...

O Co Pyta Sąd na Sprawie Spadkowej?

o co pyta sąd na rozprawie spadkowej

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, o co pyta sąd na sprawie spadkowej, należy najpierw ustalić, z jaką sprawą dotyczącą spadku mamy do czynienia, gdyż inne będą pytania sądu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku a inne w sprawie o działa spadku.

Rodzaje spraw spadkowych:

Sprawy związane ze spadkiem, to:

 • Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawa o dział spadku
 • Sprawa o zachowek
 • Sprawa o uznanie danej osoby za niegodnej dziedziczenia

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mają na celu ustalenie i potwierdzenie kto i w jakiej części dziedziczy spadek, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Do czego potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia pozwalają udowodnić prawa do odziedziczonego majątku, okazanie któregoś z tych dokumentów będzie niezbędne w przypadku przerejestrowania samochodu, wypłaty gotówki z konta spadkodawcy, załatwienia spraw w spółdzielni mieszkaniowej czy wpisu w księdze wieczystej. W przypadku wielu spadkobierców należy również dokonać działu spadku.

Przykład:

Adam P. odziedziczył po zmarłym ojcu samochód osobowy, który postanowił przerejestrować na własne nazwisko, udał się do wydziału komunikacji z aktem zgonu ojca, w wydziale komunikacji odmówiono mu rejestracji pojazdu, gdyż nie przedstawił dokumentu, który udowodniłby, że to on spadek odziedziczył. W związku z powyższym Adam P. udał się do notariusza, aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia.

O co pyta sąd na sprawie spadkowej o stwierdzenie nabycia spadku?

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd ma za zadanie ustalić kto i w jakiej części spadek dziedziczy, więc sąd może pytać o:

 • Datę i miejsce śmierci spadkodawcy?
 • Ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.
 • Dane świadka oraz jaki stopień pokrewieństwa i powinowactwa łączył go ze zmarłym.
 • Kto według wiedzy spadkodawcy należy do kręgu spadkobierców?
 • Czy ktoś ze spadkobierców odrzucił spadek?
 • Czy spadkobierca pozostawił testament?
 • Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne?

Więcej na ten temat w artykule: Stwierdzenie Nabycia Spadku

Zapewnienie spadkowe

Spadkobierca na rozprawie może złożyć zapewnienie, w którym wskaże, że nie ma innych spadkobierców oraz że spadkodawca nie pozostawił testamentu, bądź nie pozostawił innych testamentów od tych wyjawionych w postępowaniu. Zapewnienie znacznie upraszcza procedurę określenia kręgu spadkobierców.

Sprawa o dział spadku

W sytuacji, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden, należy spadek podzielić, spadek można podzielić przy pomocy umowy zawartej między spadkobiercami, bądź można dokonać sądowego działu spadku.

O co pyta sąd na sprawie spadkowej o dział spadku?

Sąd musi ustalić, kto i w jakiej części dziedziczy spadek oraz co wchodzi w skład spadku, czyli jaki majątek zostawił zmarły.

Najczęściej sąd zapyta o:

 • Dane spadkobiercy
 • Czy spadkobiercy widzą możliwość zgodnego działu spadku?
 • Jakie jest stanowisko spadkobiercy?
 • Czy spadkodawca dokonywał darowizn na rzecz spadkobierców i ich zstępnych?
 • Na jakiej podstawie doszło do dziedziczenia (z ustawy czy z testamentu)?
 • Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne?
 • Kto, w jakiej części nabył spadek po zmarłym?
 • Jakie są składniki spadku (aktywa i pasywa)?
 • Czy spadkobierca dokonał zapisów i poleceń?
 • Czy uznano któregoś ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia?
 • Czy został złożony przez spadkobierców wykaz inwentarza?

Co to jest zachowek?

Zachowek, często błędnie określany jako zachówek to ustawowe zabezpieczenie osób należących do grona najbliższej rodziny spadkodawcy, w przypadku pominięcia ich w testamencie lub zapisaniu im w testamencie udziału niższego od hipotetycznego zachowku, jaki by im przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Przykład:

Adam P. rozwiódł się z żoną, z którą miał trójkę dzieci, po czym ożenił się z młodszą o 20 lat kobietą, dwa lata po ślubie zmarł i cały majątek w testamencie przepisał młodej żonie. Dzięki instytucji zachowku, jego dzieci z pierwszego małżeństwa pomimo pominięcia ich w testamencie, będą mogły żądać przysługującą im tytułem zachowku kwotę.

O co pyta sąd na sprawie spadkowej o zachowek?

W sprawie o zachowek sąd musi ustalić, czy roszczenie, z którym wystąpił uprawniony, jest zasadne, więc musi on ustalić, czy osoba jest uprawniona do zachowku oraz w jakiej wysokości się jej zachowek należy.

Sąd powinien zapytać w sprawie o zachowek o:

 • Dane świadka lub strony.
 • Czy przeprowadzono postępowanie o dział spadku?
 • Jakich spadkobierców ustawowych uprawnionych do zachowku pozostawił spadkodawca?
 • Na jakiej podstawie doszło do dziedziczenia?
 • Czy któryś ze spadkobierców zrzekł się spadku, odrzucił spadek lub został uznany za niegodnego dziedziczenia?
 • Co weszło w skład spadku?
 • Czy spadkodawca uczynił jakieś darowizny i zapisy?

Zobacz artykuł: Zachowek.

Co to jest niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia to regulacja prawna zawarta w art. 928 Kodeksu Cywilnego, która umożliwia wyłączenie od dziedziczenia osoby, która:

 • dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
 • podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
 • umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Jaki cel ma przepis o niegodności dziedziczenia?

Ustawodawca, wprowadzając przepisy o niegodności miał na celu zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą byłaby osoba, która dopuściła się nieetycznego zachowania czy to względem spadkodawcy, czy samego testamentu.

O co pyta sąd na sprawie spadkowej o niegodność dziedziczenia?

Aby uznać daną osobę za niegodną dziedziczenia, należy ustalić, czy doszło do spełnienia się jednej z okoliczności, która wyłącza tę osobę od dziedziczenia, sąd może więc posiłkować się wiedzą świadków.

Świadek może zostać zapytany o to:

 • Czy znane mu są okoliczności, które mógłby spowodować stwierdzenie niegodności dziedziczenia przez spadkobiercę?
 • Czy spadkodawca przebaczył i w jaki sposób spadkobiercy?
 • Ponadto Sąd zapyta o dane świadka.

Przebaczenie

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

Przebaczenie nie wymaga szczególnej formy, a więc może być dokonane w sposób dorozumiany, przykładem dorozumianego przebaczenia może być powołanie do dziedziczenia w drodze testamentu już po zaistnieniu przesłanki, która uzasadnia niegodność dziedziczenia.

Przykład:

Piotr N. znęcał się nad swoim ojcem, za co był skazany prawomocnym wyrokiem, po odbyciu kary zmienił się i pogodził się z ojcem, który mu wybaczył, w takim przypadku nie będzie podstaw do uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Zobacz więcej w artykule: Niegodność Dziedziczenia.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas:

  Artykuł powstał przy współpracy z Porada Prawna Online.

  Ostatnio aktualizowano 20 listopada, 2022

  Proszę podziel się linkiem :)

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *