć, jest złożenie pozwu rozwodowego. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie to pismo wszczynające procedurę rozwodową. Pozew należy złożyć do właściwego sądu okręgowego, następnie sąd przeprowadzi postępowanie, które będzie skutkować orzeczeniem rozwodu lub oddaleniem powództwa. Ważne jest, aby małżonek udowodnił, że wywiązywał się ze swoich obowiązków i to druga strona jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Naszym zadaniem jest przekonanie sądu do naszej racji i wykazanie winy drugiego małżonka.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o:

 1. Władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.
 2. Kontaktach rodziców z dziećmi (na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi).
 3. Wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.
 4. Sposobu korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.
 5. O tym który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (tego rozstrzygnięcia sąd zaniecha na zgodne żądanie małżonków).

Ponadto, gdy pozew o rozwod z orzeczeniem o winie e na wniosek strony sąd może:

 • Nakazać eksmisję jednego z małżonków ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania.
 • Dokonać podziału majątku wspólnego.
 • Orzec o podziale wspólnego mieszkania lub przyznać mieszkanie drugiemu małżonkowi.
 • Orzec alimenty na rzecz jednego z małżonków.

Opieka nad małoletnimi dziećmi małżonków

Przy wyroku rozwodowym sąd przede wszystkim może:

powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;

powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych uprawnień (np. do decydowania o edukacji);

zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców;

pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców.

Przyjęcie winy jednego z małżonków może skutkować, tym, że sąd pozostawi dzieci przy niewinnym małżonku, chyba że inne okoliczności będą bardziej istotne ze względu na dobro małoletnich.

Wysokość alimentów

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie powinien zawierać żądanie dotyczące alimentów, gdyż przy rozwodzie sąd określi, w jakiej części każdy rodzic będzie zobowiązany do uczestniczenia w kosztach utrzymania małoletnich dzieci. Stawki, jakie zasądzają sądy na jedno dziecko, są ciężkie do określenia, gdyż wynikają z wielu czynników. W sprawach o alimenty potrafią występować duże rozbieżności, spotykane są sprawy, gdzie jeden rodzic otrzymuje na dziecko z pierwszego małżeństwa 500 zł, a z drugiego małżeństwa 900 zł, pomimo że sytuacja majątkowa rodziców i potrzeby dziecka są zbliżone. Pozostaje nam więc mieć nadzieje, że w swoim przypadku trafimy na odpowiedzialnego sędziego. Wysokość alimentów będzie również zależna od zdolności finansowych rodziców, najczęściej sądy zasądzają kwoty rzędu 700-1200 zł na dziecko.

Nazwisko

Małżonek, który przyjął przy zawieraniu małżeństwa nowe nazwisko, ma prawo w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć oświadczenie przed kierownikiem stanu cywilnego lub konsulem o powrocie do nazwiska używanego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór DOCx.

Pobierz: Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie Wzór DOCx.
Pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzor.docx – 18,14 KB

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór PDF

Pobierz: Pozew o Rozwód z Orzeczeniem o Winie PDF
Pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzor.pdf – 91,18 KB

Potrzebujesz pomocy? Chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z formularza poniżej i zadaj nam pytanie!

Formularz kontaktowy:

  Zobacz nasze inne artykuły:

  Pozew o Rozwód Wzór

  Artykuł stworzono przy pomocy: Adwokat Rozwody Kielce

  Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *