...

Pozew o Podwyższenie Alimentów

W artykule pozew o podwyższenie alimentów pobierzesz, na końcu treści, darmowy wzór pozwu w formacie PDF i DOCx.

Pozew o Podwyższenie Alimentów wzór pdf docx

Osoba lub opiekun prawny osoby, na rzecz której zasądzono alimenty, ma prawo do podwyższenia tego świadczenia, w przypadku, gdy nie odgrywa ono swojej roli, jaką jest zaspokajanie potrzeb osoby alimentowanej.

Najczęściej podwyższenie świadczenia alimentacyjnego dotyczy alimentów zasądzonych na dziecko, obowiązek ten wynika z art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Na marginesie warto dodać, iż prawo do świadczenia przysługuje nie tylko dzieciom, ale również krewnym czy małżonkowi.

Jakie argumenty o podwyższenie alimentów?

Argumenty, jakie możemy przedstawić w sprawie o podwyższenie alimentów, mogą dotyczyć zmiany sytuacji życiowej bądź materialnej stron. Podwyższyć alimenty należy, gdy wzrosły potrzeby dziecka lub zmieniła się na plus sytuacja osoby, która alimenty płaci.

Przykładem zwiększonych potrzeb alimentowanego (np. dziecka) mogą być:
– Zwiększenie wydatków związanych edukacją, żywieniem, chorobą, zajęciami dodatkowymi, studiami czy rozwijaniem pasji. Upraszczając, każdy uzasadniony wzrost kosztów utrzymania alimentowanego daje szansę na uzyskanie wyższych alimentów.

Przykłady poprawy sytuacji osoby opłacającej alimenty to:
– Podwyżka z pracy, zakończenie leczenia i rehabilitacji, nagłe wzbogacenie się tej osoby, a więc każda okoliczność, która pozwalałaby na zasądzenie wyższych alimentów, ale powstała już po ich zasądzeniu.

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Najbezpieczniejsze jest zlecenie napisania pozwu adwokatowi, jednakże, gdy nas na to nie stać możemy sami napisać nowy pozew, sugerując się wzorami z internetu (nie kopiuj wzoru 1 do 1, gdyż każda sprawa się od siebie różni).

Pozew powinien zawierać:
– Datę i miejsce sporządzenia pozwu.
– Określenie sądu, do którego jest skierowany.
– Wskazanie danych stron.
– Wskazanie wartości przedmiotu sporu.
– Przedstawienie żądania i wniosków dowodowych.
– Wskazanie, w jakim wyroku zostały zasądzone alimenty.
– Wykazanie czy podjęta została próba polubownego załatwienia sprawy.
– Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów.
– Podpis.
– Załączniki (dowody, odpisy wyroków itd.)

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o podwyższenie alimentów?

W szczególności uzasadnienie powinno w prosty sposób zasygnalizować, że żądanie zwiększenia alimentów jest uzasadnione.

Strona ma udowodnić, że jej twierdzenia są uzasadnione, gdyż wzrósł koszt utrzymania alimentowanego, należy opisać, o ile wzrosły koszty utrzymania oraz przedstawić dowody np. gdy ze względu na chorobę zmienił się sposób żywienia alimentowanego, co skutkowało zastosowaniem specjalnej diety, w takim przypadku należy załączyć do pozwu rachunki, które to udowodnią.

W przypadku, gdy drugiej stronie wzrosły dochody, możemy od niej zażądać przedstawienia rozliczeń podatkowych, które zobrazują sytuację materialną pozwanego.

Czy sąd zawsze podwyższa alimenty?

Nie, Sąd podwyższy alimenty tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy pozew o podwyższenie alimentów zasługuje na jego uwzględnienie.

Przykład pozew o podwyższenie alimentów:

Anna Nowak zażądała w imieniu syna podwyższenia alimentów, ze względu na zwiększenie kosztów jego utrzymania, koszty utrzymania zwiększyły się ze względu na decyzję matki o przeniesieniu syna do prywatnej szkoły, nie istniały jednak żadne przesłanki, aby dziecko musiało uczęszczać do takiej szkoły, natomiast stan finansowy ojca nie pozwalał na przekazanie dodatkowych środków synowi, w związku z czym sąd oddalił powództwo o podwyższenie alimentów.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów jest możliwe przez cały czas trwania obowiązku alimentacyjnego. Należy pamiętać, że takie żądanie musi być uzasadnione.

Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o podwyższenie alimentów to różnica między już zasądzonymi alimentami a łączną kwotą, którą żądamy pomnożoną przez 12 miesięcy.

Przykład pozew o podwyższenie alimentów:

Jan Nowak płacił na swojego syna 500 zł tytułem alimentów, żona Jana Nowaka wniosła o podwyższenie alimentów do kwoty 1 000,00 zł. Wartość przedmiotu sporu w takim przypadku wyniesie (500 zł – kwota, o którą alimenty mają wzrosnąć x 12), czyli 6 000,00 zł.

Opłata sądowa

Sprawy o podwyższenie alimentów są zwolnione z opłaty sądowej.

Właściwość sądu i przedawnienie

Właściwość rzeczowa sądu: właściwym rzeczowo sądem, będzie sąd rejonowy. Roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

Pozew o podwyższenie alimentów wzór

Notatka:

Wzór przykładowy, nie do wypełniania!

Pozew o podwyższenie alimentów wzór wypełniony DOC

Pobierz: Pozew o podwyższenie alimentów wzór DOCx.
Pozew-o-podwyzszenie-alimentow.docx – 16,48 KB

Pozew o podwyższenie alimentów wzór wypełniony PDF

Pobierz: Pozew o podwyższenie alimentów wzór PDF
Pozew-o-podwyzszenie-alimentow.pdf – 69,68 KB

Spodobał Ci się nasz artykuł pozew o podwyższenie alimentów? Zobacz inne nasze artykuły:

Podwyższenie alimentów
Rozwód Bez Orzekania o Winie
Pozew o Rozwód Wzór
Rozwód Krok po Kroku

Artykuł powstał we współpracy z Adwokat Rozwody Kielce.

Ostatnio aktualizowano 6 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *