...

Gwarancja

Gwarancja co to jest definicja gwarancji

Gwarancja jest jednostronnym oświadczeniem gwaranta (przeważnie producenta lub sprzedawcy rzeczy) i określa obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego. Ma zastosowanie w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Gwarant, to osoba udzielająca gwarancji np. sprzedawca lub producent telefonu.

Uprawnienia z tytułu gwarancji

Gwarancja jest dobrowolnym i jednostronnym oświadczeniem kupującego, uprawnienia, jakie będą z niej wynikać, zależne są od jej treści. Od gwaranta zależy, jakie obowiązki i uprawnienia będą z niej wynikać, z uwzględnieniem podstawowych zasad zawartych w kodeksie cywilnym.

Gwarant, czyli np. sprzedawca telefonu mógłby nie udzielać gwarancji, nie jest do tego zobowiązany, podstawową instytucją, jaka chroni kupującego, jest rękojmia za wady fizyczne i prawne.

Dlatego, aby dowiedzieć się, jakie są zasady udzielonej gwarancji, musimy się z nią zapoznać. Każda gwarancja może się od siebie różnić w związku z czym nie można określić ogólnych uprawnień, jakie wynikają z gwarancji.

Gwarancja producenta

Najczęściej to producent danej rzeczy zapewnia gwarancję, a sprzedawca jest jedynie pośrednikiem w realizowaniu uprawnień z jej tytułu np. gdy kupiłeś telefon z polskiej dystrybucji Samsunga, to najczęściej sam producent, będzie odpowiedzialny za naprawę telefonu w ramach gwarancji i to serwis producenta naprawi telefon.

Forma

Gwarancja może być udzielona w dowolny sposób, nawet w reklamie. Konsument ma prawo żądać potwierdzenia gwarancji na papierze lub trwałym nośniku.

Zasady gwarancji określone w kodeksie cywilnym

Wykonując uprawnienia z gwarancji, powinniśmy dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana.

Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana. Gwarancja została uregulowana w art. 577 kodeksu cywilnego.

Ile trwa gwarancja?

Gwarancja obowiązuje przez czas określony przez gwaranta w przeciwieństwie do rękojmi, której czas określają przepisy. Najczęściej gwarancja udzielana jest na 24 miesiące.

Gwarancja na firmę ile trwa?

Długość okresu gwarancji zależy od gwaranta, dlatego często zdarza się, iż ogranicza on długość gwarancji dla firmy do 12 miesięcy, co nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi.

Gwarancja a brak paragonu

Osoba, która utraciła paragon, może skorzystać z gwarancji, jeżeli w jakikolwiek sposób udowodni zakup sprzętu. Przykładowo poprzez przedstawienie zdjęcia paragonu czy rachunek na e-mailu.

Rękojmia a gwarancja

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Dlatego warto skorzystać z korzystniejszego prawa, którym może być rękojmia.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Wykonując uprawnienia z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Co wybrać gwarancję czy rękojmie?

Aby ocenić, co bardziej będzie dla Ciebie korzystne, należy przeanalizować treść gwarancji oraz przepisy dotyczące rękojmi. Przeważnie korzystniejsze od gwarancji są przepisy o rękojmi, jednakże nie można jednoznacznie określić, że rękojmia będzie zawsze korzystniejsza od gwarancji.

Gwarancja door to door

Gwarancja door to door, czyli od drzwi do drzwi polega na powierzeniu pośrednikowi zadania dostarczenia uszkodzonej rzeczy do serwisu i z powrotem do klienta np. gdy zepsuje się nam telefon, zgłaszamy usterkę i zamawiamy kuriera, który odbierze telefon od nas z domu oraz przekaże go do serwisu, a potem doręczy nam naprawiony telefon.

Pytania i odpowiedzi:

Jaki jest okres gwarancji?

Okres gwarancji jest określany przez gwaranta, najczęściej spotykamy gwarancję na 2 lata, jednakże gwarancja może trwać dłużej np. 5 lat.

Co to jest gwarancja

To oświadczenie gwaranta, który zobowiązuje się do zagwarantowana pewnych świadczeń w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma określonych właściwości (np. producent telefonu gwarantuje, że wyświetlacz w telefonie będzie działał nie mniej niż 3 lata, a w razie usterki wyświetlacza, wymieni wyświetlacz na nowy).

Jak działa gwarancja?

Gwarancja działa zgodnie z zasadami ustalonymi przez gwaranta, dlatego w przypadku każdej rzeczy gwarancja może działać inaczej, np. w przypadku awarii telefonu sprzedawca A może gwarantować naprawę telefonu, a sprzedawca B wymianę telefonu.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Zobacz inne:

Rękojmia za Wady

Ostatnio aktualizowano 15 października, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *