...

Odwołanie od Decyzji Ubezpieczyciela Wzór

Autor:
Adwokat Hubert Sadaj Odszkodowania KielceAdwokat Hubert Sadaj

Email     strona    Telefon

Odwołanie od Decyzji Ubezpieczyciela Wzór pdf doc

Z artykułu „Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór” dowiesz się:

 • Jakie są zasady składania reklamacji, czyli odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Kiedy i gdzie należy złożyć reklamację.
 • Jak napisać reklamację.
 • Terminy odpowiedzi na reklamację, jakie musi przestrzegać towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Co powinna zawierać odpowiedź na reklamację.
 • Co możemy zrobić, gdy odpowiedź na reklamację jest negatywna.

Na końcu treści pobierzesz wzór reklamacji.

Odwołanie czy reklamacja?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to potoczna nazwa reklamacji, pojęcia te są tożsame, różnica wynika z tego, iż w mowie potocznej przyjęła się nazwa odwołanie, a reklamacja, to fachowe pojęcie wynikające z ustawy, dlatego w artykule będę używał zarówno nazwy odwołanie, jak i reklamacja.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela z tytułu odpowiedzialności cywilnej

W artykule zajmiemy się głównie tematyką odwołania od decyzji towarzystwa sprawcy szkody, która oparta jest na odpowiedzialności cywilnej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Artykuł będzie również przydatny dla osób odwołujących się od decyzji dotyczących ubezpieczeń dobrowolnych, gdyż co do zasady proces reklamacyjny jest taki sam.

Ubezpieczenie dobrowolne a ubezpieczenie obowiązkowe

Główną różnicą między ubezpieczeniem dobrowolnym a obowiązkowym są zasady odpowiedzialności towarzystwa za szkody, w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego towarzystwo odpowiada za szkody określone w ubezpieczeniu i na zasadach określonych w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia, natomiast zasady odpowiedzialności za szkody wynikające z ubezpieczeń obowiązkowych zawarte zostały w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu, Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ponadto do ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kiedy i czy warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

W każdym przypadku, gdy podejrzewamy, że wypłacona nam kwota jest niska, powinniśmy złożyć reklamację, złożenie reklamacji jest bezpłatne, w związku z czym warto z tej szansy uzyskania dodatkowej kwoty skorzystać, natomiast w przypadku cięższych spraw, gdzie w grę wchodzą większe kwoty, możemy skorzystać z pomocy adwokata.

Zasady składania reklamacji

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez towarzystwa ubezpieczeniowe uregulowane zostały w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.

Gdzie możemy złożyć reklamacje?

 • Reklamacja może być złożona w każdej jednostce towarzystwa ubezpieczeniowego, które odpowiedzialne jest za naprawienie szkody.
 • Poprzez nadanie przesyłki pocztowej z pisemną reklamacją na adres towarzystwa.
 • Ustnie bądź telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale obsługującym klienta.
 • W formie elektronicznej, jeżeli towarzystwo wskazało takie adresy.

Gdy wybierzesz najwygodniejszą drogę reklamacji, korzystaj z danych tj. adresów, adresów e-mailowych, numerów telefonów wskazanych w decyzji towarzystwa, a gdy od wydania decyzji upłyneło już sporo czasu sprawdź, czy adresy są nadal aktualne.

Ile jest czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Reklamacje, czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możemy złożyć w dowolnym czasie, jednakże należy pamiętać, że większość szkód co do zasady wyrażonej w art. 819 Kodeksu Cywilnego przedawnia się po 3 latach, w przypadku czynów niedozwolonych, jeżeli szkoda wynika ze zbrodni lub występku np. potrącenia, które skutkowało kalectwem, okres przedawnienia wydłuży się do 20 lat. Gdybyś nabrał podejrzenia, że twoje roszczenie może być przedawnione, to przed porzuceniem sprawy udaj się do adwokata, który sprawdzi, czy szkoda się już przedawniła.

Termin towarzystwa na ustosunkowanie się do reklamacji

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na ustosunkowanie się do niej i zmianę lub podtrzymanie swojego stanowiska. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może złożyć odpowiedź w ciągu 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Po przekroczeniu przez towarzystwo ustawowego czasu na wydanie odpowiedzi na reklamację uznaję się ją za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem klienta.

Co powinna zawierać odpowiedź towarzystwa na reklamację?

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać przedstawienie nowego stanowiska w sprawie lub potwierdzenie dotychczasowego stanowiska.

