...

Darowizna od Rodziców

Darowizna od rodziców 100 tysięcy złotych podatek

Darowizna od rodziców

Darowizna od rodziców co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku, jednakże dzieci, które otrzymały darowiznę od rodziców, mają możliwość uzyskać zwolnienie od podatku, aby uzyskać zwolnienie, należy spełnić obowiązki, jakie narzucił na obdarowanego ustawodawca, o których dowiesz się z artykułu.

Zgłoszenie darowizny od rodziców, czyli jak uzyskać zwolnienie od podatku?

Aby uzyskać zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku od darowizny otrzymanej od rodziców, należy zgłosić jej otrzymanie do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Zgłoszenia otrzymania darowizny dokonuje się do właściwego urzędu skarbowego na formularzu podatkowym SD-Z2.

Pamiętaj, aby darowizny pieniędzy dokonać na numer konta bankowego osoby obdarowanej, gdyż przelanie jej na inny adres konta może powodować, że urząd skarbowy naliczy podatek i będziemy musieli odwołać się od takiej decyzji do sądu.

Przykład darowizna od rodziców:

Piotr i Adam otrzymali od rodziców 40 000,00 zł, Piotr zgłosił fakt otrzymania darowizny do urzędu 4 miesiące po jej otrzymaniu, Adam natomiast nie zgłosił w ciągu 6 miesięcy faktu otrzymania darowizny, w związku z powyższym Piotr będzie zwolniony z podatku od darowizny, natomiast Adam będzie musiał taki podatek uiścić.

Ze zwolnienia podatkowego od darowizny dla najbliższej rodziny może skorzystać:

 • małżonek,
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki,
 • wstępni: rodzice, dziadkowie pradziadkowie,
 • pasierb,
 • rodzeństwo,
 • ojczym oraz macocha. 

Przy składaniu formularza SD-Z2 urząd może dodatkowo poprosić o:

 • potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego – jeśli dostajesz pieniądze w darowiźnie lub z polecenia darczyńcy,
 • dokumenty, które potwierdzą:
  • co dostajesz (na przykład pieniądze, samochód, dom),
  • w jaki sposób (na przykład darowizna, postanowienie sądu),
  • od kogo lub po kim dostajesz majątek,
  • jaki łączy cię stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której dostajesz majątek.

Darowizna od rodziców podatek

W przypadku, gdy nie uzyskamy zwolnienia podatkowego od darowizny, będziemy zobowiązani opłacić podatek, poniżej znajdziesz zasady, jakie związane są z obowiązkiem podatkowym.

Podatkowi nie podlega otrzymanie darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która wynosi:

10 434,00 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
7 878,00 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
5 308,00 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Do 12 października 2022 r. kwota wolna od podatku wynosiła:

9 637,00 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
7 276,00 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
4 902,00 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

III grupa podatkowa: pozostali nabywcy.

Darowizna, której wartość przekracza powyżej wskazane sumy, podlega obowiązkowi podatkowemu! Należy więc zgłosić każdą darowiznę, która przekracza kwotę wolną od podatku.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku, sumuje się wartość otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

W przypadku sporządzenia umowy darowizny u notariusza w formie aktu notarialnego to on zajmie się formalnościami związanymi z obowiązkiem podatkowym, możemy jedynie zapytać notariusza, jak wygląda proces związany ze zgłoszeniem darowizny do urzędu skarbowego.

Niezgłoszona darowizna od rodziców

Gdy przegapisz termin 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny, należy ją zgłosić i opłacić od niej podatek, w innym przypadku możesz narazić się na obowiązek zapłaty podatku w wysokości do 20% od wartości darowizny.

Podatek od niezgłoszonej darowizny dla dzieci, które otrzymały darowiznę od rodziców, wynosi od 3 do 7% od wartości darowizny, więcej o wysokości podatku w artykule: „Stawki podatkowe w podatku od spadków i darowizn”.

Darowizna od obojga rodziców limit

Nie ma żadnego limitu, który ograniczałby wartość darowizny oraz ilość darowizn, jakie mogą uczynić rodzice na rzecz dzieci, więc rodzice mogą przekazać dziecku wszystko, co tylko posiadają.

Darowizna pieniędzy od rodziców

Najczęściej spotykanym przedmiotem darowizny są pieniądze, należy zadbać, aby udokumentować fakt wykonania darowizny poprzez wykonanie przelewu z konta darczyńcy na konto obdarowanego.

Darowizna 100 tysięcy od rodziców

W przypadku, gdy dziecko otrzyma 100 tysięcy złotych, a nawet więcej poprzez umowę darowizny, będzie ono mogło skorzystać z uzyskania zwolnienia od podatku, jeżeli zgłosi w terminie 6 miesięcy fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Podatek od darowizny od rodziców na rzecz dziecka w wysokości 100 tysięcy złotych wystąpi tylko w przypadku jej niezgłoszenia w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego.

Przykład darowizna od rodziców:

Adam otrzymał 100 tysięcy złotych od swoich rodziców, którzy przelali mu pieniądze na jego konto, Adam zgłosił fakt otrzymania darowizny w dniu jej otrzymania do właściwego urzędu skarbowego, w związku z czym otrzymał zwolnienie od podatku od darowizny i nie będzie musiał opłacać tego podatku.

Darowizna od rodziców a zachowek

Jeżeli osoba uprawniona do zachowku lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, nie może otrzymać należnego mu zachowku lub zapisu, może ona żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w grani­cach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Jaką darowiznę doliczamy do spadku?

Zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadko­dawcy darowizn oraz zapisów windyka­cyjnych, chyba że z oświadczenia spadko­dawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Spadkodawca może włożyć obowiązek zali­czenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym.

Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych sto­sunkach przyjęte.

Darowizna samochodu od rodziców

Częstym przedmiotem darowizny jest samochód, aby darowizna samochodu, była skuteczna, samochód musi zostać wydany obdarowanemu, więcej na temat umowy darowizny samochodu znajdziesz w artykule: Umowa Darowizny Samochodu.

Wzory umowy darowizny

Możesz zapoznać się ze wzorami umowy darowizny zawartymi na naszej stronie:

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi FAQ:

Ile można dostać darowizny od rodziców?

Nie ma ograniczeń co do ilości darowizn oraz ich wysokości, można otrzymać wiele darowizn od rodziców o dowolnej wartości.

Jak zgłosić darowiznę od rodziców?

Darowizna od rodziców powinna być zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania, do zgłoszenia służy formularz SD-Z2.

Kiedy trzeba zgłosić darowiznę od rodziców?

Darowiznę od rodziców należy zgłosić, gdy w ciągu 5 lat otrzymaliśmy od nich kwotę przewyższającą kwotę wolną od podatku, od 13 października 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 10 434,00 zł.

Kiedy darowizny nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Darowizny od rodziców nie trzeba zgłaszać, gdy suma otrzymanych od nich darowizn w ostatnich 5 latach jest niższa niż kwota wolna od podatku, od 13 października 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 10 434,00 zł.

Spodobał Ci się nasz artykuł darowizna od rodziców? Zobacz inne artykuły:

Umowa Kupna Sprzedaży Motocykla
Umowa Kupna Sprzedaży Samochodu

Ostatnio aktualizowano 13 grudnia, 2022

Proszę podziel się linkiem :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *