...

Kupno Samochodu a Ubezpieczenie OC i AC

Kupno Samochodu a ubezpieczenie oc i ac

Kupno Samochodu a Ubezpieczenie OC i AC

Zgodnie z art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych…, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania polisy OC, a więc samochód, którym chcemy włączyć się do ruchu, musi posiadać ważną ochronę z tytułu ubezpieczenia OC.

Kupując samochód, musimy sprawdzić, czy kupowany przez nas pojazd posiada polisę OC oraz jak długo jeszcze będzie trwała ochrona z tytułu tej polisy. Wraz z przejściem lub przeniesieniem prawa własności pojazdu mechanicznego na nowego nabywcę przechodzą prawa z tytułu polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela.

Jeżeli okazałoby się, iż samochód nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Obowiązki sprzedającego:

Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności.

Dane, jakie powinien przekazać do ubezpieczyciela sprzedający samochód, to:

  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub
  • nazwę, siedzibę i numer REGON.

Osoba, która nie zgłosiła przejścia prawa z tytułu polisy OC na nowego właściciela pojazdu, odpowiada solidarnie względem towarzystwa za zapłatę składki, dlatego warto jak najszybciej, niepóźnej niż 14 dni, powiadomić towarzystwo o fakcie sprzedaży auta.

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Nowy właściciel pojazdu ma prawo do wypowiedzenia polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela i uzyskania zwrotu kwoty składki ubezpieczeniowej, po potrąceniu kwoty, jaka należna jest za okres ubezpieczenia, który upłynął.

W przypadku przejścia prawa z tytułu polisy OC na nowego właściciela pojazdu nie stosuje się zasady przedłużenia polisy OC o następne 12 miesięcy, w przypadku braku jej wypowiedzenia, dlatego bardzo ważne jest, aby w przypadku korzystania z polisy zakupionej przez poprzedniego właściciela pamiętać o zawarciu nowej polisy, bądź przedłużenia obecnej na własny rachunek.

Kupując samochód, który wcześniej nie był zarejestrowany w Polsce i nie posiada polisy OC, najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu musimy wykupić polisę OC, dlatego najlepiej kierować się zasadą nieporuszania się pojazdem, który nie posiada ważnej polisy OC, aby uniknąć konsekwencji, jakie mogą powstać wskutek braku polisy.

W Polsce przyjęto, iż w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie została wypowiedziana, nie później niż na jeden dzień przed jej końcem uważa się ją za zawartą na następne 12 miesięcy, co ma chronić osoby przed konsekwencjami, jakie wynikają z braku ważnej polisy OC, jednakże zasada ta nie ma zastosowania w powyżej wskazanej sytuacji, a więc w przypadku kontynuowania polisy poprzedniego właściciela. Warto również pamiętać, iż zasada przedłużenia polisy nie ma również zastosowania, gdy nie zostanie opłacona składka za wcześniejszy okres ubezpieczenia bądź w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie AutoCasco AC

Inaczej ma się sytuacja odnośnie ubezpieczenia Autocasco, gdyż tu zastosowania nie mają przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych… a przepisy kodeksu cywilnego, umowa ubezpieczenia AC oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC.

Zasadą jest, że umowa ubezpieczenia wygasa w momencie przeniesienia praw własności na nowego właściciela, jednakże w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga wcześniej wyrażonej zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

Przykład Kupno Samochodu a Ubezpieczenie OC i AC:

Za przykład posłuży nam OWU największej firmy ubezpieczeniowej w Polsce, które ma zastosowanie do wielu umów AC oferowanych przez tego ubezpieczyciela, jakim jest PZU S.A. („OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/264/2017 z dnia 14 września 2017 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.”).

Biorąc pod uwagę § 79 pkt. 9 umowa AC z chwilą przeniesienia własności pojazdu na nowego nabywcę wygasa, chyba że doszło do przeniesienia również prawa z umowy AC na nowego nabywcę, zgodnie z § 83 OWU, przeniesienie praw z tytułu umowy wymaga zgody towarzystwa z wyjątkiem przypadków, gdzie własność pojazdu przeszła na korzystającego z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo kredytobiorca, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania, albo najemcy lub dzierżawcy pojazdu w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM) lub firmą leasingową w zakresie wynajmu długoterminowego, lub dzierżawy długoterminowej.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy kupisz samochód polisa AC zawarta przez poprzedniego właściciela, z wyjątkiem pewnych wyżej wymienionych okoliczności nie będzie chronić nowego nabywcy auta.

Jakie zapisy zawrzeć w umowie odnośnie ubezpieczenia OC?

Najważniejsze, aby w umowie zapisać, iż samochód posiada ważną polisę ubezpieczenia OC, oraz że sprzedający przekazał potwierdzenie zawarcia aktualnej umowy ubezpieczenia OC, a strony zdają sobie sprawę, iż prawa z tytułu polisy OC przechodzą na nabywcę pojazdu.

Kary za brak OC:

Kara za brak OC zależna jest od dwóch czynników:

  • po pierwsze od wysokości pensji minimalnej,
  • po drugie od okresu pozostawania przez posiadacza pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym

i tak kara za jeden rok kalendarzowy będzie stanowić maksymalnie równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (5 600,00 zł w 2021 roku).

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20% opłaty w wysokości równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy okres braku ochrony OC nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy okres braku ochrony OC nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku gdy okres braku ochrony OC przekracza 14 dni.

Mając na uwadze, iż równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 wynosiła 2 800 zł, kara, jaką możemy zapłacić za rok kalendarzowy wacha się od 1 120 do 5 600 złotych w przypadku samochodów osobowych.

Konsekwencje braku ważnej polisy:

Poza wymienioną możliwością otrzymania kary za brak ważnej polisy OC musimy liczyć się z możliwością poniesienia bezpośredniej odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem naszego pojazdu. W wyniku spowodowania wypadku może dojść do powstania szkód w mieniu (np. uszkodzenie innego pojazdu lub ogrodzenia domu) jak również szkód na osobie (uszkodzenia ciała lub doprowadzenie do śmierci innej osoby). W wyniku takiego wypadku oraz braku ochrony z tytułu OC możemy być zobowiązani do zapłaty dużych kwot sięgających setki tysięcy złotych (rekordowe sumy sięgają paru milionów złotych), dlatego tak ważne jest, aby zawsze zadbać o poruszanie się pojazdem objętym ważną polisą ubezpieczenia OC.

Sprawdź, czy pojazd ma ubezpieczenie na UFG.

Spodobał Ci się artykuł Kupno Samochodu a Ubezpieczenie OC i AC? Zobacz inne nasze artykuły:

Szkoda Częściowa z OC
Szkoda Całkowita z OC

Ostatnio aktualizowano 9 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *