...

Prawo Cywilne

Rękojmia

Rękojmia za wady

Co to jest rękojmia za wady Rękojmia za wady jest, to instytucja regulująca odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego. Działa ona w przypadku, gdy rzecz sprzedana (np. samochód) ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia za wady uregulowana została w artykułach od 556 do 5765 kodeksu cywilnego. Dochodzenie praw z tytułu rękojmi nie wyklucza dochodzenia praw również z …

Rękojmia Czytaj więcej

Osoba Fizyczna

osoba fizyczna kim jest

Osoba fizyczna definicja W kodeksie cywilnym nie ma definicji osoby fizycznej, jednakże możemy przyjąć, że osoba fizyczna w rozumieniu kodeksu cywilnego, to każdy żyjący człowiek. Każda osoba od urodzenia ma zdolność prawną. Osoba prawna Osoba prawna to podmiot powstały na podstawie przepisów prawa. Przykładem osób prawnych powstających na podstawie przepisów prawa są spółka z ograniczoną …

Osoba Fizyczna Czytaj więcej

Osoba Prawna

Osoba Prawna

Osoba prawna definicja Osobą prawną jest podmiot, który na podstawie ustawy został wyposażony w zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada więc podobne do osoby fizycznej uprawnienia, jednakże nie są one równorzędne. Osoba prawna kc Kodeks cywilny zawiera w art. 33 następującą definicję osoby prawnej: Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki …

Osoba Prawna Czytaj więcej

Osoba Fizyczna a Osoba Prawna

Osoba fizyczna a osoba prawna

Osoba fizyczna a osoba prawna Przykład osoba fizyczna a osoba prawna: Osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może nabyć mieszkanie, może pozywać, ale nie może ona posiadać w przeciwieństwie do osoby fizycznej np. władzy rodzicielskiej. Przykłady osób prawnych: Przykłady osób prawnych: Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna). Skarb Państwa. Narodowy Bank Polski. …

Osoba Fizyczna a Osoba Prawna Czytaj więcej

Zwłoka a opóźnienie

Zwłoka a opóźnienie Definicja Co To Jest

Zwłoka a opóźnienie Zwłoka i opóźnienie mają w języku prawniczym odmienne znaczenie w przeciwieństwie do mowy potocznej, gdzie używa się ich jako synonimów naprzemiennie. Zwłoką a opóźnienie w PZP Prawo zamówień publicznych przewiduje zasadę, która uniemożliwia wprowadzania sankcji za niezawinione przez wykonawcę opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Zwłoka kc Art. …

Zwłoka a opóźnienie Czytaj więcej

Zdolność do Czynności Prawnych

Zdolność do czynności prawnych

Definicja Zdolność do czynności prawnych to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania swoimi prawami np. sprzedaży mieszkania. Przykład: Siedmiolatek ma zdolność prawną, ale nie posiada zdolności do czynności prawnej. Może on posiadać dom, ale nie ma prawa sam go sprzedać. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych Zdolność prawna to …

Zdolność do Czynności Prawnych Czytaj więcej

Zdolność Prawna

Zdolność Prawna

Definicja Zdolność prawna to możliwość bycia podmiotem praw oraz obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych. Zdolność prawna przysługuje każdej osobie fizycznej bez ograniczeń przez całe życie. Zaburzenia psychiczne czy fizyczne nie wpływają na zdolność prawną. Przykład: Siedmiolatek, może być właścicielem nieruchomości, znajduje się pod ochroną przepisów prawnych jak każda inna osoba, ma on również obowiązek przestrzegać …

Zdolność Prawna Czytaj więcej

Zaliczka

Zaliczka co to jest

Forma zaliczki Zastrzeżenie zaliczki nie wymaga zachowania szczególnej formy, więc może być zawarta w formie ustnej, jednakże dla celów dowodowych warto fakt zastrzeżenia zaliczki, potwierdzić na piśmie. Co wybrać? Gdy zależy nam na wykonaniu umowy, wtedy lepszy jest zadatek, gdyż ma on funkcję dyscyplinującą, ponieważ co do zasady nie podlega zwrotowi, zaliczkę trzeba zwrócić bez względu na …

Zaliczka Czytaj więcej

Zadatek

Zadatek co to jest

Obowiązek strony, która nie wykonała umowy W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymaną kwotę zachować, gdy go otrzymała, a gdy strona sama dała zadatek, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Przykład nr 1 Jan Kowalski pojechał obejrzeć samochód osobowy i doszedł do porozumienia ze …

Zadatek Czytaj więcej

Zadatek A Zaliczka

Zadatek a zaliczka

Zadatek a Zaliczka definicje Zadatek to część należności wpłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy, np. wpłacenie zadatku w wysokości 3 000,00 zł na poczet wykonania umowy sprzedaży samochodu wartego 50 000,00 zł. Zadatek pełni również funkcję gwarancyjną tj. osoba, która zrezygnuje z zakupu, utraci zadatek, a osoba, która go zostawiła, może dochodzić jego dwukrotności. …

Zadatek A Zaliczka Czytaj więcej