Ponadto zgodnie z ustawą odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 • Uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
 • wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
 • imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
 • określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji
klienta treść odpowiedzi, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

 • odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
 • skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynk finansowego przewiduje taką możliwość;
 • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 • wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Co jest najbardziej istotne w odwołaniu?

Najważniejsze jest, aby w odwołaniu dokładnie wskazać, na czym polegał błąd popełniony przez likwidatora towarzystwa ubezpieczeniowego przy wydawaniu decyzji i wytłumaczenie, dlaczego kwota wypłacona przez towarzystwo jest niewłaściwa, dobrze, gdy jesteśmy w stanie swoje stanowisko podeprzeć dowodami np. rachunkami, opinią fachowca lub każdym innym dowodem, który wzmocni nasze stanowisko.

Przykład szkoda rzeczowa:

Paweł Kowalski był uczestnikiem kolizji, w której inny kierujący pojazdem uszkodził jego samochód.

Towarzystwo wypłaciło 3 500,00 zł odszkodowania, jednakże znajomy rzeczoznawca wyliczył, że naprawa będzie kosztować 7 000,00 zł. W takim przypadku w reklamacji wskazujemy wysokość faktycznie poniesionej szkody, jeżeli posiadamy, to dołączamy kosztorys rzeczoznawcy i żądamy wypłacenia pełnego odszkodowania.

Przykład szkoda osobowa:

Jan Adamski złamał nogę i rękę w wypadku. Otrzymał 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia za złamaną nogę, jednakże likwidator nie zauważył, że wskutek wypadku doszło do złamania ręki, a odniósł się wyłącznie do złamania nogi. W reklamacji musimy zwrócić się z zapytaniem o przyczynę pominięcia faktu złamania ręki i uwzględnienia go oraz wypłaty wyższego zadośćuczynienia za całość poniesionej krzywdy.

W przypadku złożenia reklamacji na piśmie musimy podać w niej nasze dane oraz dane, które umożliwią likwidatorowi przypisać daną reklamację do odpowiedniej szkody, najlepiej będzie podać sygnaturę szkody lub numer sprawy, które znajdują się na decyzji.

Reasumując, jeżeli decydujesz napisać reklamację bez pomocy prawnika, to opisz w niej prostymi słowami, dlaczego uważasz, że decyzja towarzystwa była niewłaściwa i jakiej decyzji oczekujesz od towarzystwa, nie zapomnij również podeprzeć swoich twierdzeń dowodami.

Jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji?

Przeważnie skuteczne są reklamacje, gdy błąd likwidatora jest oczywisty jak przykładowo przeoczenie jakiejś kluczowej okoliczności, natomiast większość odpowiedzi na reklamacje, to podtrzymanie wydanej przez likwidatora decyzji, gdyż większość decyzji jest zgodnych z wytycznymi towarzystwa, ale już niekoniecznie zgodne z prawem.

Co powinniśmy zrobić, gdy towarzystwo negatywnie rozpatrzy reklamację?

Gdy towarzystwo odmownie rozpatrzy naszą reklamację, powinniśmy udać się do adwokata, który po przeanalizowaniu sprawy podejmie decyzję o dalszych krokach w sprawie. Najczęściej adwokat zaleci nam wytoczenie powództwa przeciw ubezpieczycielowi, ewentualnie zaleci skorzystanie z innych polubownych sposobów zakończenia sporu.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowie należy sporządzić podobnie do każdego innego odwołania z uwzględnieniem specyfiki tych spraw, w szczególności należy załączyć dokumentację medyczną oraz opisać skutki uszczerbku na zdrowiu na życie codzienne, oraz opisać i przedstawić koszty, jakie powstały na skutek uszczerbku.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór:

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Pobierz: ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA DOCX.
Odwolanie-od-decyzji-towarzystwa-ubezpieczeniowego-wzor.docx – 16,83 KB

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Pobierz: ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA PDF
Odwolanie-od-decyzji-towarzystwa-ubezpieczeniowego-wzor.pdf – 96,88 KB

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela ODT.

Pobierz: ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA ODT.
Odwolanie-od-decyzji-towarzystwa-ubezpieczeniowego-wzor.odt – 8,98 KB

Spodobał Ci się nasz artykuł odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Zobacz inne nasze artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu
Zaniżone Odszkodowanie z OC Sprawcy Wypadku
Umowa Pożyczki Wzór
Pełnomocnictwo Wzór

Artykuł powstał przy pomocy Odszkodowania Adwokat Kielce.

Ostatnio aktualizowano 20 lutego, 2023

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *